Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a40f349c-4a19-4dfd-a42f-5fdb2c26aff8

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Analiza klimatu akustycznego centrum Łodzi

Autorzy Szefer, M.  Wątły, J.  Jabłoński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the center of Lodz's acoustic climate
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była analiza zjawisk akustycznych, składających się na klimat akustyczny centrum Łodzi, a co za tym idzie wskazanie stopnia uciążliwości hałasu w mieście i jego specyfiki. Zwrócono szczególną uwagę na szkodliwość i powszechność zjawiska hałasu w mieście. Dokonano analizy obszaru centrum Łodzi zlokalizowanego pomiędzy ulicami Północna – Kilińskiego – Sienkiewicza – Piłsudskiego – Kościuszki – Zachodnia pod kątem czynników mogących mieć wpływ na kształtowanie się hałasu. Przeprowadzono badania kontrolne, które wykazały w jaki sposób dźwięk kształtuje się w terenie zabudowanym. W wyniku badania określono poziomy dźwięku LAeqT, dla poszczególnych punktów pomiarowych. Dodatkowo wykonano analizę widm oktawowych z użyciem krzywych równej głośności N. W związku z zagrożeniami dla zdrowia człowieka, jakie niesie za sobą hałas, ważnym elementem było określenie działań naprawczych zmierzających ku poprawie jakości klimatu akustycznego centrum miasta.
EN The aim of this study was the analysis of acoustic phenomena that have an influence on acoustic climate of the city center. What associated with it, an indication of the degree of noise pollution in the city and its specifics. It is important to draw attention to issues, harmfulness and universality of the phenomenon of noise in the city. To achieve this goal it was necessary to analyze the area of the center of Lodz, located between the streets: Polnocna – Kilinskiego – Sienkiewicza – Pilsudskiego – Kosciuszki – Zachodnia and pay attention to the factors that have an influence on the noise. To properly perform a complete analysis, it was necessary to perform the control examination. As a result of the study there were defined sound levels (LAeqT) for individual measurement points. What is more, there was made the analysis of octave band sound levels in comparison to equal loudness curves N. The results showed that the noise level is higher than the maximum standards. Noise threats to human health. That is why an important element was to determine corrective actions to improve the quality of the acoustic climate of the city center.
Słowa kluczowe
PL hałas   akustyka   urbanistyka   środowisko  
EN noise   acoustics   urbanism   environment  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2016
Tom T. 8, nr 4
Strony 37--41
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., 1 il., wykr.
Twórcy
autor Szefer, M.
autor Wątły, J.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka
autor Jabłoński, M.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) z późniejszymi zmianami
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 140 poz. 824)
[3] Szydłowski Henryk, Niepewności w pomiarach, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001
[4] Gniewek-Węgrzyn Marek, Zastosowanie krzywej N do oceny poziomu hałasu emitowanego przez klimakonwektory, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2008, nr 9
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a40f349c-4a19-4dfd-a42f-5fdb2c26aff8
Identyfikatory