Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9b3f858b-90dc-4fef-a800-592cffc976e9

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne powietrza w środowiskach pracy o wysokim zapyleniu

Autorzy Matusiak, K.  Skóra, J.  Gutarowska, B.  Majchrzycka, K.  Okrasa, M.  Wojewódzki, P.  Hermann, J.  Ligocka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Microbiological and chemical air contamination in working environments with high dustiness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań była ocena zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych w środowiskach o wysokim stężeniu pyłu w pomieszczeniach inwentarskich do hodowli drobiu, jak również w elektrociepłowni przetwarzającej biomasę roślinną. Badania obejmowały: charakterystykę badanych środowisk i wytypowanie narażonych stanowisk pracy, ocenę zanieczyszczenia mikrobiologicznego w powietrzu środowisk pracy, pyłu osiadłego, biomasy roślinnej oraz pomiotu drobiowego; ocenę stężenia odorowych związków lotnych w pomieszczeniach inwentarskich. Analizy mikrobiologiczne wykonano metodą hodowlaną, do poboru prób powietrza wykorzystano próbnik MAS 100 Eco, analizy chemiczne przeprowadzono metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Najwyższe stężenie pyłu w powietrzu (0,97 – 1,44 mg/m3) wykryto w pomieszczeniu inwentarskim do hodowli drobiu oraz na stanowisku pracy przy rozładunku biomasy roślinnej w elektrociepłowni. W badanych środowiskach pracy stwierdzono przekroczenie wytycznych WHO dla stężenia pyłu PM2,5określonego dla 24 godzinnego narażenia. Ogólna liczba mikroorganizmów w powietrzu rozpatrywanych miejsc pracy wynosiła 2,28 × 103–5,85 × 104jtk/m3i nie przekraczała proponowanych limitów dla środowisk o wysokim zapyleniu. Stwierdzono wysokie (2,73×103jtk/g – 5,80×107jtk/g) stężenie potencjalnie chorobotwórczych drobnoustrojów (Enterococcus sp., Salmonella sp. oraz Escherichia coli) w pomiocie drobiowym i pyle osiadłym na fermie drobiu. W pomieszczeniu inwentarskim odnotowano także wysoką koncentrację (542 do 1506 μg/m3) odorowych związków lotnych: amoniaku, trimetyloaminy, dimetyloaminy, kwasu izomasłowego. Ze względu na występowanie wysokiego zapylenia, zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego ferma drobiu oraz elektrociepłownia przetwarzająca biomasę roślinną należą do miejsc pracy, w których występuje zagrożenie dla zdrowia pracowników.
EN The aim of the study was to evaluate microbial and chemical contamination in environments with high dust concentrations – in poultry breeding farms, as well as in biomass processing power plant. The research covered characterization of tested environments, nomination of working places, evaluation of microbiological air, settled dust, plant biomass and poultry manure contamination; assessment of the volatile odorous compounds concentration. Microbiological analyzes were performed using the air sampler MAS 100 Eco, while chemical analysis with gas chromatography mass spectrometry. The highest airborne dust concentration (0.97 – 1.44 mg/m3) was detected in the poultry breeding farm and in the biomass unloading workplace in the power plant. WHO guidelines regarding concentrations of PM2.5set for 24-hour exposure were exceeded when it comes to tested environments. The total number of microorganisms in the air was identified at the level of 2.28 × 103– 5.85×104cfu/m3and did not exceed the limits proposed for environments with high dust concentration. High concentration of potentially pathogenic microorganisms (Enterococcus sp., Salmonella sp. and Escherichia coli) was detected in poultry manure and settled dust on a farm (2.73 × 103jtk/g – 5.80 × 107jtk/g). High concentrations of volatile odorous compounds such as ammonia, trimethylamine, dimethylamine, isobutyric acid were also reported in poultry farms (542 to 1506 mg/m3). Due to the high dust concentration as well as microbial and chemical contamination, poultry farm and biomass processing power plant are the workplaces, which can pose a threat to workers’ health.
Słowa kluczowe
PL ferma drobiu   elektrociepłownia   wysokie zapylenie   zanieczyszczenie mikrobiologiczne   zanieczyszczenie chemiczne  
EN poultry farm   power plant   high dust concentration   chemical contamination   microbiological contamination  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2016
Tom nr 4
Strony 39--43
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Matusiak, K.
autor Skóra, J.
  • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka
autor Gutarowska, B.
  • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka
autor Majchrzycka, K.
  • Zakład Ochron Osobistych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
autor Okrasa, M.
  • Zakład Ochron Osobistych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
autor Wojewódzki, P.
  • Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Hermann, J.
  • Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Ligocka, A.
  • Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
[1] Sebastian A, Madsen AM, Martensson L, Pomorska D, Larsson L. (2006) Assessment of Microbial Exposure Risks From Handling of Biofuel Wood Chips and Straw – Effect of Outdoor Storage. Am J Med; 13: 139–45.
[2] Lacey J., Dutkiewicz J. (1994) Bioaerosols and occupational lung disease. J Aerosol Sci; 25: 1371–404.
[3] Demers PA, Teschke K, Kennedy SM. (1997) What to do about softwood? A review of respiratory effects and recommendations regarding exposure limits. Am J Ind Med; 31:385–98.
[4] Rusca S, Charriere N, Droz PO, Oppliger A. (2008) Effects of bioaerosol exposure on work-related symptoms among Swiss sawmill workers. Int Arch Occup Environ Health; 81:415–21.
[5] Mackiewicz B. (2014) Pył organiczny w środowisku pracy i jego wpływ na organizm ludzki. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka 4:33-34
[6] Skóra J., Matusiak K., Wojewodzki P., Nowak A. , Sulyok M., Ligocka A., Okrasa M., Hermann J., Gutarowska B.(2016) Evaluation of Microbiological and Chemical Contaminants in Poultry Farms Int. J. Environ. Res. Public Health, 13(192); doi:10.3390/ijerph13020192
[7] Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Szymańska J. (2007). Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego. Klasyfikacja, narażone grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka. Lublin: Ad punctum.
[8] Kirychuk S. P.; Dosman J. A.; Reynolds S. J.; Willson P.; Senthilselvan A.; Feddes J. J. R.; Classen H. L.; Guenter W. (2006) Total Dust and Endotoxin in Poultry Operations: Comparison Between Cage and Floor Housing and Respiratory Effects in Workers JOEM 48, (7), 741-748.
[9] Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B, Wyszyński B. Odory, PWN, Warszawa, Poland, 2002,
[10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2005, Nr 81, poz.716 ze zmianami: Dz.U.2008, Nr 48, poz.288) w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
[11] Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskie z dn. 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy, Bruksela: OJ 262/21,
[12] World Health Organization (WHO). (2005). Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide, Global update.
[13] Kulkarni P., Baron P.A., Willeke K. (2011). Aerosol measurement: principles, techniques, and applications. New York: John Wiley and Sons Inc.
[14] Health and Safety Executive. Control of Substances Hazardous to Health: The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as Amended). http://www.hseni.gov.uk/15_control_of_substances_hazardous_to_health.pdf
[15] Skowroń J., Górny R. (2014). Szkodliwe czynniki biologiczne [w:] Czynniki szkodliwe w środowisku pracy: wartości dopuszczalne 2014. [red.] Augustyńska D., Pośniak M. Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Warszawa: CIOP-PIB.
[16] Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9b3f858b-90dc-4fef-a800-592cffc976e9
Identyfikatory