Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8083efed-942f-4f37-b0bc-7d51e90cbb51

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw branży zoologicznej

Autorzy Lubryka, E.  Bujak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determinants of the development of contemporary enterprises from zoological industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polski rynek zoologiczny jest w pełni zdominowany przez prywatne podmioty gospodarcze, które oferują Polakom wiele atrakcyjnych miejsc pracy. Rynek ten bardzo dynamiczny się rozwija, co powoduje, iż sektor zoologiczny w coraz zwiększymy stopniu pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza uwarunkowań determinujących rozwój współczesnych przedsiębiorstw na dynamicznie ewoluującym rynku zoologicznym. W artykule przeanalizowano zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, mające znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skupiono się przede wszystkim na makro- i mikrootoczeniu oraz na rynku docelowym, jak również pokazano ich związek z danym podmiotem gospodarczym. Przedstawiono także istotę strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w obliczu zwiększającej się liczby konkurentów oraz dynamicznych zmian na rynku. Reasumując. W artykule zostały przedstawione wszystkie najistotniejsze czynniki mające wpływ na działalność mniejszych i większych firm na rynku zoologicznym. Przedstawiono tym samym model przedsiębiorstwa, które ma szanse na dynamiczny rozwój w obecnych warunkach panujących na analizowanych rynkach. Przedstawione rozwiązania stanowią również podstawę do projektowania racjonalnych zmian w ujęciu perspektywicznym.
EN Polish zoological market is fully dominated by private economic operators which offer many attractive jobs to the Poles. Currently, this market is showing a very dynamic growth, which means that the zoological sector in the future may very positively affect the economic development of the country. The subject of scientific interest is the multi aspect analysis of circumstances determining the development of modern enterprises on the evolving zoological market. The article analyses both external and internal factors that have a significant impact on the proper functioning of enterprises. The main focus was on macro- and micro-environment and on the target market, as well as their relationship with a given economic operator. The essence of business management strategy was also presented, in the face of the growing number of competitors on the market. Summing up, the article presents all the most important factors affecting the activities of smaller and larger companies on the zoological market. At the same time, the company's model was presented of an operator which has a chance for dynamic development under the current circumstances prevailing on the analyzed market.
Słowa kluczowe
PL rynek zoologiczny   determinanty   rozwój przedsiębiorstw  
EN zoological market   determinants   business development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1819--1823, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Lubryka, E.
autor Bujak, A.
Bibliografia
1. Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1997.
2. Winiarski M., Pojęcie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, Czasopismo Ekonomia 05/2007.
3. Urbanek P., Walińska E., Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
4. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 7-8.
5. Domagalska-Grędys M., Kształtowanie wartości i rentowności relacji z klientami na rynku produktów zoologicznych - case study, Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Łódzka, 2013.
6. Masłyk-Musiał E., Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
7. Lichtarski J., O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34.
8. Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
9. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
10. http://analizybiznesowe.info.pl/wp-content/uploads/2012/04/ analiza_swot.jpg.
11. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1978.
12. Nogalski B., Rutka R., Wójcik-Karpacz A., Czynniki dynamizujce rozwój małych przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
13. Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-1991), „Zeszyty Naukowe” Seria II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
14. Śliwa J., Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Wynagrodzenia”, nr 1/2000, dodatek miesięczny nr 1.
15. Krajewski K., Funkcjonowanie MP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe, Instytut Wspierania Przedsiębiorczości i Samorządności.
16. Lichtarski J., Węgrzyn A., Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8083efed-942f-4f37-b0bc-7d51e90cbb51
Identyfikatory