Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9efcf309-a7b8-46ef-b091-9086dce3d309

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Ocena możliwości recyklingu popłuczyn z systemu oczyszczania wody basenowej

Autorzy Łaskawiec, E.  Dudziak, M.  Wyczarska-Kokot, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the recycling possibility of washings from swimming poool water treatment system
Konferencja ECOpole’16 Conference (5-8.10.2016 ; Zakopane, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono ocenę fizykochemiczną oraz toksykologiczną próbek popłuczyn surowych (pobranych bezpośrednio po procesie płukania złóż filtracyjnych) po procesie napowietrzania oraz procesie dechloracji. Popłuczyny pobrano z obiegów basenowych dwóch krytych pływalni. Przeprowadzono badania wstępne i zasadnicze, w których popłuczyny charakteryzowały się zróżnicowanymi parametrami fizykochemicznymi. Do oceny toksykologicznej zastosowano test inhibicji bioluminescencji Mictorox®, test przeżywalności larw owadów Chaoborus sp. oraz fitotest z wykorzystaniem rzęsy drobnej Lemna minor. Badania wstępne obejmowały charakterystykę ekotoksykologiczną popłuczyn poddanych procesom napowietrzania oraz dechloracji. W badaniach zasadniczych analizowano wpływ czasu napowietrzania na jakość popłuczyn. Wyniki badań wstępnych wskazywały, że popłuczyny surowe, jak również po 30-minutowym napowietrzaniu nie mogły być bezpośrednio odprowadzone do środowiska naturalnego ze względu na wysoką toksyczność w stosunku do organizmów żywych. Zastosowanie dłuższego czasu napowietrzania (160 minut) przyczyniło się do znacznej poprawy jakości popłuczyn i eliminacji ich właściwości toksycznych w stosunku do organizmów wskaźnikowych. Zróżnicowane efekty uzyskano po procesie chemicznej dechloracji. Odnotowano stymulację bioluminescencji bakterii (testu Microtox®), ale równocześnie zaobserwowano śmierć pojedynczych osobników larw owadów. Pomimo wysokiego przyrostu biomasy w teście z Lemna minor, zaobserwowano stopniowe odbarwienie frondów pod wpływem popłuczyn. Ze względu na zmienność jakości popłuczyn, obecność w nich ubocznych produktów dezynfekcji i koagulacji oraz toksyczne oddziaływanie na organizmy niezbędne jest rozszerzenie badań w zakresie metod umożliwiających ich recykling.
EN This study discusses the physical and chemical analysis as well as toxicological evaluation of backwashings samples collected after rising raw filter beds, following aeration and dechlorination process. The tested washings were collected at facilities located in two indoor swimming pools. Toxicological evaluation included Mictorox® bioluminescence inhibition assay, Chaoborus sp. larvae survivability test as well as Lemna minor duckweed fito test. The initial stage of the research was focused on eco-toxicological properties of backwashings, subject to aeration and dechlorination processes. The main stage of the research involved additional analysis of the impact of aeration duration on the quality of washings in terms of physical and chemical parameters. The results of the initial stage clearly suggest that both raw washings as well as washings after 30 minutes of aeration are not suitable for direct disposal in the environment due to biohazards resulting from high toxicity of washings. On the other hand extension of the aeration process (160 minutes) contributed to significant improvement of washings quality and removal of toxic properties in relation to the indicator species used in the research. Chemical dechlorination ended with varying results. Microtox® bioluminescence assay resulted in bacteria bioluminescence with simultaneous observation of death of individual larvae. Despite high increase of biomass in Lemna minor test, some gradual decolouration of shoots as the result of washings used. In further solutions for recycling must be sought which will provide reduced water consumption and sewage.
Słowa kluczowe
PL wody basenowe   popłuczyny   ocena toksykologiczna   analiza fizykochemiczna   biotesty  
EN swimming pool water   back washing water   toxicological assessment   physicochemical analysis  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 185--193
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Łaskawiec, E.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47
autor Dudziak, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47, mariusz.dudziak@polsl.pl
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47, joanna.wyczarska-kokot@polsl.pl
Bibliografia
[1] Wyczarska-Kokot J, Piechurski F. Ochr Środ. 2002;1(84):33-36. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2002/Wyczarska_1-2002.pdf.
[2] Wyczarska-Kokot J. Ochr Środ. 2017;2(39):45-50. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2017/2-2017/Wyczarska_2-2017.pdf.
[3] Wyczarska-Kokot J, Błotnicki M. Pływalnie i Baseny. 2013;14:84-89. http://plywalnieibaseny.pl/recykling-popluczyn-2/.
[4] Wyczarska-Kokot J. Proc ECOpole. 2015; 9(2):803-813. DOI:10.2429/proc.2015.9(2)091.
[5] Keuten MG, Peters MC, Daanen HA, de Kreuk MK, Rietveld LC, van Dijk JC. Water Res. 2014;53:259-270. DOI: 10.1016/j.watres.2014.01.027.
[6] Tardif R, Rodriguez M, Catto C, Charest-Tardif G, Simard S. J Environ Sci. 2017;58:163-172. DOI: 10.1016/j.jes.2017.05.021.
[7] McCormick NJ, Porter M, Walsh ME. Water Res. 2010;44:4581-9. DOI: 10.1016/j.watres.2010.05.042.
[8] Potter B, Wimsatt J. EPA Document, Method. 2009;415:3. https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=103917.
[9] Hernández-Fernández FJ, Bayo J, Pérez de los Ríos A, Vicente MA, Bernala FJ, Quesada-Medina J. Ecotoxicol Environ Saf. 2015;116:29-33. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.02.034.
[10] Weltens R, Deprez K, Michiels L. Waste Manage. 2014;34:2427-2433. DOI: 10.1016/j.wasman.2014.08.001.
[11] Rosabal M, Hare L, Campbell PGC. Aquat Toxicol. 2012;120-121:67-78. DOI: 10.1016/j.aquatox.2012.05.001.
[12] Persoone G, Baudo R, Cotman M, Blaise C, Thompson K. Cl, Moreira-Santos M, et al. Knowledge Manage Aquatic Ecosyst. 2009;1(393):1-29. DOI:10.1051/kmae/2009012.
[13] Test No. 221: Lemna sp. Growth Inhibition Test. 2006. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2: Effects on Biotic Systems:1-22. http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-221-lemna-sp-growth-inhabition-test_9789264016194-en.
[14] Qiu N, Wanga R, Suna Y, Wang X, Jiang D, Meng Y, et al. Chemosphere. 2018; 193: 711-719. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.10.148.
[15] Basiglini E, Pintore M, Forni C. Ecotoxicol Environ Saf. 2018; 153: 54-59. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.01.053.
[16] Blamowski ZK, Borowski E. Ćwiczenia z fizjologii roślin. Lublin: Wyd Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 2006.
[17] Lichtenthaler HK. Methods in Enzymology. 1987;148:350-382. DOI: 10.1016/0076-6879(87)48036-1. Ocena możliwości recyklingu popłuczyn z systemu oczyszczania wody basenowej 193
[18] Wastewater Technology Fact Sheet Dechlorination. United States Environmental Protection Agency, EPA 832-F-00-022; 2000. https://www3.epa.gov/npdes/pubs/dechlorination.pdf.
[19] Bołonkowska O, Pietrosiuk A, Sykłowska-Baranek K. Biul Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2011;1:1-27. http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1101Bolonkowska/Bolonkowska.html.
[20] Gaj M, Gaj MD. Acta Societ Botanic Polon. 1996;65(3-4):339-343. DOI: 10.5586/asbp.1996.052.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9efcf309-a7b8-46ef-b091-9086dce3d309
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)018