Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83585c36-a1e4-40b4-aa9d-549f90274f7c

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Krajowy system wsparcia kogeneracji po "przejściach" - aspekty prawne

Autorzy Muras, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN National System of Cogeneration Support After „Adaptation” - Legal Aspects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ze względu na niewątpliwe zalety, jakimi wyróżnia się wytwarzanie ciepła i energii w kogeneracji (jest to jedna z najefektywniejszych form przetwarzania paliw pierwotnych w energię finalną), w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim wprowadzane są różne rodzaje wsparcia tego rodzaju wytwarzania. Przyjęty w ustawie - Prawo energetyczne system wsparcia źródeł ko generacyjnych, to tzw. system kwotowy, czyli obowiązkowego posiadania, przez podmioty zobowiązane, w portfelu zakupu odpowiednich liczb i rodzajów świadectw pochodzenia z kogeneracji. W niniejszym artykule przeprowadzono kompleksową analizę zmian dokonanych nowelizacją z 14 marca 2014 r. funkcjonującego w kraju systemu wsparcia źródeł kogenaracyjnych.
EN Due to certain advantages of the energy production in cogeneration (this is one of the most effective forms of processing the primary fuels into finał energy), the national and European legislation introduce different types of support for that kind of generation. The Energy Law Cogeneration Source Support System, adopted by the Act, is so called "quota system", i. e. it imposes mandatory possession of appropriate number and type of certificates of origin from cogeneration by the responsible parties in their wallets to purchase. In the article, a comprehensive analysis of legal changes made to the Amendment of 14 March 2014 has been carried out. The changes concern the national legal support system of cogeneration sources.
Słowa kluczowe
PL kogeneracja   świadectwo pochodzenia   system wsparcia  
EN cogeneration   certificate   support system  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2014
Tom T. 45, nr 8
Strony 287--290
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Muras, Z.
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów, Urząd Regulacji Energetyki, Zdzislaw.Muras@ure.gov.pl
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne - ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. nr 21).
[2] Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2010 r. III SK 6/10 (http://www.sn.pl).
[3] Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. druk sejmowy 1084 (http://www.senat.gov.pl; baza LEX)
[4] Uzasadnienie do projektu ustawy z 14 marca 2014 r. druk sejmowy 1273.
[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. WE L 52 z 21.02.2004, str. 50, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, str. 3; http://eur-lex.europa.eu).
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (DZ. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 s. 1; http://eur-lex.europa.eu).
[7] Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. z 15 kwietnia 2014 r. poz. 490.
[8] Muras Z. „Kolorowy zawrót głowy" - czyli specyfika polskich systemów wsparcia OZE i kogeneracji; Czysta Energia z 2011 r. Nr 5s. 12-14.
[9]Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw druk Senatu RP nr 2178; http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=D1FA-D9198798D423C1257C890042B59C
[10]Muras Z., Płachecki P., Wytwarzanie energii w kogeneracji - spostrzeżenia praktyczne, COW z 2010 r. nr 7-8, Tom 41/2010, s. 236.
[11] Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 423).
[12] Swora M., Muras Z., Kamiński J., Prawno-ekonomiczne przesłanki wyodrębnienia przemysłu energochłonnego, Polityka energetyczna - Energy Policy Journal z 2014 r. T. 17, Z. 1, s. 53-68.
[13] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83585c36-a1e4-40b4-aa9d-549f90274f7c
Identyfikatory