PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Management and quality sciences as a discussion implicator on the maturity of Polish manufacturers of the agricultural machinery sector

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Nauki o zarządzaniu i jakości jako implikator dyskusji o dojrzałości polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the paper, an attempt was made to answer the following question: what is the maturity level of the Polish companies operating in the agricultural machinery sector within the area of the implementation of quality management principles, methods and tools? In reference to such an outlined purpose, as necessary activities, it was recommended: at the theoretical level – using the reconstruction and interpretation method of the subject literature – to nominate the questions giving opinions on the maturity level in the sphere of the effective implementation of quality management principles, methods and tools; at the design level – to compile a research tool in the form of an assessment sheet that constitutes a result of the literature exploration and discussion among deliberately chosen experts; and at the empirical level – questioning among manufacturers of parts, components and finished agricultural machinery.
PL
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaki jest poziom dojrzałości polskich przedsiębiorstw działających w sektorze maszyn rolniczych w obszarze implementacji zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością? W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działania niezbędne zarekomendowano: na płaszczyźnie teoretycznej – wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – wytypowanie pytań opiniujących poziom dojrzałości w sferze skutecznej implementacji zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością; na płaszczyźnie projektowej – skompilowanie narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów; na płaszczyźnie empirycznej – indagacja wśród producentów części, podzespołów i gotowych maszyn rolniczych.
Czasopismo
Rocznik
Strony
20--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz., rys., tab.
Twórcy
 • WSB University, Institute of Management and Finance, Poland
 • University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 • The University of Gdańsk, Faculty of Management, Poland
Bibliografia
 • 1. Ackoff, R. L. (1973). O systemie pojęć systemowych, “Prakseologia” [“Praxeology”], No. 2, p. 25. 2. Auksztol, J., Chomuszko, M. (2012). Modelowanie organizacji procesowej [Process organisation modelling], PWN, Warsaw.
 • 3. Bamford, D. R., Greatbanks, R. W. (2005). The use of quality management tools and techniques: a study of application in everyday situations, “International Journal of Quality & Reliability Management”, vol. 22, No. 4, pp. 376-392.
 • 4. Bamford, D. R., Greatbanks, R. W. (2005). The use of quality management tools and techniques: a study of application in everyday situations, “International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 22 Issue 4, pp. 376 – 392.
 • 5. Barker, R. L. (1989). The Seven New QC tools, Proceedings of the First Conference on TQM Tools and Techniques, IFS Publications.
 • 6. Bird, R., Dale, B. (1994). The misuse and abuse of SPC: a case study examination, “International Journal of Vehicle Design”, No. 1/2, pp. 99-107.
 • 7. Boyle, P.J., Lathrop, E.S. (2009). Are Consumers’ Perceptions of Pricequality Relationships Well Calibrated? “International Journal of Consumer Studies”, Vol. 33, No. 1.
 • 8. Ciesielski, M. (2011). Zarządzanie łańcuchami dostaw [Supply chain management], PWE, Warsaw. 9. Cohen, L. (1995). Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You, 1st edition, Addison Wesley Longman, Massachusetts.
 • 10. Costin, H. I. (1999). Strategies for quality improvement: TQM, reengineering and ISO 9000, 2nd ed., Fort Worth, TX: The Dryden Press.
 • 11. Dahlgard, J. J., Kristesen, K., Gopal, K. K. (2000). Podstawy zarzadzania jakością [Quality management fundamentals], Wydawnictwo Naukowe PWN [PWN Scientifi c Publishers], Warsaw. 12. Dale, B. G., McQuater, R. E. (1998). Managing Business Improvement and Quality: Implementing Key Tools and Techniques, Blackwell Publishers, Oxford.
 • 13. Evans, J. R., Lindsay, W. M. (1999). The Management and Control of Quality, 4th ed., South-Western College Publishing, Cincinnati.
 • 14. Haffer, R. (2003). Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw [Quality management systems in building competitive advantages of companies], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [Publishing House of Nicolaus Copernicus University], Toruń.
 • 15. Hamrol, A. (2005). Zarządzanie jakością z przykładami [Quality management with examples], PWN, Warsaw.
 • 16. Hamrol, A., Mantura, W. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka [Quality management. Theory and practice], PWN, Warsaw.
 • 17. Hamrol, A., Mantura, W. (2004). Zarzadzanie jakością. Teoria i praktyka [Quality management. Theory and practice], PWN, Warsaw.
 • 18. Ishikawa, K. (1976). Guide to Quality Control, Asian Productivity Organisation, Tokyo.
 • 19. Jazdon, A. (2002). Doskonalenie zarzadzania jakością [Quality management improvements], Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • 20. Jheng, S. L. (2001). Approaches and analysis of measurement system analysis (MSA), “Measurement Information”, 77, pp. 23-46.
 • 21. Juran, J. M. (1988). The Quality Control Handbook, 4th ed., McGraw Hill, New York.
 • 22. Kalinowski, T.B. (2011). Modele oceny dojrzałości procesów [Assessment models of the maturity of processes], “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, No. 258, pp. 173-187.
 • 23. Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością [Modern quality management concepts], TNOiK [Scientifi c Society For Organization And Management], Toruń.
 • 24. Kolman, R. (2009). Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości [Qualitology. Knowledge on various quality areas], Wydawnictwo Placet [Placet Publishing House], Warsaw.
 • 25. Koźmiński, A.K. (1976). Analiza systemowa organizacji [Systems analysis of the organisation], PWE, Warsaw.
 • 26. Lahrmann, G., Marx, F., Winter, R., Wortmann, F. (2010). Business Intelligence Maturity Models: An Overview, [in:] D’Atri A., Ferrara M., George J., Spagnoletti P. (eds.), Information Technology and Innovation Trends in Organizations. Italian Chapter of AIS, Naples.
 • 27. Levinson, W. A. (1996). Do you need a new gage?, “Semiconductor International”, pp. 113-117. 28. Łańcucki, J. (ed.) (2001). Podstawy kompleksowego zarzadzania jakością TQM [Fundamentals of total quality management TQM], Wydawnictwo AE w Poznaniu [Publishing House of the Poznań University of Economics and Business], Poznań.
 • 29. Łuczak, J., Maćkiewicz, E. (2006). 8D oraz inne metody zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (OE/OES) – analiza przypadku [8D and other quality management methods in the automotive industry (OE/ OES) – case study], “Problemy Jakości” [“Quality Issues”], No. 11. 30. Łuczak, J., Matuszak-Flejszman, A. (2007). Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy [Quality management methods and techniques. Knowledge compendium], Quality Progress, Poznań.
 • 31. Łunarski, J. (2008). Zarządzanie jakością. Standardy i zasadu [Quality management. Standards and principles], WNT [Scientifi c and Technical Publishing House], Warsaw.
 • 32. Mantura, W. (2000). Marketing przedsiębiorstw przemysłowych [Marketing of industrial companies], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej [Publishing House of Poznan University of Technology], Poznań.
 • 33. Mazur, A., Gołaś, H. (2010). Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością [Principles, methods and techniques used in quality management], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej [Publishing House of Poznan University of Technology], Poznań.
 • 34. Mazur, A., Gołaś, H., Łężak, T. (2008). Wykorzystanie metod i narzędzi jakości do doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej [Application of quality methods and tools for improving processes in the automotive industry companies], [in:] Sikora T. (ed.), Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy [Qulaity management concepts. Experience and prospects], Wydawnictwo Naukowe PTTŻ [Publishing House of the Polish Society of Food Technologists], Kraków.
 • 35. Mazur, A., Szalbierz, M. (2003). Zastosowanie metod i narzędzi jakości do doskonalenia organizacji [Application of quality methods and tools for the organisation improvement], [in:] Fertsch M., Trzcieliński S. (eds.), Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem [Modern company management practice], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej [Publishing House of Poznan University of Technology], Poznań.
 • 36. McQuarter, R. E., Scurr, C. H., Dale, B. G., Hillma, P. G. (1995). Using quality tools and techniques successfully, “The TQM Magazine”, vol. 7, No. 6, pp. 37-42.
 • 37. McQuater, R. E., Dale, B. G., Boaden, R. J., Wilcox, M. (1995). The effectiveness of quality management tools and techniques: an examination of the key influences in five plants, Proceeding of the Instalation of Mechanical Engineers, Part B: “Journal of Engineering Manufacture”, August 1996, vol. 210, No. 4, pp. 329-339.
 • 38. Montgomery, D. C., Runger, G. C. (1993). Gauge capability analysis and designer experiments, part I: Basic methods, “Quality Engineering”, 6(1), pp. 115-135.
 • 39. Moreira, A., Pais, G. (2011). Single minute exchange of die. A case study implementation, “Journal of Technology Management & Innovation”, 6/1, pp. 129-146.
 • 40. Oakland, J. S. (2004). Oakland on quality management, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • 41. Pan, J. N., Jiang, C. Y. (2002). Analysis study on repeatability and reproducibility of measurement system, “Journal of Quality”, 9(2), pp. 121- 154.
 • 42. Sęp, J., Pacyna, A. (2001). Metody i narzędzia zarządzania jakością [Quality management methods and tools], Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej [Publishing House of Rzeszów University of Technology], Rzeszów.
 • 43. Sęp, J., Perłowski, R., Pacyna, A. (2006). Techniki wspomagania zarządzania jakością [Supporting techniques of quality management], Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej [Publishing House of Rzeszów University of Technology], Rzeszów.
 • 44. Shingo, S. (1985). A revolution in manufacturing: The SMED system, Productivity Press, New York.
 • 45. Smith, G. F. (1998). Quality Problem Solving, ASQ Quality Press, Milwaukee.
 • 46. Starzyńska, B. (2013). Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się [Systematics of tools for improving the manufacturing processes for learning organisations], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej [Publishing House of Poznan University of Technology], Poznań.
 • 47. Starzyńska, B., Hamrol, A. (2013). Excellence toolbox: Decision support system for quality tools and techniques selection and application, “Total Quality Management & Business Excellence”, 24/5, pp. 577-595.
 • 48. Tsai, P. (1989). Variable gauge repeatability and reproducibility study Rusing the analysis of variance method, “Quality Engineering”, 1(1), pp. 107-115.
 • 49. Vernon, M., (2002). Business: the key concepts, Routledge, London.
 • 50. Völckner, F., Hofmann, J. (2007). The Price-perceived Quality Relationship: A Meta-analytic Review and Assessment of Its Determinants, “Marketing Letters”, Vol. 18, No. 3.
 • 51. Wolniak, R., Skotnicka, B. (2007). Metody i narzędzia zarządzania jakością [Quality management methods and tools], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej [Publishing House of Silesian University of Technology], Gliwice.
 • 52. Żuchowski, J., Łagowski, E. (2004). Narzędzia i metody doskonalenia jakoścI [Quality improvement tools and methods], Wydawnictwo Politechniki Radomskiej [Publishing House of Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom], Radom.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-90a8b946-1f06-4368-a1e3-ea2bde2a9c37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.