Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-85048620-2a48-41cb-81ef-009926dc8f7c

Czasopismo

Budownictwo i Prawo

Tytuł artykułu

Przedmiar i obmiar w świetle obliczania wskaźników powierzchniowo-kubaturowych dla budynków

Autorzy Pogorzelski, A.  Sieczkowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The take-off and quantity measurement in the light of calculating surface-volume indicators for buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obliczanie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych dla budynku może być przeprowadzane dla różnych faz jego istnienia. Występują trzy podstawowe fazy: projektowania, budowania i użytkowania budynku. Niekiedy - w zależności od fazy, w jakiej znajduje się budynek - przy pozyskiwaniu odpowiednich wymiarów liniowych stosowane są pojęcia „przedmiar” bądź „obmiar”. Do tych zagadnień odniesiono się, omawiając zasady obliczania podstawowego wskaźnika powierzchniowego, jakim jest powierzchnia użytkowa.
EN The calculation of surface-volume indicators for a building can be carried out for various phases of its existence. There are three basic phases: design, building and use of the building. Sometimes - depending on the phase in which the building is located - in the acquisition of appropriate linear dimensions, the concepts of "take-off" or "quantity measurement" are used. These issues are addressed by discussing the principles of calculating the basic surface index, which is the usable area.
Słowa kluczowe
PL kubatura budynku   powierzchnia budynku   zasady obliczania   powierzchnia użytkowa   norma PN-B   norma ISO   przedmiar   obmiar  
EN building volume   building surface area   calculation rules   usable surface area   PN-B standard   ISO standard   take-off   quantity survey  
Wydawca Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Budownictwo i Prawo
Rocznik 2018
Tom R. 21, nr 1
Strony 13--15
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Pogorzelski, A.
autor Sieczkowski, J.
Bibliografia
[1] PN-B-02365:1970 Powierzchnie budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru.
[2] PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
[3] PN-ISO 9836:2015 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
[4] Andrzej Pogorzelski, Jan Sieczkowski, Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów i obliczenia, Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2017.
[5] PN-B-02360:1969 Kubatura budynków. Zasady obliczania.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zekresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-85048620-2a48-41cb-81ef-009926dc8f7c
Identyfikatory