Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9646d35d-181d-4a5b-b573-62eca88aa9cb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Autorzy Nowacki, G.  Chmieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of transport of dangerous goods in the member states of the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na tle obowiązującego stanu prawnego – obowiązków uczestników, które mają na celu eliminację zagrożeń, z natury rzeczy wiążących się z ich przemieszczaniem, zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak również wodnym. Kraje UE zachowują prawo do regulowania lub wprowadzenia zakazu transportu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium, z powodów takich, jak bezpieczeństwo państwa lub ochrona środowiska.
EN The article presents the issues concerning the transport of dangerous goods in the Member States of the European Union - in the light of the legal status of the participants – the responsibilities of the participants, which are aimed at eliminating the inherent hazards associated with their movement, as is known both in road traffic and rail transport as well. water. EU countries retain the right to regulate or prohibit the transport of dangerous goods on their territory for reasons other than safety (such as state security or the environment).
Słowa kluczowe
PL towary niebezpieczne   transport towarów niebezpiecznych   transport w Unii Europejskiej   transport międzynarodowy   prawo transportowe  
EN dangerous goods   transport of dangerous goods   European Union transport   international transport   transport law  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 104--111
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Nowacki, G.
autor Chmieliński, M.
Bibliografia
1. ADN - Umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartą w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1537), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.
2. Fabisiak J., Michalak J., Kupiński J., System zarządzania jakością w transporcie substancji niebezpiecznych, Logistyka 6/2010, Poznań.
3. Kopczewski M., Toborski M., Pasek D., Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, Logistyka 6/2013.
4. RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r., nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r, nr 137, poz. 804 i 805), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do RP, ogłoszonymi we właściwy sposób.
5. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 882).
6. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r., nr 99, poz. 1671).
7. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., nr 227, poz. 1367).
8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. jedn. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1834)
9. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 lipca 2010 r. Dz. U. 2010, nr 227 Poz. 1367
10. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia, Dz. U.2007, nr 107, poz. 742 z późn. zm.
11. Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1981, T. III, s.517.
12. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, styczeń 2013 r.
13. Zdzisław Rojek, Marek Różycki, Bezpieczeństwo historią pisane – 50 lat ADR, Towary Niebezpieczne, nr 3/2007.
14. http://mib.gov.pl/2-Przewoztowarowniebezpiecznych.htm , https://europa.eu/european-union/topics/transport_pl, dostęp [05.06.2017].
15. http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/adr.html dostęp [05.06.2017].
16. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/, dostęp [05.06.2017].
17. http://abstracts.aetransport.org/paper/download/id/2206. Rindone C., D. Iannò, Evaluation of dangerous goods by road in UE. Mediterranea University of Reggio Calabria – Italy, ATAM SpA Reggio Calabria – Italy. Association for European Transport and contributors 2005, dostęp [05.06.2017].
18. Łukasik Z., Bril J., Bril D., Zagrożenia związane z transportem drogowym, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2013, nr 3.
19. Mężyk A., Przewozy ładunków niebezpiecznych na obszarach miejskich, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2016, nr 12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9646d35d-181d-4a5b-b573-62eca88aa9cb
Identyfikatory