PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Substrat Biona®-312 i popiół lotny jako materiały wspomagające rozwój roślin energetycznych na kwaśnych glebach

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Biona®-312 substrate and fly ash as means for enhancement of energy crop growth on acidic soils
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zakwaszenie gleb w Polsce nadal pozostaje istotnym problemem powodującym ograniczenie rozwoju roślin podczas konwencjonalnych upraw rolniczych czy upraw energetycznych. W związku z tym celem prezentowanych badań było określenie wpływu wzrastającej dawki popiołu lotnego (środek odkwaszający), w obecności substratu jonitowego Biona®-312 (nośnik makro- i mikroelementów), na przebieg wegetacji roślin na wybranej kwaśnej glebie (pHKCl = 3,84). Dla osiągnięcia celu badań przeprowadzono doświadczenie wazonowe z kupkówką pospolitą (Dactylis glomerata L.) jako gatunkiem testowym. Na potrzeby doświadczenia przygotowano 7 serii podłoży, tj.: samą glebę, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem popiołu, glebę z 5 % (v/v) dodatkiem popiołu, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312 i 2 % (v/v) dodatkiem popiołu, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312 i 5 % (v/v) dodatkiem popiołu oraz glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312 i 10 % (v/v) dodatkiem popiołu. Doświadczenie prowadzono w fitotronie przy fotoperiodzie 13/11 godzin (dzień/noc). Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że oddzielne dodatki substratu Biona®-312 i popiołu lotnego na poziomie 2 % do kwaśnej gleby nie spowodowały statystycznie istotnego zwiększenia wielkości biomasy kupkówki pospolitej. Wspólne dodatki substratu Biona®-312 i popiołu lotnego w przedziale 2-10 % do kwaśnej gleby korzystnie wpłynęły na wzrost i rozwój gatunku testowego, zwiększając wielkości parametrów wegetacyjnych o 136-454 %. Polepszenie warunków wegetacji roślin przy zastosowaniu wspólnego 2 % dodatku substratu Biona®-312 i dodatków popiołu (zwłaszcza w ilości 2 % i 5 %) wynikało z podwyższenia pH podłoży (5,57-6,96) w porównaniu do pH samej gleby (3,84). Z uwagi na korzystne działanie zastosowanych dawek popiołu lotnego stwierdzono, że dodatek popiołu do poziomu 10 % można rozważać jako środek do odkwaszania gleb użytkowanych rolniczo lub gruntów zdegradowanych, o ile przestaną obowiązywać aktualne, prawne obostrzenia co do stosowania różnych rodzajów popiołów przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie będą przekroczone w glebach limity zawartości substancji toksycznych, takich jak np. metale ciężkie.
EN
Soil acidification in Poland is still a significant problem limiting the plant growth during conventional agricultural and energy crop cultivations. Thus, the study aimed at determining the influence of increasing the dose of fly ash (deacidification agent), in the presence of Biona®-312 ion exchange substrate (nutrient carrier) on plant growth on the chosen acidic soil (pHKCl = 3.84). In order to achieve the study aim, the pot experiment with orchard grass (Dactylis glomerata L.) as the test species was carried out. Seven series of media were prepared for experiment purposes i.e.: soil alone, soil + 2 % addition of Biona®-312, soil + 2 % addition of ash, soil + 5 % addition of ash, soil + 2 % addition of Biona®-312 + 2 % addition of ash, soil + 2 % addition of Biona®-312 + 5 % addition of ash and soil + 2 % addition of Biona®-312 + 10 % addition of ash. The experiment was carried out in a phytotron at the photoperiod of 13/11 hours (day/night). The obtained study results showed that separate additions of Biona®-312 ion exchange substrate and fly ash at the level of 2 % to acidic soil did not cause a statistically significant increase in biomass of orchard grass. The common addition of Biona®-312 substrate and fly ash in the range of 2-10 % to acidic soil favorably influenced the plant growth, increasing the values of vegetative parameters by 136-454 %. Improving the vegetative conditions for plants by application of common 2 % Biona®-312 addition and ash additions (especially 2 and 5 % doses) resulted from an increase in the pH of media (5.57-6.96) as compared to the pH of soil alone (3.84). Because of the beneficial effect of applied fly ash doses, it was stated that the ash addition to the level of 10 % could be considered as an agent for deacidification of agricultural soils or degraded grounds. It is possible provided that the current legal restrictions on the use of different types of ashes will be no longer applicable, while ensuring that the limits of toxic substances (e.g. heavy metals) will not be exceeded in soils.
Rocznik
Strony
443--453
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, tel. 81 538 44 04
autor
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, tel. 81 538 44 04
Bibliografia
 • [1] Ochrona Środowiska. Environment. 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2017. http://stat.gov.pl/files/gfx/portal_informacyjny/pl/defaultaktualnosci/5484/1/18/1ochrona_srodowiska2017.pdf.
 • [2] Siebielec G, Smreczak B, Klimkowicz-Pawlas A, Kowalik M, Kaczyński R, Koza P i in. Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017”. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; 2017. www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_jakosci_gleb/Raport_MchG_etap3.pdf.
 • [3] Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; 2008. ISBN 9788360574416.
 • [4] Baran S, Turski R. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Lublin: Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie; 1996. ISBN 83-86761-48-2.
 • [5] Goulding KWT. Soil Use Manage. 2016;32:390-399. DOI: 10.1111/sum.12270.
 • [6] Lewandowski WM, Ryms M. Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo WNT; 2013. ISBN 9788363623739.
 • [7] Nabel M, Barbosa DBP, Korsch D, Jablonowski ND. Energy Procedia. 2014;59:127-133. DOI: 10.1016/j.egypro.2014.10.358.
 • [8] Nabel M, Temperton VM, Porter H, Lucke A, Jablonowski ND. Biomass Bioenergy. 2016;87:9-16. DOI: 10.1016/j.biombioe.2016.02.010.
 • [9] Igliński B, Buczkowski R, Cichosz M. Technologie bioenergetyczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 2009. ISBN 9788323124412.
 • [10] Chomczynska M, Pristavko S, Soldatov V, Wasąg H. J Plant Nutr Soil Sci. 2014;177:438-442. DOI: 10.1002/jpln.201200629.
 • [11] Chomczynska M, Soldatov V, Wasag H, Turski M. Int Agrophys. 2016;30:293-300. DOI: 10.1515/intg-2015-0095.
 • [12] Chomczyńska M. Utylizacja zużytych jonitów do rekultywacji zdegradowanych utworów piaszczystych - badania modelowe. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. 2001;3:1-112. ISBN 839158741X.
 • [13] Chomczyńska M. Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. 2013;110:1-145. ISBN 9788363714093.
 • [14] Jala S, Gojal D. Bioresour Technol. 2006;97:1136-1147. DOI: 10.1016/j.biortech.2004.09.004.
 • [15] Pandera VC, Abhilash PC, Upadhyay RN, Tewari DD. J Hazard Mater. 2009;166:255-259. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.11.016.
 • [16] Kishor P, Ghosh AK, Kumar D. Asian J Agric Res. 2010;4:1-14. DOI: 10.3923/ajar.2010.1.14.
 • [17] Nayak AK, Raja R, Rao KS, Shukla AK, Mohanty S, Shahid M, et al. Ecotox Environ Safe. 2015;114:257-262. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.03.033.
 • [18] Tsadilas CD, Hu Z, Bi Y, Nikoli T. Int J Coal Sci Technol. 2018;5:64-69. DOI: 10.1007/s40789-018-0202-9.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie odzysku R10. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa; 2015 (poz. 132). prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xps?id=WDU20150000132.
 • [20] Polska Norma PN-R-04023: 1996. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych. sklep.pkn.pl/pn-r-04023-1996p.html.
 • [21] Polska Norma PN-R-04020: 1994. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu w glebach mineralnych. sklep.pkn.pl/pn-r-04020-1994p.html.
 • [22] Motowicka-Terelak T, Terelak H, Witek T. Liczby graniczne do wyceny zawartości siarki w glebach i roślinach. Seria (P). Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; 1993.
 • [23] Polska Norma PN-R-04022: 1996. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych. sklep.pkn.pl/pn-r-04022-1996p.html.
 • [24] Sady W. Nawożenie warzyw polowych. Kraków: Wydawnictwo Plantpress; 2000. ISBN 9788361438991.
 • [25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa; 2016 (poz. 1395). prawo.sejm.gov.pl/sap.nsf/DocDetails.xps?id=WDU20160001395.
 • [26] Kalembasa S, Godlewska A, Wysokiński A. Skład chemiczny popiołów z węgla brunatnego i kamiennego w aspekcie ich rolniczego zagospodarowania. Roczn Glebozn. 2008;59:93-97. ssa.ptg.sggw.pl/files/artykulu/2008_59/2008_tom59_nr_2/tom_59nr_2_93-97.pdf.
 • [27] Basu M, Pande M, Bhadoria PBS, Mahapatra SC. Prog Nat Sci-Mater. 2009;19:1173-1186. DOI: 10.1016/j.pnsc.2008.12.006.
 • [28] Yunusa IAM, Loganathan P, Nissanka SP, Manoharan V, Burchett MD, Greg Skilbeck C, et al. Crit Rev Environ Sci Technol. 2012;42:559-600. DOI: 10.1080/10643389.2010.520236.
 • [29] Saranraj P. Lignite fly ash and agriculture: a review. Golden Research Thoughts. 2015;4:1-12.
 • [30] Ukwattage NL, Ranjith PG. Bouazza M. Fuel. 2013;109:400-408. DOI: 10.1016/j.fuel.2013.02.016.
 • [31] Ram LC, Masto RE. Earth Sci Rev. 2014;128:52-74. DOI: 10.1016/j.earscirev.2013.10.003.
 • [32] Tripathi RC, Masto RE, Ram LC. Resour Conserv Recyc. 2009;54:134-139. DOI: 10.1016/j.resconrec.2009.07.009.
 • [33] Singh A, Agrawal SB. Ecotox Environ Safe. 2010;73:1950-1958. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2010.07.023.
 • [34] Kumar KV, Patra DD. Ecol Eng. 2012;47:237-241. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.06.019.
 • [35] Sikka R, Kansal BD. Bioresour Technol. 1995;51:199-203. DOI: 10.1016/0960-8524(94)00119-L.
 • [36] Singh SN, Kulshreshtha K, Ahmad KJ. Ecol Eng. 1997;9:203-208. DOI: 10.1016/S0925-8574(97)10004-0.
 • [37] Singh LP, Siddiqui ZA. Bioresour Technol. 2003; 86: 73-78. DOI: 10.1016/S0960-8524(02)00111-6.
 • [38] Singh A, Sharma RK, Agrawal SB. Bioresour Technol. 2008;99:7200-7207. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.12.064.
 • [39] Shaheen S, Hooda PS, Tsadilas CD. J Environ Manage. 2014;145:249-267. DOI: 10.1016/j.earscirev.2013.10.003.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8347291a-57dd-4837-92a9-fd017001e476
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.