Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-93259445-323c-4137-b440-b61d56ae0616

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kształtowanie systemu transportowego miasta w celu osiągania wysokiej jakości życia mieszkańców

Autorzy Kopeć, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The shaping of the municipal transport system in order to achieve a high quality of life
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały zmiany systemu transportowego miasta mogące wpłynąć na wzrost jakości życia mieszkańców. Opierają się one na nowym podejściu do planowania ulic, by stały się one przestrzeniami, w których ludzie chcą przebywać. Zakładają nowe podejście do płynności ruchu ulicznego, w którym dużo mniejsze znaczenie ma płynność ruchu samochodów prywatnych. Ponadto zmiany systemu transportowego miasta opierają się na nowym podejściu do uspokojenia ruchu samochodowego, by egzystencja w przestrzeni ulicy jednocześnie pieszych, rowerzystów i samochodów była możliwa. Są też efektem nowego podejścia ograniczenia ruchu samochodowego – zwłaszcza w centrach miast. Elementem zmian systemu transportowego miasta jest też nowe podejście do rangi komunikacji publicznej, skutkujące nadanie jej priorytetu. Dodatkowo zakłada się nowe podejście do integracji komunikacji publicznej, by przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami transportu było możliwie najłatwiejsze. Istotną częścią zmian systemu transportowego miasta jest też nowe podejście do atrakcyjności komunikacji publicznej, by mieszkańcy chcieli z niej korzystać. Wreszcie elementem zmian jest nowe podejście do komunikacji rowerowej, by stała się ona wygodną i bezpieczną alternatywą w poruszaniu się po mieście.
EN The paper discussed changes to the municipal transport system which can affect an increase in the quality of life of its residents. These changes are based on a new approach to street planning so that they become space in which people want to stay. They assume a new approach to traffic flowability, in which the flow of private cars traffic is much less important. In addition, changes to the municipal transport system are based on a new approach to slowing down traffic so that the simultaneous existence of pedestrians, cyclists and cars in the space of the street is possible. They also result from a new approach to reducing car traffic, particularly in city centres. An element of the changes to the transport system of the city is also a new approach to public transport giving it priority. Moreover, a new approach to the integration of public transport is assumed so that changes between different means of transport are as easy as possible. An essential element of the changes to the municipal transport system is also a new approach to the attractiveness of public transport, so that the residents want to use it. Finally, an element of the changes is a new approach to cycling to make it a convenient and safe alternative in moving around the city.
Słowa kluczowe
PL system transportowy miasta   płynność ruchu ulicznego   jakość życia mieszkańców  
EN transport system of the city   traffic flow   quality of life  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 665--669
Opis fizyczny Bibliogr. 38 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kopeć, K.
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, krzysztof.kopec@ug.edu.pl
Bibliografia
1. Bartłomiejczyk M., Połom M., Spatial aspects of tram and trolleybus supply system, [w:] M. Kolcun, J. Kurimský, I. Kolcunová (red.), Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015 – September, 16-18.2015, Stará Lesná, Slovak Republic, Technical University of Košice, Košice 2015, s. 223-227.
2. Bartłomiejczyk M., Połom M., Uwagi na marginesie artykułu Adama Moleckiego. Rozwój autobusów elektrycznych w oparciu o istniejące sieci tramwajowe, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1-2, s. 46-49.
3. Beim M., Doświadczenia krajów niemieckojęzycznych w zakresie strefowego uspokajania ruchu, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 4, s. 7-13.
4. Bukowski J., Michalski T., Trasy rowerowe nowym elementem sieci transportowych na obszarach aglomeracji miejskich (na przykładzie Trójmiasta), „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 1998, t. IV, s. 143-156.
5. Deja M., Matusek D., Systemy PRT jako szansa na radykalna poprawę transportu w mieście, „Studia Miejskie” 2012, t. 6, s. 85-104.
6. Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.
7. Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014.
8. Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2014.
9. Jacobsen K., Chełm – nowa linia w Gdańsku, „Świat Kolei” 2008, nr 4, s. 48-53.
10. Kauf S., Logistyka miasta a technologie smart, „Studia Miejskie” 2012, t. 6, s. 21-30.
11. Kauf S., Logistyka miasta jako podstawa kształtowania zachowań komunikacyjnych, „Studia Miejskie” 2013, t. 10, s. 57-65.
12. Kiba-Janiak M., Wybrane rozwiązania w logistyce miejskiej na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, „Studia Miejskie” 2012, t. 6, s. 41-50.
13. Kołodziejski H., Wyszomirski O., Proekologiczne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 7-8, s. 33-38.
14. Kopeć A., Cittaslow – alternative idea of urban development of small cities, [w:] I.M. Burda, A. Kopeć, G. Rembarz (red.), Urban energy, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Referat Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańsk 2012, s. 52-56.
15. Kopeć K., Przeszłość i przyszłość kolei miejskiej w aglomeracji gdańskiej, [w:] M. Tarkowski, J. Mazurek (red.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce Północnej, seria: Regiony Nadmorskie 18, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdynia-Pelplin 2010, s. 49-64.
16. Kopeć K., Koncepcje kształtowania systemu transportowego współczesnych metropolii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2012, nr 19, s. 101-112.
17. Kopeć K., Koncepcje obsługi komunikacyjnej stadionu PGE Arena Gdańsk – ocena krytyczna, [w:] P. Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 237-242.
18. Kopeć K., Nowoczesne rozwiązania w kształtowaniu komunikacji na obszarach zurbanizowanych, „Logistyka” 2014, nr 6/2014, DVD nr 3, s. 5667-5672.
19. Koźlak A., Poprawa jakości komunikacji publicznej czynnikiem sprzyjającym proekologicznym zachowaniom użytkowników transportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego” 2008, nr 36, Nowe trendy w transporcie i logistyce, s. 53-58.
20. Koźlak A., Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 152, s. 243-253.
21. Kraska A., Grzelec K., Kołodziejski H., Tramwaj wodny w Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej w obsłudze potrzeb przewozowych mieszkańców i turystów – dwa lata doświadczeń, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 3, s. 22-26.
22. Książek A., Analiza rozwiązań strefowego uspokojenia ruchu, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 1, s. 10-16.
23. Molecki A., Rozwój autobusów elektrycznych w oparciu o istniejące sieci tramwajowe, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 12, s. 16-19.
24. Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
25. Połom M., Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany ze środków unijnych, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 6, s. 25-30.
26. Połom M., Koncepcja wzrostu znaczenia elektromobilności w transporcie zbiorowym Trójmiasta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2014, nr 27, s. 181-194.
27. Przybylska L., Michalski T., Wendt J.A., Dutkowski M., Sypion- Dutkowska N., Tarkowski M., Pacuk M., Połom M., Gdynia w Unii Europejskiej. Spójność społeczna i terytorialna, Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk-Pelplin 2016.
28. Rokita T., Wójcik M., Olszyna G., Próchniak P., Studium osobowego transportu linowego w Gdańsku, „Transport Miejski i Regionalny” 2012, nr 12, s. 16-19.
29. Rychlewski J., Krych A., Raport Buchanana 50 lat później, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 12, s. 4-8.
30. Scheidegger P., Transport publiczny w miastach, „Rynek Kolejowy” 2005, nr 10, s. 78-79.
31. Smeed R.J., Some statistical aspects of road safety research, „Journal of the Royal Statistical Society”, Series A (General), 1949, vol. CXII, part I, s. 1-34.
32. Starowicz W., Uspokojenie ruchu jako ważny instrument poprawy jakości życia mieszkańców miast, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 30, s. 241-259.
33. Szołtysek J., Kongestia a funkcjonowanie miasta, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 2, s. 15-18.
34. Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
35. Wardrop J.G., Some theoretical aspects of road traffic research, „ICE Proceedings: Engineering Divisions” 1952, vol. 1, no. 3, s. 325-362.
36. Wesołowski J., Miasto w ruchu, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.
37. Witkowski K., Rozwiązania smart w logistyce miejskiej w aspekcie rozwoju zrównoważonego, „Studia Miejskie” 2012, t. 6, s. 65-74.
38. Zalewski A., Uspokojenie ruchu jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-93259445-323c-4137-b440-b61d56ae0616
Identyfikatory