Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9bc253b5-65a3-49f5-8217-f088368f252a

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego

Autorzy Fuksa, D. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Analysis of the impact of changes in the demand of hard coal consumers on the degree of utilization of production capacity in mines of a multi-facility mining enterprise
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprezentowana w artykule metoda obejmuje badania wpływu wahań losowych zapotrzebowania na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Dla losowych wahań zapotrzebowania przyjęto rozkład normalny. Badania przeprowadzono według najbardziej prawdopodobnego błędu (standardowego) prognozy wynikającego z formuł predykcyjnych. Uzyskiwane wyniki, w oparciu o opracowaną metodę badań, w postaci histogramów wahań wybranych wielkości techniczno-ekonomicznych, w tym przypadku stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń, dostarczają informacji o prawdopodobieństwie kształtowania się w przyszłości wielkości analizowanych wskaźników, bądź to w odniesieniu do planu produkcji, bądź innych kryteriów ustalonych przez kadrę kierowniczą. Ponadto możliwe jest również oszacowanie kierunku, w którym zmiany te będą postępować i z jakim prawdopodobieństwem. Dzięki temu możliwe jest korygowanie planów produkcyjnych kopalń, w analizowanym przedziale czasowym, w przekroju założonej wariantowości zmian zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego. Opracowana i zweryfikowana na realnych przykładach proponowana metoda może stanowić przydatne i w miarę proste narzędzie interpretacji uzyskiwanych wyników oraz wspomagania kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji, przede wszystkim w zakresie planowania ilościowo-jakościowej struktury produkcji i sprzedaży węgla dla wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego.
EN This paper presents a method of examination of the impact of demand fluctuations on the degree of utilization of production capacity in mines of a multi-facility mining enterprise. The fluctuations in demand are assumed to be normally distributed. The research was conducted with the most probable prognosis (standard) error which results from the prediction formulas. The results obtained on the basis of the developed test method were presented in the form of fluctuation histographs with the selected technical and economic values (in this case the degree of utilization of production capacity) and provide information on the probability of shaping the future values of indicators subjected to analysis – be it in relation to the production plan or in relation to other criteria set forth by the management staff. Furthermore, it is also possible to estimate the direction of change along with the probability of outcomes. This facilitates the correction of mines’ production plans in the analyzed time interval in the cross-section of the assumed variant-nature of the changes in the demand of hard coal consumers. This analysis has been described and verified with real-life examples, constitute useful and relatively simple tools for interpretation of the obtained results as well as useful and relatively simple tools assisting the managerial staff in the decision-making process, first and foremost, in the scope of planning of the quantity and quality structure of production and sales of coal for a multi-facility mining enterprise.
Słowa kluczowe
PL analiza   zdolność produkcyjna   algorytm Simplex   metoda Monte Carlo  
EN analysis   production capacity   SIMPLEX algorithm   Monte Carlo method  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 56--59
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Fuksa, D.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Barnett V.: Elementy pobierania prób. Warszawa. PWN. 1982.
2. Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. Warszawa. WNT. 1986.
3. Brandt S.: Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe. Warszawa. PWN. 1998.
4. Fuksa D.: Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Kraków. Wydawnictwa AGH Rozprawy Monografie. 2012.
5. Fuksa D.: Sposoby rozwiązywania nieliniowych problemów decyzyjnych w opracowaniu optymalnych planów produkcji kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk, 2007 t. 23 z. 3 s. 97÷108.
6. Fuksa D.: Metoda analizy wpływu skorelowanych wahań losowych zapotrzebowania na efektywność kopalń węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk, 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 99–108.
7. Grabiński T., Wydymus S., Zaliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa. PWN. 1982.
8. Sadowski W.: Teoria podejmowania decyzji. Warszawa. PWE. 1976.
9. Snopkowski R.: Metoda identyfikacji rozkładu prawdopodobieństwa wydobycia uzyskiwanego z przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków. 2000.
10. Wawrzynek J.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9bc253b5-65a3-49f5-8217-f088368f252a
Identyfikatory