PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pomiary przepływu gazu w świetle zmian w metrologii prawnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Gas flow measurements in the light of changes in legal metrology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W 2006 r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące prawnej kontroli metrologicznej. Z dniem 30 października 2006 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać dyrektywa metrologiczna nowego podejścia - Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (zwana w skrócie MID) [12], zastępując niektóre dyrektywy starego podejścia, a ponadto obejmując zakresem działania dodatkowe przyrządy pomiarowe, dotychczas nieregulowane dyrektywami. Dyrektywa ta dotyczy 21 rodzajów przyrządów pomiarowych, m.in. gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, dla których dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej, został zastąpiony systemem oceny zgodności. Wymienione przyrządy podlegają obecnie, dokonywanej przez jednostki notyfikowane, ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy MID. Nie są już wydawane nowe decyzje zatwierdzenia typu, jednak przyrządy pomiarowe, posiadające ważne w dniu 29 października 2006 r. decyzje zatwierdzenia typu, będ wprowadzane do obrotu i użytkowania na podstawie tych decyzji - do upływu ich terminu ważności (ale nie dłużej niż do 29 października 2016 r.). Wdrożenie MID do prawodawstwa polskiego wiąże się z nowelizacją niektórych ustaw (m.in. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach), a także opracowaniem szeregu nowych przepisów wykonawczych.
EN
Important changes concerning legal metrological control took place in 2006. Member States have started applying the "new approach" metrological Directive - Directive 2004/22/WE of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments (MID). The MID replaced some of the "old approach" Directives and additionally covered measuring instruments not regulated by Directives so far. The MID applies to 21 measuring instruments, for which the legal metrological control in the form of type approval and verification turned into conformity assessment - among others gas meters and volume conversion devices. These measuring instruments are subject of conformity assessment with the essential requirements of the Directive carried out by the notified bodies. At present new types approvals are not conferred but measuring instruments that satisfied the rules applicable before 30 October 2006 are allowed to be placed on the market and put into use until the expiry of type approval validity of those measuring instruments (but not longer than until 29 October 2016). Implementation of the MID into the Polish legislation is related with amendments of the laws and regulations and publishing of new documents.
Wydawca
Rocznik
Strony
448--450
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
 • Główny Urząd Miar, Zakład Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Badania Gazomierzy, m.kusyk@gum.gov.pl
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 243, poz. 2441 z 2004 r. oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362).
 • [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653).
 • [3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351 oraz z 2004 r. Nr 82, poz. 754)
 • [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy (Dz. U. Nr 63, poz. 588 i Nr 141, poz. 1500).
 • [5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej (Dz. U. Nr 77, poz. 730)
 • [6] Dyrektywa Rady 71/318/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawa Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy (Dz. Urz. WE Nr L 202 z dnia 6 września 1971 r. z późn. zm.)
 • [7] Dyrektywa Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dz. Urz. WE Nr L 202 z dnia 6 września 1971 r. z półn. zm.)
 • [8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych (Dz. U. Nr 15, poz. 126)
 • [9] Uchwała Rady z 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji (Dz. Urz. WE Nr C 136, str. 1)
 • [10] Decyzja Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie modułów do różnych faz procesu oceny zgodności oraz zasad umieszczania i stosowania znaku CE, które mają być używane w dyrektywach dotyczących ujednoliceń technicznych (Dz. Urz. WE Nr L 220, str. 23)
 • [11] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z półn. zm.).
 • [12] Dyrektywa 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. WE L 2004 Nr 135, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Roz. 13, t. 34, str. 149).
 • [13] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834)
 • [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27)
 • [15] Dyrektywa 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wag nieautomatycznych (Dz. Urz. WE L 1990 Nr; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 138), wdrożona do polskiego prawodawstwa rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)
 • [16] Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/22/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (Dz. Urz. WE Nr C 313 z dnia 20 grudnia 2006 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9c6daed1-9285-4ac9-89f6-9ee7ab1398fc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.