PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Polityka dostępności w transporcie publicznym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Accessibility Policy in public transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dostępność systemu transportu publicznego jest szczególnie istotnym zagadnieniem z uwagi na jego powszechny charakter. Dla dużej części populacji, w szczególności dla osób z niepełno-sprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej, dostępność jest również gwarantem możliwości podejmowania zatrudnienia, nauki, a także swobody w dostępie do służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji. Artykuł podsumowuje najważniejsze potrzeby w zakresie dostępności poszczególnych grup jej beneficjentów. Prezentuje również najnowsze rozwiązania techniczne zwiększa-jące swobodę mobilności osób z niepełnosprawnością, a także, podejmowane na różnych szczeblach, działania mające na celu zwiększanie dostępności usług transportu publicznego.
EN
The accessibility of the public transport system is a particularly impor-tant issue due to its common nature. For a large part of the popula-tion, in particular for people with disabilities and persons with reduced mobility, accessibility is also a guarantee of the possibility of taking up employment, education, as well as freedom of access to health care, culture, sport and recreation. The article summarizes the most impor-tant needs of individual groups of accessibility beneficiaries. It also presents the latest technical solutions aimed on increasing freedom of mobility for people with disabilities, as well as policy measures aimed at increasing the accessibility of public transport services.
Rocznik
Strony
18--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., fot., tab.
Twórcy
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. o.o.
Bibliografia
 • 1. Biała Księga „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, COM (2011) 144.
 • 2. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w., „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 5–6.
 • 3. Dyr T., Polityka transportowa a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Hawlena J. (red.), Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Radom–Kato-wice, SPATIUM, 2011.
 • 4. Informacja o wynikach kontroli „Dostępność publicznego trans-portu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu” Nr ewid. 6/2016/P/15/069/LBY.
 • 5. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475).
 • 6. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 r., Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.
 • 7. Łódzki Standard Dostępności, Zarządzenie nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r.
 • 8. Program rządowy Dostępność Plus 2018–2025, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Warszawa 2018.
 • 9. Raczyńska-Buława E., Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?, „Technika Transportu Szynowego”, 2017, nr 1–2.
 • 10. Raczyńska-Buława E., Rodzina w podróży, „Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 10.
 • 11.Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922].
 • 12. Rozporządzenie 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie(WE) 2006/2004.
 • 14. Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, zał. do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017.
 • 15. Uchwała nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus.
 • 16. Uchwała Rady Miejskiej nr LXVII/1727/18 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025”, Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 marca 2018 r. poz. 1198.
 • 17.Ustawa o dostępności, projekt z dnia 23 listopada 2018, projekt nr UA44 w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM.
 • 18. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm.).
 • 19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.
 • 20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.
 • 21.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.
 • 22. Wiedeń. Zakaz podwożenia dzieci do szkoły działa. Znamy wyniki pilotażu: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/wieden-zakaz-podwozenia-dzieci-do-szkoly-dziala-znamy-wyniki-pilotazu-60438.html?fbclid=IwAR01tiZjsuT0aC4nvKAKa_B1Eu-oAEbIDM3c2381DmhXmV0TQXK_JdVqVi0o (dostęp 30.12.2018).
 • 23. www.andrewbus.pl (dostęp 30.12.2018r.).
 • 24. www.pks.lodz.pl (dostęp 30.12.2018r.).
 • 25. www.pzg.lodz.pl (dostęp 30.12.2018r.).
 • 26. www.utk.gov.pl (dostęp 30.12.2018r.).
 • 27.www.wichertravel.pl (dostęp 30.12.2018r.).
 • 28. Zielona Księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007) 551.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a3e5f5e4-c2f2-456d-bed6-66992f2a626e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.