Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9171bd8f-fc34-40b5-bed9-a6510f6b7152

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Monitoring gleb zlokalizowanych wokół Huty Miedzi „Głogów”

Autorzy Przewocka, M.  Rosada, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring of the soils in the areas surrounding Copper Smelter “Głogów”
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Monitoring gleb stanowi jedną z form długoterminowych badań ekologicznych. Coraz częściej jest głównym sposobem śledzenia dynamiki procesów fizyko-chemicznych przebiegających w glebach, w wyniku działalności rolniczej i pozarolniczej prowadzonej przez człowieka. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski tworzy od 1995 roku podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziem. Został utworzony na podstawie Prawa o Ochronie Środowiska. Jest to system, którego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska. W odniesieniu do lokalnych działań monitoring środowiska polega nie tylko na ocenie jego aktualnego stanu, ale także na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w tym środowisku na przestrzeni czasu. W pracy przedstawiono przykład stałego prowadzenia badań monitoringowych gleb objętych emisjami Huty Miedzi Głogów zlokalizowanych na terenach byłej strefy ochronnej oraz na jej obrzeżach.
EN Monitoring of soils is a form of the long-term ecological research. Increasingly, it becomes the main method to track the dynamics of physico-chemical processes in the soil, as a result of agricultural and nonagricultural human activities. Since 1995 the chemistry monitoring of agricultural soil of Poland has been regarded as a subsystem of the National Environmental Monitoring of soil and land quality. It was established based on the Environmental Protection Law. Its aim is to collect, process and disseminate the information on the environmental status. With regard to local environmental monitoring activities, it is not only the assessment of the environment current status but it relies on systematic observations of changes in the environment over the time. The example of the constant and consistent monitoring research of soils affected by industrial emissions of the Copper Smelter GŁOGÓW, located in the area of a former protective zone and its peripheries, is shown in this paper.
Słowa kluczowe
PL gleba   zanieczyszczenie   monitoring   Huta Miedzi Głogów  
EN soil   pollution   monitoring   Głogów Copper Smelter  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 97--105
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Przewocka, M.
  • doktorantka inżynierii środowiska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, UZ
autor Rosada, J.
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Bibliografia
1. KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1995. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
2. KARCZEWSKA A. 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi – formy i rozpuszczalność. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu, Nr 432, 159 s. Rozprawy.
3. KASZUBKIEWICZ J., KAWAŁKO D. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie powiatu jeleniogórskiego. Ochrona środowiskami zasobów naturalnych, nr 40, Wrocław.
4. KWIATKOWSKA J. 2007. Ocena możliwości wykorzystania węgla brunatnego jako efektywnego źródła materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie. Inżynieria i Ochrona Środowiska, Politechnika Warszawska t. 10 nr 1, s.71-85
5. MOCEK A., MOCEK-PŁÓCINIAK A. 2010.Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski. Nauka Przyroda Technologia, tom 4,zeszyt 6, Poznań.
6. ROSADA J. 2007. Ekologiczne aspekty wykorzystania obszarów objętych oddziaływaniem emisji hut miedzi do upraw rolniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (1): 119-127.
7. ROSADA J., GRZESIAK P., PRUSZYŃSKI S. 2009. Chemiczne aspekty rekultywacji terenów rolniczych objętych oddziaływaniem przemysłu. S. 141– 152. W: „Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych”. (Praca zbiorowa, G. Malina, red.) PZITS 866/2009, Poznań 2009, s. 416.
8. ROSADA J., DOPIERAŁA U., REMLEIN-STAROSTA D. 2010. Monitoring stanu środowiska w aspekcie opracowywania programów ochrony roślin na terenach objętych oddziaływaniem przemysłu. s. 51-72. [W:] Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności. (D. Sosnowska, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań 2010. s. 284.
9. ROSADA J. 2012. Wykonanie badań glebowych w byłej strefie ochronnej i terenie przyległym, sąsiadującym z Hutą Miedzi GŁOGÓW w 2012 roku. Ekspertyza badawcza wykonana przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów.
10. SIEBIELEC G., 2012. Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy.
11. SZERSZEŃ L., KARCZEWSKA A., KABAŁA C. 1998. Rozpuszczalne i przyswajalne formy miedzi i ołowiu w glebach zanieczyszczonych w różnych warunkach odczynu i wilgotności. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 456: 573-579
12. TERELAK H., MOTOWICKA-TERELAK T., PONDEL H., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., PIETRUCH CZ. 1999. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Insp. Ochr. Środ., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9171bd8f-fc34-40b5-bed9-a6510f6b7152
Identyfikatory