Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-803480f9-98ab-4947-9009-95f31f4a75dd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Model lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim z użyciem sieci nieliniowej SVM

Autorzy Bazan-Krzywoszańska, A.  Mrówczyńska, M.  Skiba, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Model location logistics centres in lubuskie voivodship using network nonlinear SVM
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono potencjalne możliwości lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim w oparciu o punkty przestrzeni, gdzie krzyżują się różne rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, rzeczny czy lotniczy, wzmocnione potencjałem społecznym: wykwalifikowanych pracowników oraz czynnikiem politycznym, jakim jest klasyfikacja administracyjna miast. Problem wyboru lokalizacji, a także łączenia centrów logistycznych w sieć, jest jednym z najważniejszych zadań planowanych kierunków rozwoju w zakresie polityki przestrzennej w wielu krajach europejskich. Dlatego też planowana polityka przestrzenna na poziomie kraju i regionu powinna wspierać rozwój zrównoważonej logistyki, obsługującej rynek krajowy. W artykule omówiona została metoda modelowania oparta na podstawowych założeniach metody SVM (Support Vector Machine) z zasadami budowy i uczenia sieci neuronowych o wielu wejściach i jednym wyjściu.
EN The article uses the potential location of logistics centers in lubuskie voivodship based on the points where cross different types of transport: road, rail, river and air and enhanced the potential of skilled workers and the political factor, which is the classification of administrative cities. The problem of site selection and combining logistics centers in the network, is one of the most important tasks planned developments in spatial policies in many European countries. That why the planned spatial policy at national and regional level should support the development of sustainable logistics, serving the domestic market. The article shown modeling method based on basic assumptions method of SVM (Support Vector Machine) with the principles of construction and learning neural networks with multiple inputs and one output.
Słowa kluczowe
PL SVM   centra logistyczne   transport  
EN SVM   logistics centres   transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1245 --1249
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bazan-Krzywoszańska, A.
  • Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska., A.Bazan@aiu.uz.zgora.pl
autor Mrówczyńska, M.
autor Skiba, M.
  • Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, M.Skiba@aiu.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. Bishop C. M. 2006: Pattern Recognition and Machine Learningupport. Springer.
2. Cover T. 1965: Geometrical and statistical propertirs of system sof linear inequalities with applications in pattern recoqnition. IEEE Trans. Electronic Computers, vol. 14.
3. Dobrzyńska E., 2014. Przewozy multimodalne bodźcem rozwojowym korytarza transportowego Rail Baltica Economics and Management – 1/2014.
4. Fechner I., 2004. Centra logistyczne w Europie. [w:] Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim, materiały pokonferencyjne, Poznań.
5. Fuseini I., Kemp J., 2015. A review of spatial planning in Ghana's socioeconomic development trajectory: A sustainable development perspective. Land Use Policy.
6. Haykin S. 1994: Neural networks, a comprehensive foundation. Macmillan College Publishing Company, New York.
7. http://www.logistykawpolsce.pl/kat,centra_logistyczne,7,3.html
8. Jankowski N. 2003: Ontogemiczme sieci neuronowe. O sieciach zmieniających swoją strukturę. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
9. Kabashkin I., Aittonen L., Kapetanovic E., Kondratowicz L., Burchacz M., Czermanski E. Kowalczyk U., Łuczak B., Szwankowska B., 2005. Case Study on Spatial Planning and Logistics Centres. Centre for Maritime Studies, Univrsity of Turku, Finland.
10. Kazimierski J., 2012. Władze publiczne w zarządzaniu procesami rozwoju centrów logistycznych. Współczesne Zarządzanie, Contemporary Management Quarterly 1/2012, pp. 113-120.
11. Koncepcja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do 2030 roku.
12. Marcysiak A., Marcysiak A., Pieniak-Lendzion K., 2014. Zakres zmian na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. The range of changes in the warehouse market in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie, pp. 97-107.
13. Mrówczyńska M., 2015a. Klasyfikatory neuronowe typu SVM w zastosowaniu do klasyfikacji przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Warszawa, pp.69-82.
14. Mrówczyńska M., 2015b. Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
15. Napierała T., Adamiak M., Wiśniewski S., 2013. Regionalna sieć drogowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim, Transport miejski i regionalny.
16. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (M.P. 2001 nr 26 poz. 432).
17. Osowski S. 2006: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin (uchwała nr XXXVI/505/2013 Rady Miasta i Gminy Świebodzin).
19. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku, uchwała nr XV/91/2000 Sejmiku Województwa Lubuskiego).
20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
21. Witkowski K., 2015. Uwarunkowania rozwoju centrów logistycznych w Polsce, Logistyka 2/2015, maszynopis.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-803480f9-98ab-4947-9009-95f31f4a75dd
Identyfikatory