Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a4833fec-ba77-430d-a873-169ab37564ec

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Koncepcja rozwiązań organizacyjno-zarządczych regionalnego transportu publicznego w innowacyjnym regionie : aspekt konkurencyjności

Autorzy Grad, B. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN A concept of management and organisational solutions for the public, regional transport in the innovative region : the aspect of competitiveness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Konieczność sprostania warunkom konkurencji na dynamicznie rozwijającym się rynku pasażerskich usług transportowych oraz rozwój komunikacji indywidualnej powoduje potrzebę podejmowania profesjonalnych działań w regionalnym transporcie publicznym. Dotyczy to zarówno sfery funkcjonowania transportu, jak i programowania jego rozwoju. Wśród istotnych uwarunkowań konkurencyjności transportu publicznego w regionie można wymienić tworzenie zintegrowanego międzygałęziowo systemu pasażerskich usług przewozowych oraz dostosowanie oferty do potrzeb wynikających ze zmian rynku. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa modelowanie organizacji i zarządzania regionalnym transportem publicznym w środowisku innowacyjnego regionu, skierowane na integrację z europejskim systemem transportowym, internacjonalizację regionalnych podmiotów transportowych oraz doskonalenie metod zarządzania regionalnym transportem publicznym, wykorzystujących inteligentne systemy transportowe i techniki informatyczne. [...] Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym referacie jest przedstawienie uwarunkowań koncepcji rozwiązań organizacyjno-zarządczych regionalnego transportu publicznego w środowisku innowacyjnego regionu w aspekcie kształtowania jego konkurencyjności.
EN The necessity to deal with the conditions of competition within the expanding market of passenger transport services as well as with the development of individual transport services results in a need for taking professional actions in order to protect the public, regional transport. The actions should be taken to improve not only the transport operating system but also the development of public, regional transport. There are several aspects, which are crucial for the transport competitiveness. Among them, one of the most important tasks is to create an integrated system of passenger transport services. It is also an important matter to present an offer which is suitable for the needs created by the developing market. A special attention should be put to prepare models of organisation and management of the public, regional transport in the innovative region, the models which should correspond to the European transport system and the process of internationalisation of the regional transport entities. What is more, better methods of managing the public, regional transport, using intelligent transportation systems and information technologies should be provided. The organisation of the services of the regional passenger transport system, created according to the standards of European transport system is currently the most important factor of building a competitive public transport in the innovative region. The aim of this paper is to present new concepts of management and organisational solutions for the public regional transport that can be helpful to improve the regional transportation system’s competitiveness.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   regionalny transport pasażerski   konkurencyjność  
EN public transport   regional passenger transport   competitiveness  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 53--66
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Grad, B.
  • Politechnika Radomska
Bibliografia
1. Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 12.05.2004, XCOM (2004) 374 final.
2. Bogusławski J., Szałucki K., Wyszomirski O., Problemy integracji transportu miejskiego w procesie dostosowania Polski do Unii Europejskiej, w: Transport 2000, Referaty Kongresu SITK RP, Kraków–Zakopane, 14-16 września 2000 r., SITK RP, O/Kraków 2000.
3. Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
4. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Delberg SJA, Warszawa 2003.
5. Grad B., Organizacja transportu publicznego na Mazowszu w procesie dostosowania do rozwiązań Unii Europejskiej, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2001, nr 9.
6. Grad B., Regionalny transport publiczny w konkurencyjnym otoczeniu, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Master of Business Administration nr 6 (71), grudzień 2004 r.
7. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/71, Dz. Urz. WE 2007, L 315, 3.12.2007.
8. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia 19 lipca 1968 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej, Dz. Urz. WE 1968, L 175, 23.07.1968.
9. Studium powołania organizatora transportu publicznego w województwie mazowieckim, BCEOM, Nexel Polska, Warszawa 2001.
10. Świadek A., Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, w: Innowacje w dziedzinie przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2002.
11. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
12. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) w wersji skonsolidowanej, Dz. Urz. WE 2006, C 321E, 19.12.2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a4833fec-ba77-430d-a873-169ab37564ec
Identyfikatory