Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8eafd6fa-8427-4e03-8182-8618bf86fbcb

Czasopismo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Tytuł artykułu

System wsparcia odbiorców wrażliwych energii elektrycznej : zmarnowana szansa czy dobry początek?

Autorzy Pawłowska, A. 
Treść / Zawartość http://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-urzedu-regula
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowelizacją z 11 września 2013 r. do ustawy − Prawo energetyczne wprowadzono rozwiązania, które łącznie składają się na system wsparcia odbiorców wrażliwych. Sama idea systemu wsparcia odbiorców wrażliwych nie jest nowa, w niektórych państwach Unii Europejskiej tego typu systemy powstały znacznie wcześniej. W pozostałych krajach – podobnie jak w Polsce – stworzenie systemu było konsekwencją implementacji dyrektyw III pakietu liberalizacyjnego w 2009 r.
Słowa kluczowe
PL energia elektryczna   odbiorca wrażliwy   system wsparcia  
EN electric energy   vulnerable customers   support system  
Wydawca Urząd Regulacji Energetyki
Czasopismo Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 28--35
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Pawłowska, A.
  • Kancelaria PMR Sp. z o.o.
Bibliografia
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne, Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.
Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (OJL 211, 14 sierpnia 2009 r., s. 55-93)
Dyrektywa 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (OJL 211, 14 sierpnia 2009 r., s. 94-136).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (OJL 211, 14 sierpnia 2009 r., p. 1)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1228/2003 (OJL 211, 14 sierpnia 2009 r., s. 15-35).
Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy − Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującą w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 97.
P. Kurowski, Wydatki gospodarstw domowych na energię elektryczną. Próba ustalenia grup odbiorców wrażliwych na podwyżki cen energii (wyniki na podstawie badań GUS z 2006 r.), Biuletyn URE Nr 5/2008, s. 53 i nast.
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji z lipca 2014 r., http://www.mpips.gov.pl.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obowiązujące od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 291).
M. Topolewska, Budżet zaoszczędzi na dopłatach do prądu, Dziennik Gazeta Prawna 17 lipca 2014 r., Nr 137, s. B5.
I. Figaszewska i inni, Raport końcowy Zespołu do spraw Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia programu” z 31 marca 2008 r., www.ure.gov.pl
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r., Biuletyn URE Nr 2/2014, s. 6.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8eafd6fa-8427-4e03-8182-8618bf86fbcb
Identyfikatory