Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9e361b46-dae1-463a-8dfb-7bd1ae518762

Czasopismo

Problemy Transportu i Logistyki

Tytuł artykułu

Stan techniczny środka transportowego jako przyczyna szkody transportowej

Autorzy Ambrożuk, D.  Wesołowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical condition of means of transport as the cause of transport damage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autorzy omawiają zagadnienie możliwości uwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności za szkody spowodowane wadą lub awarią środka transportowego. Analiza przepisów międzynarodowych i krajowych prowadzi do wniosku, że stan pojazdu, jako samoistna przyczyna szkody, objęty jest zakresem odpowiedzialności przewoźnika we wszystkich analizowanych aktach prawnych. Przewoźnik nie może powoływać się na niego, nawet jeśli został spowodowany przez osobę trzecią, niebiorącą udziału w wykonywaniu zobowiązania. Wyjątek zawiera konwencja CMR, która może być interpretowana w taki sposób, że przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności za wady lub awarie urządzeń chłodniczych zainstalowanych na pojeździe, jeśli udowodni, że przedsięwziął wszelkie obowiązujące go w danych okolicznościach środki związane z wyborem, utrzymaniem i użyciem tych urządzeń oraz że zastosował się do specjalnych, udzielonych mu instrukcji. Przewoźnik każdej gałęzi transportu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wada lub awaria pojazdu spowodowane zostały z winy nadawcy.
EN The authors present the issue of the carrier’s possibility to release himself from the liability for the damage caused by the defect or failure of the means of transport. The analysis of the international and domestic provisions leads to a conclusion that the technical condition of the vehicle, as an independent cause of the damage, is covered by the carrier’s liability in all of the analysed legal acts. The carrier is not allowed to invoke this circumstance, even if it was caused by a third party who is not engaged in the execution of the contract. However, one exception may be found in CMR Convention, which may be interpreted in a way allowing the carrier to exonerate from the liability for defect or failure of the refrigeration equipment installed on the vehicle, if he proves that he took all necessary and applicable measures regarding the choice, maintenance or use of the equipment and that the followed all given instructions. The carrier of each transport sector may release himself from the liability if he proves that the defect or failure of the vehicle was caused by the default of the consignor.
Słowa kluczowe
PL umowa przewozu   odpowiedzialność przewoźnika   stan techniczny pojazdów  
EN contract of carriage   carrier liability   technical condition of vehicles  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki
Rocznik 2017
Tom nr 3 (39)
Strony 161--172
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Ambrożuk, D.
autor Wesołowski, K.
Bibliografia
1. Ambrożuk, D., Wesołowski, K. (2007). Siła wyższa jako przesłanka zwalniajaca przewoźnika od odpowiedzialności za stan przesyłki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 423, Problemy Transportu i Logistyki, 3, 125-137.
2. Chao, A. (1987). Carriage at Controlled Temperatures (Art. 18.4). W: J. Theunis (red.), International Carriage of Goods by Road (s. 113-144). London, New York, Hamburg, Hong Kong: Lloyd’s of London Press Ltd.
3. Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR. London: informa. Donald, A.E. (1981). The CMR. The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road. London: Witherby & Co Ltd.
4. Helm, J.G. (1966). Haftung für Schäden an Frachtgüter. Karlsruhe: Walter de Gruyter.
5. Heuer, K. (1975). Die Haftung des Frachtführers nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR). Hamburg.
6. Jesser-Huß, H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbud (s. 785-1233). München: C.H. Beck/Franz Vahlen.
7. Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar zu spedition, Gütertransport und Lagergeschäft. München: C.H. Beck.
8. Konert, A. (2010). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa: Wolters Kluwer.
9. Loewe, R. (1976). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). European Transport Law, 11, 364.
10. Piekarczyk, H. (1977). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w lądowym transporcie towarów. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
11. Stec, M. (1993). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice. Studium prawnoporównawcze. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
12. Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: C.H. Beck.
13. Thume, K.H. (2013). Kommentar zur CMR. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr. Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft.
14. Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9e361b46-dae1-463a-8dfb-7bd1ae518762
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2017.39-15