Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b07d6e0-ca2e-4bca-bb61-2327194196c8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Miskant chiński (Miscanthus sinensis) jako potencjalna roślina energetyczna

Autorzy Francik, S.  Knapik, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chinese Miscanthus (Miscanthus sinensis) as a potential energy plant
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji przeprowadzona została analiza porównawcza miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis Anderss) i innych roślin energetycznych. Stwierdzono, że miskant jest dobrą alternatywą dla dotychczas uprawianych roślin energetycznych. Do zalet miskanta chińskiego można zaliczyć: wysoki plon suchej masy, małe zapotrzebowanie na wodę i wysoką mrozoodporność. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe źdźbła miskanta chińskiego (próba 3-punktowego zginania) wskazują, że maksymalne naprężenia na zginanie są zależne zarówno od wilgotności, jak i od numeru międzywęźla. Wartości naprężeń maksymalnych zmieniają się od 61 MPa do 150 MPa. Wynika to zarówno z zależności od wilgotności i numeru międzywęźla, jak również z biologicznej zmienności źdźbła.
EN In the publication a comparative analysis of Chinese Miscanthus (Miscanthus sinensis Anderss) and other energy plants was carried out. It was found that Miscanthus sinensis is a good alternative to previously grown energy plants. The advantages of Miscanthus sinensis are: high dry matter yield, low water requirements, and high resistance to frost.The study of Miscanthus sinensis stalks strength (3-point bending sample) indicate that the maxi-mum bending stresses are dependent on both the humidity and the number of internodes. Maximum stress values vary from 61 MPa to 150 MP. This is due to both depending on the humidity and the number of internodes, as well as the biological variability of the stalk.
Słowa kluczowe
PL biomasa   rośliny energetyczne   miskant chiński   Miscanthus sinensis   właściwości mechaniczne źdźbła  
EN biomass   energy plants Miscanthus sinensis   mechanical properties of stalk  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 192--197
Opis fizyczny Bibliogr. 43 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Francik, S.
  • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Knapik, P.
  • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Bibliografia
[1] Bizot A.: Miscanthus x giganteus JMGreef i Deuter ex Hodk. I Renvoize, une nouvelle graminée récemment cultivée dans les Ardennes. Bull. Soc. Hist. Nat. Ard. Nr 99, 2009.
[2] Borkowska H., Styk B.: Ślazowiec - biomasa, perspektywy uprawy i wykorzystania ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne. 2003.
[3] Chołuj D., Podlaski S., Wiśniewski G., Szmalec J.: Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy. Studia i Raporty, IUNG-PIB, Puławy, 2008.
[4] Chołuj D., Podlaski S., Pietkiewicz S., Wiśniewski G.: Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy. Monografia BiOB, Instytut Energetyki, Warszawa, 2010.
[5] Dohleman, F. G., Heaton, E. A., Leakey, A. D. B. and Long, S. P.: Doesgreater leaf-level photosynthesis explain the larger solar energy conversionefficiency of Miscanthus relative to switchgrass? Plant, Cell & Environment, Nr 32. 2009.
[6] Faber A., Stasiak M., Kuś J.: Wstępna ocena produkcyjności ybranych gatunków roślin energetycznych. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Postępy w Ochronie Roślin, Nr 47 (4), 2007.
[7] Frączek J., Mudryk K., Wróbel M.: Wybrane właściwości fizyczno-mechaniczne topinamburu (Helianthus annuus L.). Inżynieria Rolnicza. Nr 6 (131), 2011.
[8] Fritz M., Formowitz B.: Berichte aus dem TFZ, Miscanthus: Anbau un Nutzung, Informationen für die Praxis. Nr 10, 2009.
[9] Heaton E. A., Voigt T., Long S. P.: A quantitative review comparing the yields of two candidate C4 perennial biomass crops in relation to nitrogen, temperature and water. Biomass and Bioenergy. Nr 27, 2004.
[10] Heaton E. A., Flavell R. B., Mascia P. N., Thomas S. R., Dohleman F. G.,Long S. P.: Herbaceous energy crop development: Recent progress and future prospects. Current Opinion in Biotechnology Nr 19, 2008.
[11] Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Księga gatunków inwazyjnych w faunie Polski 2010.
[12] Jasińska Z., Kotecki A.: Szczegółowa uprawa roślin, tom 2, 2003.
[13] Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa. 2007.
[14] Jeżowski S.: Analiza genetyczna cech determinujących odporność na wyleganie jęczmienia jarego. Inst. Genet. Roślin PAN. Seria: Rozprawy i Monografie. Nr 4, 1996.
[15] Kicherer A., Spliethoff H., Hein K. R. G., Lewandowski I., Eghbal K., Kahn G.: Große Erträge und hoher Ausbrand. Energie, Jg. 46, Nr 3, 1994.
[16] Kolowca J., Knapik P.: Właściwości mechaniczne źdźbła miskanta olbrzymiego. Inżynieria Rolnicza. Nr 9 (107), 2008.
[17] Kotecki A.: Uprawa miskanta olbrzymiego. Energetyczne i poza energetyczne możliwości wykorzystania słomy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010.
[18] Kowalczyk-Juśko A.: Ash from different energy crops. Proceedings of ECOpole. Vol.3.No1. 2009.
[19] Kraszkiewicz A.: Ocena możliwości energetycznego wykorzystania drewna robinii akacjowej. Praca doktorska. UP Lublin, 2007.
[20] Kraszkiewicz A.: Mechaniczny zbiór dendromasy roslin energetycznych uprawianych w krótkiej rotacji. Technika rolnicza ogrodnicza i leśna. Nr 5, 2010.
[21] Kuś J., Faber A., Stasiak M., Kawalec A.: Produkcyjność wybranych gatunków roslin uprawianych na cele energetyczne w różnych siedliskach. Studia i Raporty IUNG-PIB, zeszyt 11, 2008.
[22] Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, wyd. III zmienione, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.
[23] Lisowski. A.: Technologie zbioru roślin energetycznych. Wyd. SGGW Warszawa, 2010.
[24] Majtkowski W., Majtkowska G.: Produktywność wieloletnich plantacji energetycznych w Polsce. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2, 2008.
[25] Miętus M.; Projekt Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pt.: Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, Warszawa - Gdynia - Kraków - Wrocław - Poznań, 2010.
[26] Mudryk K., Wróbel M. S.: Charakterystyka botaniczna. Rozdział 6.1 w: Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowych wytwarzanych z roślin energetycznych. (red. J. Frączek). PTIR, Kraków, 2010. ISBN 978-83-930818-0-6.
[27] Niedziółka I., Zuchniarz A.: Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, 2006, 8A.
[28] Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe. WNT 2012. ISBN: 978-83-934913-3-9.
[29] Piskier T.: Potencjał energetyczny Topinamburu. Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 1, 2009.
[30] Quinn L. D., Allen D. J., Stewart J. R.: Invasiveness potential of Miscanthus sinensis: implications for bioenergy production in the United States. Global Change Biology Bioenergy, Nr 1-2, 2010.
[31] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.( DzU nr 156,poz. 969).
[32] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r.( DzU nr 34, poz. 182).
[33] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r. (DzU nr 36, poz. 283).
[34] Rybiński W., Szot B.: Związki między Agrofizyką a Genetyką i hodowlą roślin zbożowych oraz strączkowych. Acta Agrophysica, rozprawy i monografie Nr 3, 2009.
[35] Shaw M. D., Tabil L. G.: Compression, relaxation, and adhesion properties of select biomass grinds. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript PM 07 006, Vol. IX, 2007.
[36] Skubisz G.: Badania właściwości wytrzymałościowych łodyg roślin, Nowe trendy w agrofizyce. Polska Akademia Nauk, Komitet Agrofizyki, Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2008.
[37] Stewart, J. R., Toma Y., Fernandez F. G., Nishiwaki A., Yamada T., Bollero G.: The ecology and agronomy of Miscanthus sinensis, a species important to bioenergy crop development, in its native range in Japan: a review. Glob. Change Biol. Bioenergy 1, 2009.
[38] Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Grzelczyk M.: Produktywność wierzb krzewiastych pozyskiwanych w jednorocznych cyklach. Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (1), 2005.
[39] Szyszlak-Bargłowicz J., Piekarski W.: Wartość opałowa biomasy łodyg ślazowca pensylwańskiego w zależności od wilgotności. Inżynieria Rolnicza. Nr 8 (117). 2009.
[40] Tworkowski J.: 2006. Uprawa wierzb krzewiastych na gruntach rolnych. www.zeo.pl/artykul/test4
[41] Visser P., Pignatelli V.: Utilisation of Miscanthus. London, 2001.
[42] Żebrowski J.: Strukturalno-mechaniczne uwarunkowania i kryteria odporności roślin zbożowych na wyleganie. Cz. I. Cechy morfologiczno-anatomiczne źdźbła. Biuletyn IHAR. Nr 183. 1992.
[43] Żmuda K.: Możliwości produkcji energii z odnawialnych źródeł.
energii - biomasa. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej; Biomasa w energetyce cieplnej i systemowej. 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8b07d6e0-ca2e-4bca-bb61-2327194196c8
Identyfikatory