Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83fecb47-637c-41ad-b758-fe348ef0b1b3

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Wymagania stawiane wyposażeniu elektroizolacyjnemu stosowanemu podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych

Autorzy Dźwiarek, Marek  Strawiński, Tomasz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Requirements for electroinsulating equipment used during work in conditions of electrical hazards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym jest podstawowym rodzajem zagrożenia towarzyszącego procesom wykorzystania energii elektrycznej oraz użytkowania maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Podstawowym środkiem bezpieczeństwa stosowanym przy zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym jest izolacja stosowana w formie różnych rozwiązań technicznych, przede wszystkim po stronie urządzeń elektrycznych (konstrukcyjnie przewidziana izolacja części czynnych), która pozwala przeciętnemu użytkownikowi na bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych w podstawowym zakresie ich przeznaczenia. Budowanie urządzeń elektrycznych oraz ich okresowa obsługa (konserwacja, naprawa, modernizacja itp.) często odbywają się w warunkach niedostatecznej izolacji części czynnych lub celowo bez izolacji oraz przy nie wyłączonym zasilaniu energią elektryczną, co podyktowane jest technologią wykonywania tych prac. Zawodowi elektrycy i monterzy urządzeń i wyposażenia elektrycznego podlegają wtedy zwiększonemu ryzyku porażenia prądem elektrycznym, co wymusza stosowanie podstawowych i dodatkowych środków ochronnych do obniżenia tego ryzyka do poziomu wymaganego przez przepisy. Wyposażenie bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko porażenia prądem elektrycznym w znacznym stopniu opiera się na elektroizolacyjnych środkach ochronnych przewidzianych zarówno do użytku indywidualnego, jak i zbiorowego. W artykule scharakteryzowane zostaną cechy konstrukcyjne i wymagania bezpieczeństwa dotyczące wybranego sprzętu elektroizolacyjnego: drabin, narzędzi ręcznych, osłon sztywnych i elastycznych. Przedstawione zostaną zasady doboru tego sprzętu ochronnego oraz wymagania dotyczące jego użytkowania, kontroli okresowych i przechowywania.
EN The risk of electric shock is the basic type of risk that accompanies the processes of electricity use and the use of machinery and equipment powered by electricity. The basic safety measure applied reduce the risk of electric shock is the insulation used in the form of various technical solutions, primarily on the electrical devices (constructionally designed insulation of active parts), which allows the average user to safely use electrical devices in the basic scope of their use. The construction of electrical equipment and its periodic service (maintenance, repair, modernization, etc.) often take place in conditions of insufficient insulation of the active parts or intentionally without insulation and without power supply disconnected, which is dictated by the technology of performing these works. Professional electricians and assemblers of electrical equipment and appliances are then subject to an increased risk of electric shock, which forces the use of basic and additional protective measures to reduce this risk to the level required by the regulations. Safety equipment that reduces the risk of electric shock relies heavily on electrical insulating protection measures intended for both individual and collective use. The article will describe the design features and safety requirements for the selected electrical insulating equipment: ladders, hand tools, rigid and flexible covers. The rules for the selection of this protective equipment and the requirements for its use, periodic inspections and storage will be presented.
Słowa kluczowe
PL prace pod napięciem   ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym   wyposażenie elektroizolacyjne  
EN live working   protection against electric shock   electrically insulating equipment  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 21--26
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Dźwiarek, Marek
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, madzw@ ciop.pl
autor Strawiński, Tomasz
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1]. „Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV”, Biuro\ Zarządzania Eksploatacją - Energa Operator, Wersja 02 z dnia 14.10.2013.
[2]. „Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych”, PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto, E48 wersja 2.21 z dnia 13.01.2011.
[3]. „Instrukcja wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV”, Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, IR-006/O1 z dnia 1.05.2013 r.
[4]. K. Mikołajczyk, J. Gramowski, T. Szczepański „Wykorzystanie techniki PPN do poprawy diagnostyki stanu technicznego napowietrznych linii przesyłowych”, Elektroenergetyka, nr 3(91) str. 99-103, 2011.
[5]. B. Dudek „Prace elektryczne w warunkach szczególnego zagrożenia”, Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce - INPE, nr 116, str 16-28, 2009.
[6]. J. Szastałło, K. Mikołajczyk „Doświadczenia z prac bez wyłączania napięcia w sieci PSE Operator S.A.”, II Konferencja "Aspekty nowej jakości eksploatacji sieci elektroenergetycznej" , Warszawa, 24-25 października 2011 r.
[7]. St. Cader, B. Dudek, R. Fober, T. Gontarz, W. Wiśniewski „Sprzęt i narzędzia do prac pod napięciem - Część 2, Prace pod napięciem przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”, Materiały Akademii Energetyki, ZIAD Bielsko Biała.
[8]. St. Cader, B. Dudek, R. Fober, T. Gontarz, W. Wiśniewski „Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV, Prace pod napięciem przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”, Materiały Akademii Energetyki, ZIAD Bielsko Biała.
[9]. PN-EN 50528:2010 „Drabiny elektroizolacyjne do stosowania w pobliżu instalacji elektrycznych niskiego napięcia lub na tych instalacjach”.
[10]. PN-EN 60900:2012 Prace pod napięciem – Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V.
[11]. PN-EN 61497:2004 „Prace pod napięciem. Osłony izolacyjne elastyczne na przewody”.
[12]. PN-EN 61229:2000+A2:2004 „Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego”.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83fecb47-637c-41ad-b758-fe348ef0b1b3
Identyfikatory