Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a2156e5b-07b1-4152-ad1e-c75c51f9fca6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiej logistyki

Autorzy Bujak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Conditions and factors of development of Polish Logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesna logistyka nie tylko musi nadążać za współczesnymi zmianami, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, spełniając oczekiwania swoich klientów. Stałym elementem działalności logistycznej powinno być badanie i prognozowanie zmian. Wymaga to jednak nie tylko dostrzeżenia nowych uwarunkowań i nowych wyzwań dla logistyki, ale ich wieloaspektowej analizy, zrozumienia wzajemnych realizacji i oddziaływania. Takie podejście służyć będzie budowaniu nowych koncepcji logistycznych, które w pełni wykorzystywać będą nowe pojawiające się możliwości wynikające z rosnącego tempa rozwoju technologicznego określanego mianem „rewolucji technologicznej”. Jakie będą najistotniejsze uwarunkowania tych koncepcji i kierunki ewolucji – trudno jednoznacznie określić - warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich. Celem artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny wybranych trendów i kierunków rozwoju polskiej logistyki ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacyjności w jej rozwoju, w tym implementacji najnowszych zdobyczy techniki i technologii teleinformatycznych.
EN Logistics not only must keep pace with today's changes, but in many cases, stay ahead of them, meeting the expectations of its clients. A constant element of the logistics activities becomes studying and forecasting changes. However, this requires not only noticing the new circumstances and new challenges for logistics, but also multiple analysis and understanding mutual implementation and interaction. This approach will serve to build new logistics concepts that fully utilize new emerging opportunities arising from the increasing pace of technological development known as "technological revolution". It is difficult to explicitly determine what the most important determinants of these concepts and directions of evolution will be, however, a few of them are worth paying attention to. The aim of the article is to present a concise selected trends and directions of development of Polish logistics with particular emphasis on the role of innovation in its development, including the implementation of the latest technology and ICT.
Słowa kluczowe
PL logistyka   megatrendy   kierunki rozwoju logistyki  
EN logistics   megatrends   directions development logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1262--1267
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bujak, A.
Bibliografia
1. Marek S. ,Maria Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
2. LOGISTICS TREND RADAR, Delivering insight today. Creating value tomorrow!, Version 2014, DHL_Logistics-TrendRadar_2014.pdf.
3. Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. M.P. 2013 poz. 121.
4. Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. M.P. 2012 poz. 252.
5. Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020. M.P. 2012 poz. 882.
6. Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. M.P. 2013 poz. 73.
7. Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). M.P. 2013 poz. 75.
8. Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”. M.P. 2014 poz. 469.
9. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. M.P. 2010 nr. 36 poz. 423; Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. M.P. 2014 poz. 452; Uchwała Nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020”. M.P. 2014 poz. 152.
10. 1 Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. M.P. 2013 poz. 640.
11. Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. M.P. 2013 poz. 378.
12. Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020. M.P. 2012 poz. 839.
13. Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Państwo 2020". M.P. 2013 poz. 136.
14. Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”. M.P. 2013 poz. 377.
15. Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. Bruksela, 3.3.2010.
16. http://www.polska-3-0.pl/ z dnia 17.02.2016r.
17. http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=657 z dnia 20.02.2016.
18. Burnewicz J., Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
19. https://www.gddkia.gov.pl/pl/2547/Sprawdz-na-mapie-przygotowanie-drog-i-autostrad z dnia 14.02.2016r.
20. http://bigdatacongress.pl/lancuch-wartosci-iot/.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a2156e5b-07b1-4152-ad1e-c75c51f9fca6
Identyfikatory