Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-94d8e2c0-742f-4eaa-a683-7e086d7f490b

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Ocena emisji akustycznej pojazdu samochodowego

Autorzy Gągorowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Acoustic emission assessment of a motor vehicle
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wobec zwiększających sie wymagań w zakresie emisji hałasu i komfortu podróży, etap projektowania akustycznego stał się nieodłączną częścią całego procesu tworzenia pojazdu. W artykule zaproponowano sposób oceny emisji akustycznej pojazdu samochodowego z wykorzystaniem metod modelowania oraz wybranych parametrów pozwalających ocenić energię emitowaną do środowiska. Badania oparto na analizie poziomu ciśnienia akustycznego w przestrzeni otaczającej obiekt. Modelowanie i symulacje przepływów gazodynamicznych w systemie silnik-układ wydechowy-środowisko zewnętrzne oparto na specjalistycznym pakiecie obliczeniowym CFD (Computer Fluid Dynamics) - AVL AST.
EN Due to increasing requirements for noise emission and travel comfort, the acoustic design stage has become an integral part of the whole process of creating a vehicle. The article proposes a method for evaluating the acoustic emission of a motor vehicle using modeling methods and selected parameters allowing to assess the energy emitted to the environment. The study was based on the analysis of sound pressure level in the space surrounding the object. Modelling and simulations of gasdynamic flows in the engine and exhaust system were conducted using specialized computational package CFD (Computer Fluid Dynamics), the AVL AST.
Słowa kluczowe
PL pojazd samochodowy   emisja akustyczna   przepływ gazodynamiczny  
EN motor vehicle   acoustic emission   dynamics of gas flows  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 109--117
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Gągorowski, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Bies D. A. , Hansen C. H. : Engineering Noise Control Theory and Practice. Spon Press - Taylor & Francis Group, London and New York, Third edition 2003.
2. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).
3. Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, z późn. zm.).
4. Gągorowski A., Melon A.: Selected aspects of modelling mufflers for exhaust systems of vehicles. Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 20, nr 2, 2013, ss. 97-103.
5. Gągorowski A.: Badania hałasu drogowego z uwzględnieniem różnych metod obliczeniowych, w: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, vol. 89, 2013, ss. 19-33.
6. Gągorowski A.: Wyznaczanie mocy akustycznej maszyn i urządzeń, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 5, 2014, ss. 489-498 .
7. Gągorowski A.: Model prognozowania hałasu drogowego dla różnego dobowego ruchu. Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2014, ss. 1835-1844.
8. Gągorowski A.: Badania wybranych struktur tłumików układów wydechowych w środowisku avl. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport. vol. 112, 2016, ss. 101-110.
9. Gundlach W. R.: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2008.
10. Ji Z., Ma Q., Zhang Z., Application of the boundary element method to predicting acoustic performance of expansion chamber mufflers with mean flow. Journal of Sound and Vibration, 173, pp: 57-71, 1994.
11. Lawrence E. Kinsler et al.: Fundamentals of Acoustics, 4th Edition, New York, N.Y. Wiley, 2000.
12. Lunev V. V.: Real Gas Flows with High Velocities. CRC Press 2009.
13. Malecki I.: Teoria fal i układów akustycznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
14. PN 85/ N-01333 Hałas. Dokładne metody określania poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn w komorze bezechowej i w otwartej przestrzeni.
15. PN-EN ISO 3744:1999 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzna odbijającą dźwięk.
16. PN-EN ISO 3746:1999 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
17. PN-EN ISO 9614-1:1999 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda stałych punktów pomiarowych.
18. PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda omiatania
19. Rathakrishnan E.: Applied gas dynamics. John Wiley and Sons, Singapore 2010
20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywę 70/157/EWG.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-94d8e2c0-742f-4eaa-a683-7e086d7f490b
Identyfikatory