Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8cadae04-73c7-46f9-bca5-bbcbb2e7e536

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej

Autorzy Goliszek, S.  Połom, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Accessibility to public transport in Voivodship centres of Eastern Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę zaprezentowania wpływu środków Unii Europejskiej z perspektywy budżetowej 2014-2020 na zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. W analizie przyjęto, iż środki z UE będą głównym czynnikiem zmian czasów przejazdu komunikacji zbiorowej w miastach. Badanie przeprowadzono w 2 okresach. W pierwszej części pracy zaprezentowano stan dla roku 2013, przed wprowadzeniem kluczowych inwestycji z perspektywy 2014-2020. W drugiej części analizy ukazano potencjalny stan dla roku 2020, po wykonaniu zaplanowanych inwestycji. Efektem miałaby być poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem miejskim, przedstawione zostały w 2 ekspertyzach dla miast Polski Wschodniej. Przewodnim celem opracowania jest sprawdzenie, czy środki z perspektywy UE na lata 2014-2020, które przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, zostały ukierunkowane na odpowiednie inwestycje. Analiza poprawy dostępności transportu zbiorowego w sposób jednowymiarowy przedstawi zmiany powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia w latach 2013 i 2020.
EN The article is an attempt to present the impact of European Union funds, in view of the financial perspective 2014-2020, on changes in access to collective transport in Voivodship centres of Eastern Poland. The analysis assumes that EU funds shall be the key factor contributing to changes in collective commuting time in municipalities. The study was performed in two periods. The first part of the study refers to the year 2013, prior to introducing key investments of the 2014-2020 financial perspective. The second part shows the potential state in the year 2020 on completion of planned investment projects. Improving collective transport is the targeted effect. Infrastructural investments, which provide grounds for the analysis on changing access to urban transport, are presented by two expert opinions for cities in Eastern Poland. The key objective of the study is to check whether the financial EU resources for the years 2014-2020, which are to be allocated to improving collective transport, are assigned to relevant investment projects. The analysis of collective transport accessibility shall indicate one-dimensional changes in isochrones surface, travel time, number of individuals and population density in the years 2013 and 2020.
Słowa kluczowe
PL fundusze UE   dostępność   transport miejski   inwestycje infrastrukturalne  
EN EU funds   accessibility   public transport   infrastructure investments  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 7-8
Strony 42--51
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Goliszek, S.
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
autor Połom, M.
  • Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Bibliografia
1. Bauer M., Wydzielone pasy autobusowe realizacją uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu, „Transport Miejski i Regionalny" 2012, nr 2.
2. Ciesielski M., Kaczmarek W., Gługiewicz Z., Transport miejski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1991.
3. Goliszek S., Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku - wpływ środków z perspektywy UE na lata 2014-2020, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 11.
4. Goliszek S., Połom M., Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013, „Transport Miejski i Regionalny" 2016, nr 3.
5. Goliszek S., Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014-2020, „Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 5.
6. Goliszek S., Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" 2013, nr 10.
7. Goliszek S., Rogalski M., Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze środków UE na lata 2014-2020, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 7.
8. Goliszek S., Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach - badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 2.
9. Goliszek S., Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020, „Transport Miejski i Regionalny" 2015, nr 9.
10. Komornicki T., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze INFRASTRUKTURA DROGOWA, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
11. Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
12. Komornicki T., Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, 227, IGiPZ PAN, Warszawa 2011.
13. Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za 6 miesięcy 2012 roku, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2012.
14. Krawczyk G., Strategiczne zarządzanie rozwojem transportu zbiorowego w Polsce, „Transport Miejski i Regionalny’’ 2013, nr 2.
15. Krukowski P., Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w nowoczesnym transporcie autobusowym, Prezentacja na konferencji Miasto i Transport V Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa 2011.
16. Połom M., Tarnawski R., Wsparcie modernizacji i rozwoju komunikacji miejskiej w Lublinie z funduszy strukturalnych, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 10.
17. Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic, Studium wykonalności, International Management Services sp. z o.o. dla Gminy Rzeszów, Kraków- -Rzeszów 2012.
18. Puławska S., Starowicz W., Dostępność miejskich systemów transportu zbiorowego, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 12.
19. Rosik P., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014- 2020 w obszarze TRANSPORT MIEJSKI, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
20. Rosik P., Mazur M., Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006, „Prace Komisji Geografii Komunikacyjnej Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2011, nr 18.
21. Rozkwitalska C., Koszty i korzyści transportu zbiorowego i indywidualnego w miastach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1997.
22. Sobczyk W., Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych, Warszawa 1985.
23. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, Załącznik do Uchwały Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku, kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/405/12 Rady Miasta Białystok z dnia 26 listopada 2012 r.
25.Studium wykonalności dla projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie", Raport Etapu III: Studium Wykonalności Projektu, International Management Services sp. z o.o., Jan Friedberg, Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu, Wieliczka, Kraków-Olsztyn 2009.
26. Śleszyński P., Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach, [w:] Kaczmarek S. (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
27. Wolański M., Możliwości zwiększenia wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych, „Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 1.
28. Wykonanie Studium Wykonalności oraz innych niezbędnych opracowań dla projektu pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, 2010.
29. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc - aktualizacja dokumentu, Politechnika Krakowska na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego Gminy Kielce, Kraków 2012.
30. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, Faza 2: Szczegółowe Studium wykonalności oraz Ocena Oddziaływania na Środowisko; zadanie 2A: Studium Wykonalności Projektu, Lublin 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8cadae04-73c7-46f9-bca5-bbcbb2e7e536
Identyfikatory