Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9b9a18b2-61d5-4eec-af59-5335e825895a

Czasopismo

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Tytuł artykułu

Zmiany struktury nagromadzenia minerałów antropogenicznych na terenie województwa śląskiego

Autorzy Knaś, K.  Szymanek, A. 
Treść / Zawartość http://www.img-pan.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwa/prace-img-pan.html
Warianty tytułu
EN Changes in the structure of the accumulation of anthropogenic mineral in the Silesian Voivodship
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę zmian masy wybranych potencjalnych minerałów antropogenicznych nagromadzonych na składowiskach z terenu województwa śląskiego w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył siedmiu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia, przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz przetwórstwa przemysłowego. Dla przyjętego w analizie okresu ustalono następujące wskaźniki: maksymalną względną zmianę masy, maksymalną zmianę udziału oraz okresową zmianę masy, a także okresowe i roczne tempo zmian nagromadzenia minerałów antropogenicznych.
EN The article presents an analysis of changes in the mass of selected potential anthropogenic minerals accumulated in landfi lls from the Silesian Voivodship in the years 2006-2016. The scope of the analysis included seven groups of by-products from three sectors of the economy: mining and quarrying, electricity, gas stem and hot water production and supply and manufacturing. The following indicators were determined for the analysed period: the maximum relative mass change, maximum share change and periodic mass change as well as periodic and annual rate of change in the accumulation of anthropogenic minerals.
Słowa kluczowe
PL gospodarka o obiegu zamkniętym   minerał antropogeniczny   składowanie  
EN circular economy   anthropogenic minerals  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Rocznik 2018
Tom T. 20, nr 4
Strony 335--347
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Knaś, K.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
autor Szymanek, A.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
Bibliografia
[1] COM(2014) 398; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonimiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy, Bruksela; online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398/ (07.06.2018)
[2] Z. Bzowski, Możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego (GZW) w pracach budowlanych drogowych i hydrotechnicznych. Wiadomości górnicze, nr 6, 2011.
[3] M. Kugiel, R. Piekło, Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w Hadlex S.A. Górnictwo i Geologia, tom 7.
[4] T. Baran, W. Dróżdż, P. Pichniarczyk, Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu. Cement Wapno Beton, nr 1, 2012.
[5] P. Brzozowski, Możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania w kotłach fluidalnych do betonów układanych pod wodą. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2011.
[6] A. Miśta, E. Botor, Badania i ocena możliwości zagospodarowania popiołów lotnych i żużli w robotach makroniwelacyjnych wyrobiska bazaltowego w miejscowości Gracze. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2004.
[7] F. Plewa, M. Popczyk, P. Pierzyna, Możliwości wykorzystania wybranych odpadów energetycznych z udziałem środka wiążącego do podsadzki zestalanej w podziemiu kopalń, Polityka Energetyczna, tom 16, 2013.
[8] E. Lewicka, Odpady przemysłowe jako substytut surowca skaleniowego w produkcji płytek ceramicznych w świetle badań zagranicznych. Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 96, 2016.
[9] Ochrona Środowiska 2017, Warszawa 2017.
[10] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2000-2006, Katowice 2007.
[11] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2007-2010, Katowice 2011.
[12] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2011-2013, Katowice 2014.
[13] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2014-2016, Katowice 2017.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9b9a18b2-61d5-4eec-af59-5335e825895a
Identyfikatory