Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-90e90647-0410-4759-bfca-11b011fed765

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Współczesne tendencje rozwojowe łańcuchów dostaw produktów żywnościowych

Autorzy Szymczak, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Contemporary development trends in ford supply chains
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Produkty żywnościowe stanowią specyficzną grupę dóbr i to nie tylko ze względu na ich cechy fizykochemiczne, które na przykład dla dóbr szybko psujących się są bardzo istotne. W zarządzaniu łańcuchem dostaw produktów żywnościowych trzeba mieć szczególnie na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego. Stąd w Unii Europejskiej i poza nią ustanowiono wiele aktów prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumenta. Można więc mówić o specyfice zarządzania łańcuchami dostaw produktów żywnościowych, a obserwacja ogólnoświatowych tendencji pozwala wskazać na kilka istotnych zmian, jakie zachodzą w tych łańcuchach dostaw. W artykule zwrócono uwagę na dwa istotne i wyraźne procesy zmian związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw żywności oraz rozwojem handlu elektronicznego żywnością.
EN Foodstuffs is a very special commodity group. It comes not only from their physical features that are some times crucial as in the case of perishable goods but from the nature of food products which are the subject of human nutrition. In managing food supply chains health care is paramount. Hence in the Europe an Union and beyond many acts of law for food safety were enacted. One can say that managing food supply chains is a rather peculiar task, and the observation of global trends al lows to show a few essential changes. This paper draws attention to two vital areas of change to food supply chains connected with food safety and e -commerce development in food industry.
Słowa kluczowe
PL produkty żywnościowe   łańcuchy dostaw  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Strony 7--10
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Szymczak, M.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
1. Bezat A., Jarzębowski S., Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego, „Logistyka” nr 2/2011 (artykuł w wersji elektronicznej na płycie CD).
2. GS1 Standards Document. Business Process and Sys tem Requirements for Full Cha in Traceability. GS1 Global Traceability Standard. Issue 1.1.0, Feb -2009, GS1 AISBL, Brussels 2009.
3. http://www.foodsafety.gov (dostęp: 24.04.2012).
4. http://www.foodsafetyworkinggroup.gov (dostęp: 24.04.2012).
5. ISO 22000: 2005, „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego”.
6. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki, T. Mossor -Pietraszewska, WN PWN, Warszawa 2006.
7. Kucharczyk K., Polska żywność podpręgieżem, http://www.ekonomia- 24.pl/artykul/833025-Polska-zywnosc-pod-pregierzem.html (dostęp: 26.04.2012).
8. Melamina w mleku Nestle, http://www.rp.pl/artykul/193887.html (dostęp: 26.04.2012).
9. Michalczyk J., Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji, „Ekonomia – Economics” nr 1/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10. Ozga P., Tort e -commerce dla kurierów, „Eurologistics”, nr 3/2011.
11. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne za sady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
12. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
13. Ruszkiewicz M., Toksyczny susz jajeczny w sklepach w całej Polsce?, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/586048,Toksyczny-susz-jajeczny-w- -sklepach-w-calej-Polsce (dostęp: 26.04.2012).
14. Supply Chain Collaboration Drives Success ful Tracking, http://mhlnews. com/news/Sup ply_Cha in_Col la bo ra tion_Dri ves_Suc cess ful_Trac - king_0220/index.html (dostęp: 20.04.2012).
15. Śliwczyński B., Bezpieczne łańcuchy dostaw, „Logistyka”, nr 1/2009.
16. Tokarczyk M., Internetowe delikatesy, „Eurologi stics” 2011, nr 3.
17. Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii, red. F. Świderski, B. Waszkiewicz -Robak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
18. Traceability. What’s in it for you? What GS1 can do to help?, GS1 AISBL, Brussels 2010.
19. Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 11 ma ja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 z późn. zm.).
20. Virtual Store Is Landing In Malaysia Via Sna p2Get App, http://www.littledo re mi.com/vir tu al -sto re -is -lan ding -in -ma lay sia -via -sna p2get -app/ (dostęp: 30.04.2012).
21. Virtual Subway Supermarket In Shanghai and Beijing, http://www.littledo remi.com/virtual -subway -supermarket -in -shanghai -and -beijing/
22. We Włoszech sprzedają toksyczne wino, http://www.rp.pl/ar ty - kul/116024.html (dostęp: 26.04.2012).
23. Żygadło M., USA: hamburgery bez pomidorów, http://wyborcza.biz/biznes/ 1,101562,5304104,USA__ham bur ge ry_bez_po mi do row.html (dostęp: 26.04.2012).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-90e90647-0410-4759-bfca-11b011fed765
Identyfikatory