Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8040cdea-4df0-420b-b548-87bb37324b28

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wstępna analiza podstawowych parametrów recyklingowej ceramicznej stłuczki sanitarnej pod kątem możliwości jej wykorzystania do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

Autorzy Zegardło, B.  Ogrodnik, P.  Andrzejuk, W.  Drzymała, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Preliminary analysis of the basic characteristics of the recycled ceramic sanitary cullet for the possibility of its use for the production of mineral-asphalt blend
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu utylizacji odpadów ceramicznych przez ich wtórne użycie w przemyśle budownictwa transportowego. Autorzy na bazie licznych doświadczeń komponowania betonów na cementach portlandzkich rekomendują zastosowanie recyklingowego kruszywa ze stłuczki ceramicznej do wykonywania betonów asfaltowych. Pierwsza część artykułu przedstawia ceramikę jako materiał oraz wyjaśnia przyczyny powstawania odpadów. Autorzy opisują w niej pozyskany do badań odpad oraz proces wytworzenia z niego kruszywa. Druga część artykułu to analiza wymagań jakie stawiane są kruszywom używanym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów asfaltowych oraz porównanie ich z parametrami jakie otrzymano dla badanych recyklingowych kruszyw ceramicznych. W podsumowaniu na podstawie wyników badań autorzy rekomendują zastosowanie wymienionych kruszyw do wymienionych celów szczególnie podkreślając fakt niewystępowania tego typu prób w dostępnej literaturze i szczególnie korzystnej ekologicznie innowacyjności tego zagadnienia.
EN This article is dedicated to the issue of ceramic waste disposal by their secondary use in the construction industry transport. The authors basing on numerous experiments with composing concrete using Portland cements recommend the use of recycled aggregates from ceramic bumps to make asphalt concrete. The first part of the article presents ceramic as a material, and explains the causes of creating waste. In this part of the article, authors describe the waste aquired for testing, and the process of producing the aggregate from this material. The second part of the article is the analysis of requirements maked for aggregates that were used to produce mineral-asphalt blends and asphalt concretes which leads to comparing them with the parameteres that were obtained for the tested recycled ceramic aggregates. In summary, basing on the results, the authors recommend using these aggregates for mentioned purposes particularly emphasizing the fact of absence of such attempts in the available literature and particularly preferred ecoinnovation of this issue.
Słowa kluczowe
PL odpady ceramiczne   stłuczka ceramiczna   utylizacja odpadów   recykling   beton asfaltowy   kruszywo   mieszanka mineralno-asfaltowa   budowa dróg   budownictwo komunikacyjne  
EN ceramic waste   ceramic breakage   waste disposal   recycling   asphalt concrete   aggregate   mineral-asphalt mixture   road construction   building communication  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1715--1718
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zegardło, B.
  • Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, bart.z@wp.pl
autor Ogrodnik, P.
  • Zakład Mechaniki Stosowanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01629 Warszawa, pogrodnik@sgsp.edu.pl
autor Andrzejuk, W.
autor Drzymała, T.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, ul. Słowackiego 52/54, 01–629 Warszawa, t.drzymala@sgsp.edu.pl
Bibliografia
1. Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 z dn. 4.11.2014. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament dróg i autostrad. Biuletyn Informacji Publicznej.
2. Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
3. Awgustinik A. J., „Ceramika” Arkady Warszawa 1980.
4. Pacheco-Torgal F. , Jalali S., Reusing ceramic wastes in concrete, Construction and Building Materials 24 (2010) 832–838.
5. Piestrzyński P., GDDKiA: Dywersyfikujemy technologię, Budownictwo, Technologie, Architektura nr 4/2014 (68), s 56-57.
6. Sybilski D., Kraszewski C, Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych., Instytut badawczy Dróg i Mostów XI.2004 Warszawa
7. Sadowska-Buraczewska B. Kruszywa z recyklingu w budownictwie., Inżynieria Ekologiczna Vol. 40, 2014, s 74–81.
8. Giergiczny E., Góralna K. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy – dodatek do betonu typu II, Polski Cement 2008, s 56-59.
9. De Brito A., Pereira J., Correia R., Oliviera C., 2005: Mechanical behavior of non-structural concrete made with recycled ceramic aggregates, Cement and Concrete Composites 27, 429-433.
10. Halicka A., Ogrodnik P., Zegardło B., Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate, Construction und Building Materials 2013, vol. 48, s. 295-305.
11. Lopez V., Llamas B., Juan A., Moran J., 2007: Eco-efficient Concretes: Impact of the Use of White Ceramic Powder on the Mechanical Properties of Concrete, Biosystems Engineering 96(4), 559-564.
12. WT-1 Kruszywa 2014. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.
13. PN-EN 1097–6– Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
14. PN-EN 933-1:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
15. PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8040cdea-4df0-420b-b548-87bb37324b28
Identyfikatory