Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9ae6b104-1442-49f0-a0ba-82311a715b23

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza zagrożeń hałasem komunikacyjnym na przykładzie dróg wewnątrz osiedli mieszkaniowych

Autorzy Napiórkowski, J.  Langer, A.  Szczyglak, P. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Threat analysis of noise from traffic for example roads within housing estates
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu środowiska na dwóch wybranych ulicach tzw. osiedlowych. Hałas jest problemem cywilizacyjnym, lokalizowanym nie tylko w centrach miast ale także ulicach wewnątrz osiedli mieszkaniowych. Zagrożenie hałasem zwiększa wraz z nie stosowaniem się kierowców do Prawa o ruchu drogowym, zbyt słabą infrastrukturą drogową i słabą jakością nawierzchni. Badania przeprowadzono zgodnie z wymogami metodyki referencyjnej, którą określa Uchwała Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. (Dziennik Ustaw Nr 140 Poz. 824). Do pomiarów zasto-sowano całkujący miernik dźwięku SON – 50 o pierwszej klasie dokładności o zakresie pomiarowym 15 – 135 dB. Poziom dźwięków na obu ulicach różnił się zależnie od pory dnia. W dzień średni poziom hałasu przekraczał ujęte w normach prawnych wartości. Dla samochodów lekkich wynosił on LAeq D = 59,3 dB; zaś dla samochodów ciężkich d LAeq D = 57 dB. Natomiast w ciągu nocy poziom dźwięków był niższy od wartości dopuszczalnych. Dla samochodów lekkich wynosił on LAeq N = 49,4 dB, zaś dla samochodów ciężkich LAeq N = 50 dB. Na podstawie uzyskanych wyników z badań stwierdzono, że ko
EN In this publication we’ve analyzed noise pollution on two „estate roads”. Noise is a problem, not only in urban centers but also the streets within residential areas. Noise pollution increases with no driv-ers use to the Law on Road Traffic, too poor road infrastructure and poor quality of roads. The study was conducted in accordance with the requirements of the reference methods to be determined by resolution of the Minister of Environment of 16 June 2011. (Journal of Laws No. 140 pos. 824). For measurements used integrating sound meter SON - 50 for first class precision with a measuring range of 15 - 135 dB. On both roads noise level varied on the time of the day. During the day, the noise level exceeds included in the nor-legal framework of values. For passenger cars LAeq D = 59.3 dB, heavy cars LAeq D = 57 dB. While during the nightsound level was lower than the limit value. Passenger cars LAeq N = 49.4 dB, for heavy cars LAeq N = 50 dB. The results of the research can be concluded that analyzed traffic noise on the streets is not exceeded in relation to the acts.
Słowa kluczowe
PL hałas   bezpieczeństwo zdrowotne   droga osiedlowa   pojazd  
EN noise   health safety   estate road   vehicle  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 6
Strony 1219--1226, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Napiórkowski, J.
  • Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
autor Langer, A.
  • Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
autor Szczyglak, P.
  • Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Bibliografia
[1]. Brud Piotr, „Ocena poziomu hałasu na wybranych ulicach Olsztyna”, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. inż. J. Napiórkowskiego, prof. nadzw. Olsztyn 2012r.
[2]. BMT ARGOSS Sp. z o.o.. 2009. System mapy akustycznej Olsztyna –operat techniczny. Gdańsk.
[3]. Dworek Krystyna. 2005. Hałas środowiskowy a zdrowie. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska
[4]. Dz.U.2013, poz. 1232 ze zm.
[5]. Dziennik Ustaw Nr 140 Poz. 824.].
[6]. Gitanjali B., Ananth R.J., 2003. Effect of acute exposure to loud occupational noise during daytime on the nocturnal sleep architecture, heart rate, and cortisol secretion in healthy volunteers. J. Occup. Health 45
[7]. Rabat A. 2007. Extra-auditory effects of noise in laboratory animals: the relationship between noise and sleep. J. Am. Assoc. Lab. Anim. Sci. 46 (1),
[8]. Uran S.L., Caceres L.G., Guelman L.R. 2010. Effects of loud noise on hippocampal and cerebellar-related behaviors.Role of oxidative state. Brain research: 1361 (2010).
[9]. www.gis.um.szczecin.pl/UMSzczecinGIS/chapter_85009.asp
[10]. www.gisplay.pl/urbanistyka/nowosci-urbanistyka/3951-halas-w-miescie-na-mapach.html
[11]. www.ntlmk.com
[12]. www.rudna.eu
[13]. www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ochrona-srodowiska-akustycznego--jak-bronic-sie-przed-halasem
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9ae6b104-1442-49f0-a0ba-82311a715b23
Identyfikatory