Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-86722580-2aa7-47fb-bfcf-c0b477ef10a6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Obsługa osób niepełnosprawnych w podróżach lotniczych

Autorzy Zamkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Air travel services for the disabled
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Generalne trendy związane z procesem integracji europejskiej oraz z globalizacją sprzyjają częstszym podróżom i to na duże odległości. Znaczący udział w obsłudze podróży zagranicznych, w tym międzykontynentalnych, przypada na transport lotniczy umożliwiający dotarcie w najkrótszym czasie do różnych regionów świata. Wśród grupy osób podróżujących transportem lotniczym są osoby niepełnosprawne, dla których powinny być stworzone specjalne warunki obsługi w portach lotniczych i podczas lotu. W artykule omówione zostały zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące praw przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżującym drogą lotniczą oraz sposobów ich obsługi w portach lotniczych i na pokładach samolotów. Ponadto, zaprezentowane zostały przykłady rozwiązań stosowane w obsłudze tej grupy podróżnych przez wybranych przewoźników lotniczych.
EN Including intercontinental journeys, is held by air transport - as one allowing to reach different regions of the world in the shortest time. Among air travellers are those requiring special conditions for handling at airports and during a flight - the disabled. The article discussed the recommendations of the European Parliament and the Council of the European Union concerning the rights of the disabled and people with limited mobility when traveling by air, and the way they should be attended to at airports and on board. Also presented are examples of solutions used to support this group of travelers by selected air carriers.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   obsługa osób niepełnosprawnych   prawa pasażera  
EN air transport   support people with disabilities   passengers rights  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 769--779
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zamkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, a.zamkowska@uth.radom.pl
Bibliografia
1. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 23.11.1995.
2. http://www.britishairways.com/travel/disabilityassistanceinfo/public/pl_pl#(11.02.2013)
3. http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/pasazer/na-lotnisku/pasazer-PRM/obsluga-pasazera-niepelnosprawnego-oraz-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej(12.02.2013)
4. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 2007/C 303/01.
5. Komisja Wspólnot Europejskich, Biała księga : Europejska polityka transportowa 2010; czas na podjęcie decyzji, Bruksela, 12.09.2001 COM (2001) 370.
6. Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235).
7. Konwencja Warszawska o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929r. Ratyfikowana ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r. - Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 113J.
8. Raczyńska J., Ochrona praw pasażerów w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego 2005, nr 10.
9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu (2012/2067(INI))COM 2011/0898 wersja ostateczna.
10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu (2012/2067(INI) www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA...2012.
11. Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. 26.7.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 204/1.
12. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 17.2.2004, L 46/1.
13. Rozporządzenie Rady (EWG) NR 295/91 z dnia 4 lutego 1991 r .ustanawiające wspólne zasady systemu odszkodowań dla pasażerów, którym odmówiono przyjęcia na pokład w regularnych przewozach lotniczych, 8.2.1991 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich l 36/5.
14. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 29.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E/1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-86722580-2aa7-47fb-bfcf-c0b477ef10a6
Identyfikatory