Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a1a00079-d624-432f-9a2c-19ab71745abe

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na precyzję wyznaczania zawartości chloru w biopaliwach i stałych paliwach wtórnych

Autorzy Berda, M.  Róg, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Factors influencing the accuracy of content determination of chlorine in biofuels and solid recovered fuels
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W strukturze paliw spalanych w zakładach energetycznych, znaczny udział stanowią różnorodne biopaliwa stałe, produkowane z odpadów organicznych oraz stałe paliwa wtórne, czyli paliwa produkowane na bazie odpadów nieorganicznych. Duża zawartość chloru w tych paliwach, oddziałuje szkodliwie na urządzenia stosowane w procesie spalania oraz na środowisko naturalne, natomiast niejednorodność tych paliw, a w szczególności stałych paliw wtórnych, powoduje duże trudności w oznaczaniu rzeczywistej zawartości chloru w tych paliwach. W publikacji określono czynniki utrudniające wyznaczanie zawartości chloru w biopaliwach stałych i stałych paliwach wtórnych oraz opracowano wiarygodne metody wyznaczania zawartości chloru w tych paliwach. Badania eksperymentalne obejmowały analizy dla próbek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych, różniących się między sobą pod względem jakości. W badaniach uwzględniono wpływ zróżnicowanego uziarnienia próbki oraz wielkości naważki, na wyniki oznaczania chloru różnymi metodami.
EN Various solid biofuels, produced from organic waste and solid recovered fuels made from inorganic waste are substantial in the structure of fuels used in electricity boards. High content of chlorine in such fuels has negative influence on equipment used in the combustion and on the environment, while the heterogeneity of fuels, especially solid recovered fuels, cause major difficulties in assessing the actual chlorine content in the fuels. This article presents factors hindering the determination of chlorine content in solid biofuels and solid recovered fuels, as well as it presents credible methodology of chlorine content determination in the mentioned fuels. Experimental research covered analysis of solid biofuels and solid recovered fuels Samales which differ in regard to their quality of the fuels. The research took into account the influence of diverse sample granulation and sample weight on the results of chlorine determination using various methods.
Słowa kluczowe
PL chlor   biopaliwa   stałe paliwa wtórne   metoda badań   jakość  
EN chlorine   biofuel   solid recovered fuels   research method   quality  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 914--925
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Berda, M.
  • Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Róg, L.
  • Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
1. Grzybek A.: Zasoby i możliwości wykorzystania biomasy w Polsce. Ekologia i Technika 2002, X, 4,99-105.
2. Krawczyński М., Mrozek R, Rzewnicki B.: Biomasa w energetyce - szanse i zagrożenia. XXV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zakopane, 09-12.10.201 I r.
3. Kubica K. i in.: Współspalanie biomasy z węglem. Polityka Energetyczna 2003, 6, zeszyt specjalny, s. 297.
4. Sobolewski A., Wasilewski R., Stelmach S.: Wykorzystanie stałych paliw wtórnych w energetyce. Polityka Energetyczna 2007, 10, zeszyt specjalny 2.
5. Tora B., Wasilewski R.: Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyce. Czyste Technologie Węglowe, Konferencja Naukowa - zbiór referatów, 2011.
6. PN-ISO 587:2000 Paliwa stale - Oznaczanie zawartości chloru z zastosowaniem mieszaniny Eschki.
7. Instrukcja obsługi producenta automatycznego analizatora Multi EA 4000 niemieckiej firmy AnalitykJena. Wydanie 01/2009, numer referencyjny dokumentacji: 889.704.
8. Muzyka R., Winkler М.: Oznaczenie zawartości chloru w smole koksowniczej - analiza wyników badań. Karbo 2012, 4, 273-278.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a1a00079-d624-432f-9a2c-19ab71745abe
Identyfikatory