PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Indeks wydajności logistycznej jako miernik pozycji Polski w międzynarodowym systemie logistycznym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Logistics Performance Index as a measure of Poland's position in the international logistics system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wzrost znaczenia logistyki w procesach gospodarczych w ciągu ostatnich lat istotnie wpłynął na postrzeganie szeroko definiowanego systemu transportowego i jego sprawności jako elementu systemu logistycznego, z wykorzystaniem którego realizowane są procesy w łańcuchach dostaw czy też rozbudowywane są sieci logistyczne. Syntetyczną miarą efektywności logistycznej gospodarek stał się LPI — indeks wydajności logistycznej stworzony przez Bank Światowy. Ma on na celu między innymi wskazanie, jak branża TSL (transport–spedycja– –logistyka) wpływa na gospodarkę poszczególnych regionów, w tym jak silnie jest związana z rozwojem handlu i dywersyfikacją eksportu, i jak na rozwój regionalny wpływają umiędzynarodowione procesy logistyczne. Biorąc pod uwagę metodykę jego tworzenia oraz badaną grupę docelową, a także jego cykliczność i niezmienność danych wejściowych oraz możliwość porównań, należy wskazać, iż jest on odzwierciedleniem sytuacji i tendencji w sektorze TSL na świecie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału logistycznego Polski (ocenianego na podstawie LPI), warunkowanego między innymi położeniem geograficznym, jako istotnego czynnika rozbudowy oraz lokalizowania inwestycji z zakresu infrastruktury logistycznej (liniowej i punktowej). Jednocześnie, analizując dane zawarte we wskaźniku, wskazano, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniała się pozycja Polski w kontekście rozwoju rynku TSL. Badania oparto na wartościach wskaźnika publikowanych w latach 2007–2018. W ramach rozważań dokonano interpretacji poszczególnych elementów wskaźnika, wykorzystując analizę komparatywną oraz wskazując rekomendacje i wnioski dotyczące znaczenia zmian wartości i pozycji w rankingu LPI dla Polski.
EN
The increase in the importance of logistics in economic processes in recent years has significantly influenced the perception of the broadly defined transport system and its efficiency as an element of the logistics system, based on which processes in supply chains are implemented or logistics networks are developed. A synthetic measure of the logistics efficiency of economies has become the LPI — Logistics Performance Index created by the World Bank. It aims, among other things, to indicate how the TSL industry (transport–shipping–logistics) influences the economy of individual regions, including how strongly it is connected with trade development and export diversification, and how internationalised logistics processes influence regional development. Taking into account the methodology of its creation and the surveyed target group, as well as its cyclicality and invariability of the input data and the possibility of comparisons, it should be pointed out that it reflects the situation and trends in the TSL sector worldwide and in individual economies. The aim of the paper is to indicate the logistic attractiveness of Poland, based on the LPI index, as an important factor of expansion and location of logistic infrastructure investments (linear and point) and to show how both the position of Poland and the value of individual components of the Polish index changed over the years and how it influenced the changes on the TSL market in Poland. The data is based on the values of the index from 2007 to 2018. The considerations are based on the interpretation of individual components of the index using comparative analysis, indicating recommendations and conclusions on the impact of changes in the ranking and LPI values for Poland.
Rocznik
Tom
Strony
2--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Bibliografia
  • Bieńkowski, W., Lis, S. (1988). Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym. Folia Oeconomica Cracoviensia, 31, 11–33.
  • Markowski, T. (1996). Od konkurencyjności zasobów do konkurencji regionów. Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski. Wzrost konkurencyjności regionów. Łódź: Fredrich Ebert Stiftung.
  • Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Uniwersytet Opolski. Studia i Monografie, (511).
  • Niedzielski, P. (2013). Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Szczecinie.
  • Stawasz, E., Glodek, P., Łobacz, K., Niedzielski, P. (2018). Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • The World Bank (2018). Connecting to Compete 2018. Trade Logistics in the Global Economy. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
  • Tundys, B. (2011). Indeks wydajności logistycznej (LPI) jako miernik rozwoju regionów w gospodarce światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (166), s. 737.
  • https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com (2.02.2021)
  • https://lpi.worldbank.org (20.05.2021)
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8ba98ac1-edb9-4bb1-8b53-9d9f0b08ae37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.