Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8503eaeb-b467-4222-8600-cb638fa5a544

Czasopismo

Journal of Sustainable Mining

Tytuł artykułu

Electrostatic properties of selected personal protective equipment regarding explosion hazard

Autorzy Jachowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Właściwości elektrostatyczne wybranych środków ochrony indywidualnej w aspekcie zagrożenia wybuchowego
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN In industries such as the mining, petrochemistry or power industries, personal protective equipment is often used in explosive atmospheres. What causes the occurrence of explosive hazards is ever-present in the work environment they include, electrostatic phenomena as well as the build-up of electrical charges on the surface of the protective equipment used. This paper presents the results of studies which were aimed at determining the fundamental electrostatic parameters of protective helmets as well as eye and face protection, surface resistance and the voltage of electrostatic fields. Examinations on the typical structure of the above mentioned equipment was conducted including the variable values of ambient humidity, which can occur in the working environment and with the use of various types of materials used to generate a charge. The adopted methods and testing equipment have been presented. Using the current, general requirements regarding the electrostatic properties of materials, the examined helmets and eye protection were assessed for their use in explosive atmospheres
PL W przemyśle, takim jak górnictwo, petrochemia czy energetyka, środki ochrony indywidualnej często są stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Przyczyną powstawania zagrożenia wybuchowego są występujące w środowisku pracy zjawiska elektrostatyczne i fakt gromadzenia się ładunku elektrycznego na powierzchni używanego sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu określenie podstawowych parametrów elektrostatycznych hełmów ochronnych oraz środków ochrony oczu i twarzy, takich jak rezystancja powierzchniowa i napięcie pola elektrostatycznego. Badania typowych konstrukcji ww. sprzętu przeprowadzono z uwzględnieniem zmiennych wartości wilgotności powietrza otaczającego, mogących wystąpić w środowisku pracy oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów służących do generowania ładunku. Zaprezentowano zastosowane metody i aparaturę badawczą. Stosując aktualne ogólne wymagania w zakresie właściwości elektrostatycznych materiałów, oceniono przebadane hełmy i środki ochrony oczu pod kątem ich stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Słowa kluczowe
PL elektrostatyka   hełm ochronny   środek ochrony oczu   środek ochrony twarzy   rezystancja właściwa   napięcie pola elektrostatycznego   środek ochrony indywidualnej   strefa zagrożenia wybuchem  
EN electrostatics   protective helmet   eye protection   face protection   resistance   electrostatic field voltage   individual protection equipment   zone of explosion hazard  
Wydawca Elsevier
Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Journal of Sustainable Mining
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, iss. 1
Strony 27--33
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Jachowicz, M.
  • Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (Łódź, Poland) tel. +48 42 648 02 31, fax: +48 42 678 19 15, majac@ciop.lodz.pl
Bibliografia
1. Directive (1989): Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of laws of EU Member States in the field of personal protective equipment.
2. Directive (1999): Directive 1999/92/EC of the European Parliaments and the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving safety and health protection of workers potentially exposed to risks arising from explosive atmospheres.
3. Domaradzka-Nicińska S., Wróbel S. (2002): Problemy z oceną właściwości elektrostatycznych materiałów włókienniczych. Materiały V Międzynarodowego Sympozjum EL-TEX, Łódź.
4. Ebadat V. (2002): Electrostatic Hazards associated with FIBCs. Industrial Bulk and Processing, October.
5. EN 1149-1:2006 Protective clothing – Electrostatic properties – Test method for measurement of surface resistivity.
6. EN 1149-2:1997 Protective clothing – Electrostatic properties – Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
7. EN 1149-3:2004 Protective clothing – Electrostatic properties – Part 3: Test methods for measurement of charge decay.
8. Kowalski J.M., Wróblewska M. (2002): Koncepcja metody oceny jakościowej elektrostatycznych właściwości materiałów stosowanych w odzieży ochronnej. Materiały V Międzynarodowego Sympozjum EL-TEX, Łódź.
9. Pidoll U. von (2002): Rapid determination of the incendivity of discharges from FIBC sufaces without explosive atmosphere. Conference materials – 3rd World FIBC 2002, Antwerp.
10. Pidoll U. von, Brzostek E., Froechtenigt H. R. (2002): Deter-mining the incendivity of discharges without explosive gas mixtures. Paper IAS07p.6, presented at IEEE, Pittsburgh, October 14.
11. PN-E-05201:1992: Ochrona przed elektrycznością statyczną – Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych – Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego.
12. PN-E-05200:1992 Ochrona przed elektrycznoscią statyczną – Terminologia. 33
13. Ptasiński L., Żegleń T. (2001): Ignition investigation of methane-air mixtures by multiple capacitor discharges. Journal of Electrostatics Vol. 51–52.
14. Szlezyngier W. (2001): Tworzywa sztuczne, t. 1. Rzeszów, Wy-daw. Oświatowe FOSZE.
15. Vogel C., Hasse J., Bittner S., Hille B. (2002): Badania zapalności występujących na skutek wyładowań elektrostatycznych z tekstyliów stosowanych do produkcji odzieży ochronnej. Materiały V Międzynarodowego Sympozjum EL-TEX, Łódź.
16. Wytyczne (1984): Wytyczne w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną obiektów i instalacji produkcyjnych. WBP-84/MPChiL-04, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8503eaeb-b467-4222-8600-cb638fa5a544
Identyfikatory
DOI 10.7424/jsm130106