Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9ff5e383-8059-420e-9646-b7d991fe6638

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Struktura popytu na kruszywo piaskowo-żwirowe w relacji do regionalizacji wydobycia - podstawowe trendy

Autorzy Łochańska, D.  Machniak, Ł.  Borcz, A.  Patyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The structure of demand for sand and gravel aggregate in relation to regionalization of extraction - basic trends
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złoża kopalin skalnych są powszechne i wystarczające do zaspokojenia popytu w możliwym do przewidzenia czasie. Kruszywa pozyskiwane są w sposób ciągły, choć w różnych ilościach, zależnie od zapotrzebowania. Łatwe warunki występowania i eksploatacji sprawiają, że głównym składnikiem kosztów mierzonych u odbiorców jest koszt transportu, wyrażany zwykle w funkcji odległości. Bilansowanie popytu i podaży kruszyw żwirowych w regionach to korzyści zarówno dla kopalń, jak i dla odbiorców kruszyw. Określenie optymalnych stref bilansowania popytu kruszyw z podażą pozwala na wyznaczenie minimalnej pracy transportowej na pokrycie popytu. Niedostosowanie tych stref do siebie powoduje zbędną pracę transportową, której skutki mogą być mierzone w skali kraju. Przedstawiono propozycję algorytmu postępowania przy dostosowaniu regionalnego wydobycia do struktury popytu.
EN Deposits of rock minerals are widespread and sufficient to meet demand in the foreseeable time. Aggregates are acquired continuously, but in different amounts, depending on demand. Easy conditions of occurrence and operation make the cost of transport, usually expressed as a function of distance which is measured at the buyers, the major component of the cost. Balancing supply and demand of gravel aggregates in the regions benefits both the mines and aggregate customers. Determination of the optimal balancing zones of demand and supply for aggregate allows to specify the minimal transport work to cover the demand. Maladjustment of each of these zones causes unnecessary transport work, the effects of which can be measured in the scale of the country. A proposal of algorithm was presented by adjusting the regional mining to the structure of demand.
Słowa kluczowe
PL regionalizacja produkcji   popyt   podaż   kruszywa piaskowo-żwirowe   transport kruszyw  
EN regionalization of production   demand   supply   sand and gravel aggregates   transport of aggregates  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2015
Tom T. 71, nr 9
Strony 13--19
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Łochańska, D.
  • AGH w Krakowie
autor Machniak, Ł.
  • AGH w Krakowie
autor Borcz, A.
  • AGH w Krakowie
autor Patyk, M.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008.
2. Bilans zasobów złóż surowców mineralnych i wód podziemnych w Polsce, Stan na dzień 31.12.2013, PIG, Warszawa 2014.
3. Figarska-Warchoł B.: Parametry złóż kruszywa naturalnego a warunki sedymentacyjne w dolinie Wisły między Krakowem a Zabierzowem Bocheńskim (Analiza metodą GIS). Rozprawa doktorska AGH, Kraków, 2005.
4. Galos K., Smakowski T.: Regionalne relacje podaży do popytu w Polsce dla kruszyw żwirowo-piaskowych. Górnictwo Odkrywkowe 2013, nr 56.
5. Kociszewska-Musiał G.: Surowce mineralne czwartorzędu. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa, 1988.
6. Kozioł W., Galos K.: Scenariusze zapotrzebowania na kruszywo naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach. Poltegor Instytut. Kraków –Wrocław, 2013.
7. Łochańska D.: Metoda dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych do struktury popytu – praca doktorska, Kraków, 2015 (praca niepublikowana).
8. Łochańska D.: Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnych. Górnictwo i Geoinżynieria 2010, Rok 34, z. 4.
9. Siliwończuk Z.: Geologiczno-złożowe warunki występowania kruszywa naturalnego w Polsce. Pr. Inst. Geol. 113, Warszawa, 1985.
10. Siliwończuk Z.: Kruszywa naturalne [W:] Metodyka badań surowców skalnych. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa, 1979.
11. Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych. Zadania 1.3.1, 4.1.2, 6.2.6 i 6.3.5. Kraków 2009–2012 (prace niepublikowane).
12. Stryszewski M., Łochańska D.: Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce kraju, Górnictwo i geologia 2012, XVII.
13. Stryszewski M., Łochańska D.: Uwarunkowania logistyczne pokrycia zapotrzebowania na surowce skalne w zależności od rodzaju, jakości oraz optymalizacji dróg i środków. Górnictwo Odkrywkowe 2011, nr 6.
14. Wolska-Kotańska C., Góralczyk S.: Kruszywa do budownictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Kruszywa mineralne. Surowce−Rynek−Technologie-Jakość. Polanica Zdrój, 2001.
Uwagi
Praca finansowana z pracy statutowej o nr 11.11.100.597
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9ff5e383-8059-420e-9646-b7d991fe6638
Identyfikatory