Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9125a728-70c7-4f4f-95bb-5e121e22ba00

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Prognozy popytu na nośniki energii w Polsce do roku 2030 oraz emisje CO2 z sektorów non-ETS

Autorzy Parczewski, Z.  Tatarewicz, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Final energy demand for Poland up to 2030 and CO2 emissions from non-ETS sectors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wybrane aspekty podejścia metodycznego oraz ważniejsze wyniki obliczeń modelowych dla trzech wariantów (scenariuszy) popytu na paliwa i energię finalną do roku 2030. Sfera popytu finalnego obejmuje sektory grupujące odbiorców końcowych paliw i energii (sektory non-ETS), z wyłączeniem branż paliwowo-energetycznych. Prezentowane w artykule założenia metodyczne wykorzystano przy budowie modelu symulacyjnego do prognozowania popytu na energię finalną - EndUse-IEn. Prognozy zrealizowano dla trzech alternatywnych wizji rozwoju popytu na energię finalną w Polsce: wariant odniesienia – BAZA oraz warianty alternatywne – EFEN (efektywności) i RCO2 – redukcji emisji CO2.- łącznie w non-ETS. Uzyskane wyniki wskazują, że wypełnienie pułapów redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. z sektorów ‘non-ETS’ może napotkać na poważne trudności. W tym kontekście, pojawiające się ze strony branży energetycznej (PKEE) sugestie o potrzebie przesunięcia części zobowiązań redukcji emisji CO2 z instalacji energetycznych na sektory ‘non-ETS’ wydają się mało realne. Sektory te mogą po roku 2023-25 napotkać na barierę rozwojową wynikającą z limitów dozwolonej emisji CO2.
EN The article presents methodology and main results of the end-use model calculations for three devel-opment scenarios of final energy demand of Poland up to 2030. Final energy demand covers all the both business and households’ energy consumers, and is a very similar to so called ‘non-ETS sectors’ of national economy. The methodological assumptions presented in the article were used in the EndUse-IEn simulation model creation. The model is used for final energy demand prediction (forecast), including well-defined numbers of: industrial, services, households, transportation, and other economy processes. Forecasts were made for three alternative development visions (scenarios) of final energy demand in Poland: reference scenario (BAZA) and two alternate scenarios – energy efficiency scenario (EFEN) and ‘non-ETS’ emission reduction scenario (RCO2). The results show that achieving reduction targets in the 'non-ETS' sector in 2030 may face serious difficulties. The some ideas (proposals) from the energy industry association (PKEE) suggest the need to shift some of the CO2 emission reduction commitments from large ETS installations (power units mainly) to the 'non-ETS' sectors seems to be unrealistic, because non-ETS sectors may encounter a development barrier after 2023-25, resulting from the permitted CO2 emissions limits likely.
Słowa kluczowe
PL prognozy energetyczne   modele end-use   sektory non-ETS   emisje CO2  
EN energy forecast   energy end-use models   non-ETS sectors   CO2 emissions  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 11--20
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Parczewski, Z.
  • Instytut Energetyki, Warszawa
autor Tatarewicz, I.
  • KOBIZE
Bibliografia
[1] CECED-Polska – Maj R. (2015): Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym jest niedoceniana, czy przeceniana? Analiza na przykładzie zużycia energii elektrycznej
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, z dnia 25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Dz.U. UE z dnia 14.11.2012, L 315, str. 1-56
[3] Dz.U. z 03 kwietnia 2015, ze zmianami (nowelizacje w 2015 i 2016 r)
[4] Dz.U. z dnia 01 lipca 2016 r., poz. 961
[5] Dokument 2016/0376 (COD) – wniosek o zmianę dyrektywy EED (2012/27/UE ‘w sprawie efektywności energetycznej’ wraz z załącznikiem COM(2016) 761 final, z 30.11.2016 (w ramach pakietu zimowego)
[6] COM(2014) 15 final z 22.1.2014 oraz COM(2014) 520 final z dnia 23.7.2014 r. (Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030)
[7] COM(2016) 51 final, Bruksela, dnia 16.2.2016 r., wraz z {SWD(2016) 24 final}
[8] COM(2014) 15 final, pkt. 3 str. 14-16
[9] COM(2016) 482 final dotyczący rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie rocznych, wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2012-2030, z dnia 20 lipca 2016
[10] GUS (2014): Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne;
[11] Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski 2014. Ministerstwo Gospodarki, październik 2014, (str. 7, tabela nr 1, rozdz. 2.1).
[12] Opinia skierowana do przewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej, pismo z dnia 9.09.2016 r (BAS-WAGiPU/WAPEiM-1779/16)
[13] Parczewski Z.: Opracowanie całościowej koncepcji budowy symulacyjnego modelu do prognozowania popytu na paliwa i energię finalną i/lub użyteczną oraz towarzyszących emisji CO2 – na poziomie kraju, część 1; IEn- 2016; z istotnym wykorzystaniem pakietu prac autorów z roku 2009
[14] Parczewski Z: Budowa symulacyjnego modelu EndUse-IEn – elastycznego prognozowania popytu na paliwa i energię finalną i/lub użyteczną oraz towarzyszących emisji CO2 - wykonanie wariantowych prognoz popytowych do roku 2030 - część 2, IEn, 2016
[15] Parczewski Z.: Efektywność energetyczna - szanse i zagrożenia nowej ustawy. Energetyka, nr 10/2016, str. 587-599
[16] Ustawa z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej Dz.U., z 11 czerwca 2016, poz. 831
[17] Wniosek z lipca 2016 o zmianę decyzji 2009/406/WE tzw. decyzja ESR; zob. np. https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/proposal_en
[18] https://mfiles.pl/pl/index.php/Warunki_podejmowania_decyzji; http://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/decyzje/od-redakcji/
[19] http://www.kobize.pl - wartości wskaźników emisji z paliw zaczerpnięto z raportów KOBIZE, które są specjalnie przygotowywane do raportowania emisji przez instalacje objęte systemem ETS (unijny system handlu emisjami gazów cieplarnianych);
[20] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0406 z dn. 23 kwietnia 2009; lub http://www.kobize.pl/uploads/materialy/prawo/akty_prawne_UE/decyzja.406.2009.skonsolid.pdf
[21] http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016072001_en oraz http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_en.htm;
[22] http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016113001_en
[23] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2016,3,10.html
[24] http://www.cecedpolska.pl/pl/o-nas/krotko-o-ceced.html
[25] http://www.odyssee-mure.eu, http://www.topten.info.pl
[26] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/
[27] https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/proposal_en
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9125a728-70c7-4f4f-95bb-5e121e22ba00
Identyfikatory