Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8c41cea7-b38c-45e0-9323-964d77aa5bc0

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Analysis of water upply infrastructure state in Lublin Province

Autorzy Pietrucha-Urbanik, K.  Chryń, T. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
PL Analiza stanu infrastruktury wodociągowej w województwie lubelskim
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the paper the analysis of water supply infrastructure in Lublin Province was presented. We analysed the length of the water supply system divided into urban and rural areas, also change of water supply system growth and the analysis of number of connections to buildings over the studied years were presented. An issue of water consumption for household purposes, for industry, agriculture and forestry, and the operational needs of the water supply network, was also discussed. We analysed the percentage of the population using the water supply system and the indicators of equipping individual cities and counties in water supply systems were shown. The paper presents the analysis of the density of the water supply system in relation to national conditions. Appointed indicator of failure rate of water supply systems in the individual districts of Lublin province has an average reliability and failure rate according to the criteria recommended in the study [7]. There was a steady increase in the water supply system and related to it increase in investments. Significant changes that occurred in the field of water supply were the result of Polish accession to the European Union. After this accession Poland had to meet certain requirements related to the functioning of environment protection infrastructure. Changes in individual parameters characterizing the water supply infrastructure fit with the national tendency.
PL W pracy przedstawiono analizę infrastruktury wodociągowej w województwie lubelskim. Analizie poddano długość oraz gęstość sieci wodociągowej w podziale na tereny miejskie oraz wiejskie, zaprezentowano również zmianę przyrostu długości sieci wodociągowej oraz analizę liczby przyłączy prowadzących do budynków na przestrzeni badanych lat. Poruszono również kwestię zużycia wody na poszczególne cele gospodarczo-bytowe, potrzeby przemysłu, rolnictwa i leśnictwa oraz cele eksploatacyjne sieci wodociągowej. Przeanalizowano procent ludności korzystającej oraz pokazano wskaźniki zwodociągowania poszczególnych miast i powiatów. W pracy przedstawiono także analizę gęstości sieci wodociągowej w odniesieniu do warunków krajowych. Wyznaczony wskaźnik intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego charakteryzuje się średnią niezawodnością oraz awaryjnością według kryteriów zalecanych w opracowaniu [7]. Zaobserwowano systematyczny przyrost sieci wodociągowej oraz związany z tym wzrost nakładów inwestycyjnych. Znaczne zmiany, który zachodziły w zakresie zaopatrzenia w wodę były wynikiem akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wskutek czego państwo polskie musiało spełnić określone wymagania związane z funkcjonowaniem infrastruktury służącej ochronie środowiska. Zmiany poszczególnych parametrów charakteryzujących infrastrukturę wodociągową wpisują się w tendencję krajową.
Słowa kluczowe
PL wodociąg   rozwój   infrastruktura wodociągowa   gęstość   przyrost   sieć wodociągowa  
EN water supply   development   water supply infrastructure   density   increase   water supply network  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 329--340
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Pietrucha-Urbanik, K.
  • Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8651703, kpiet@prz.edu.pl
autor Chryń, T.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
[1] Chudy W.: Wyposażenie polskich obszarów wiejskich w infrastrukturę komunalną, Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2/2007, s. 111-120.
[2] Dohnalik P., Jędrzejewski Z.: Efektywna eksploatacja wodociągów, ograniczenie strat wody, Wydawnictwo LEMTECH, Kraków 2004.
[3] Dymaczewski Z., Sozański M.M.: Wodociągi i kanalizacja w Polsce tradycja i współczesność, Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz 2002.
[4] Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska, Roczniki statystyczne za lata 1998-2015.
[5] Kłos-Trębakiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Wybrane wskaźniki charakteryzujące wodociągi w dużych miastach polskich w latach 2005-2008, Gaz, Woda, Technika Sanitarna, Nr 3/2010, s. 7-15.
[6] Korzeniowski P.: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Wodociągi i Kanalizacja, Nr 7-8/2010, s. 18-19.
[7] Kwietniewski M., Awaryjność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce w świetle badań eksploatacyjnych, XXV Konf. Naukowo–Techniczna, Międzyzdroje 2011, s. 128-129.
[8] Kwietniewski M., Rak J., Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, PAN, Warszawa 2010.
[9] Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady, Warszawa 1993.
[10] Pietrucha-Urbanik K., Bernacka A.: Analysis of Water Infrastructure Development - a Case Study of the Exemplary Water Supply System. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, z. 63, nr 2/I/2016, s. 221-230. DOI: 10.7862/rb.2016.124.
[11] Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. t. 28, 2005.
[12] Rak J.: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta krosna. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, z. 61, nr 1/2014, s. 225-232. DOI: 10.7862/rb.2014.15.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8c41cea7-b38c-45e0-9323-964d77aa5bc0
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.216