Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7fbe4c96-bb25-431d-ac38-24373f0a3220

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Uwarunkowania prawne stosowania dodatku kwasu siarkowego do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu

Autorzy Wardal, Witold J.  Kierończyk, Marek  Barwicki, Jan  Borek, Kinga  Mazur, Kamila  Konieczna, Anita 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL amoniak   nawozy naturalne   kwas siarkowy  
EN ammonia   natural fertilizers   sulphuric acid  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 8
Strony 1179--1183
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Wardal, Witold J.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, w.wardal@itp.edu.pl
autor Kierończyk, Marek
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
autor Barwicki, Jan
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
autor Borek, Kinga
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
autor Mazur, Kamila
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
autor Konieczna, Anita
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
Bibliografia
[1] S. Pietrzak, M. Urbaniak, B. Sape, Woda Środowisko Obszary Wiejskie 2006, 6, nr 17, 51.
[2] S. Pietrzak, Woda Środowisko Obszary Wiejskie 2015, 15, nr 2 (50), 87.
[3] Z. Staszewski, Zesz. Nauk. Inżynieria Lądowa Wodna w Kształtowaniu Środowiska 2011, nr 4, 50.
[4] B. Kułek, [w:] Sustainable Agriculture Reviews (red. E. Lichtfouse) 2015, 18, Springer, https://link.springer.com/chapter/ 10.1007/978-3-319-21629-4_1#citeas, dostęp 17 stycznia 2019 r.
[5] G.P. Robertson, P.M. Groffman, [w:] Soil microbiology, ecology and biochemistry, Academic Press, Burlington, Massachusetts (USA) 2015, 421, https://www.researchgate. net/publication/306160474_Nitrogen_transformations_ in_soil, dostęp 15 grudnia 2018 r.
[6] S.O. Petersen, M. Blanchard, D. Chadwick, A. del Prado, Mat. Konf. Greenhouse Gases & Animal Agriculture, Dublin, 23-26 czerwca 2013 r., t. 7, nr 2, DOI: 10.1017/ S1751731113000736.
[7] SEGES, Raport, Status, economy and consideration by acidification of slurry, 2015, https://projektsitet.seges.dk, dostęp 18 grudnia 2018 r.
[8] ETA-Danmark A/S, VERA verification statement. Technology: JH Forsuring NH4 +, wersja 2, 2011-29-08, www.vera-verification. eu, dostęp 29 listopada 2018 r.
[9] AgroTech A/S, VERA verification statement nr 001, Technology: SyreN, 2012, www.vera- -verification.eu, dostęp 29 listopada 2018 r.
[10] Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, Dz. Urz. UE L 136/3, 25 maja 2007 r.
[11] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa- Rys. 5. Ubiór ochronny osoby obsługującej środek transportu kwasu siarkowego oraz rodzaj i miejsce zamocowania tablic ostrzegawczych W przypadku transportu niebezpiecznych materiałów drogą kolejową w Polsce obowiązuje "Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID". Oznaczenie cysterny kolejowej jest takie samo jak w przypadku transportu kołowego. Podsumowanie Wysoka intensywność produkcji zwierzęcej może przyczyniać się do nadmiernej emisji szkodliwych gazów, w szczególności 98/8(2019) 1183 nych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Dz. Urz. UE L 133/1, 31 maja 2010 r.
[12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statusu Biuru do spraw Substancji Chemicznych, Dz. U. 2015, poz. 1953, 25 listopada 2015 r.
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, Dz. U. 2005, nr 259, poz. 2173, 28 grudnia 2005 r.
[14] PN-EN 14387 + A1:2010, Sprzęt ochronny układu oddechowego. Pochłaniacz(e) i filtropochłaniacz(e). Wymagania, badanie, znakowanie.
[15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, Dz. U. nr 05.11.86, z późn. zm.
[16] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, 16 lutego 2011 r.
[17] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2014, poz. 817, z późn. zm.
[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, Dz. U. 1994, nr 21, poz. 73.
[19] Dyrektywa Komisji Europejskiej 2009/161/ WE z dn. 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE, Dz. Urz. UE L 38 z dn. 19 grudnia 2009 r.
[20] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013, poz. 21.
[21] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz. U. 2013, poz. 888.
[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 2014, poz. 1923, 29 grudnia 2014 r.
[23] Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dn. 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, Dz. Urz. UE L 194, 25 lipca 1975 r.
[24] Dyrektywa Rady 91/156/EWG z dn. 18 marca 1991 r. zmieniająca Dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów, Dz. Urz. UE L 78/32, 26 marca 1991 r.
[25] Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dn. 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska, Dz. Urz. UE L 377/48, 31 grudnia 1991 r.
[26] Decyzja Komisji 76/431/EWG z dn. 21 kwietnia 1976 r. ustanawiająca Komitet ds. Gospodarki Odpadami, Dz. Urz. UE L 115, 1 maja 1976 r.
[27] Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dn. 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych, Dz. Urz. UE L 377/20, 31 grudnia 1991 r.
[28] Dyrektywa Rady 94/31/WE z dn. 27 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, Dz. Urz. UE L 168/28, 2 lipca 1994 r.
[29] Decyzja Rady 94/904/WE z dn. 22 grudnia 1994 r. ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych, Dz. Urz. UE L 356, 31 grudnia 1994 r.
[30] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U. 2011, nr 227, poz. 1367.
[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, Dz. U. 2015, poz. 718, 25 maja 2015 r.
[32] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, Dz. U. 2012, poz. 191, 20 lutego 2012 r.
[33] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, Dz. U. 2012, poz. 192, 20 lutego 2012 r.
[34] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, Dz. U. 2012, poz. 483, 7 maja 2012 r.
[35] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych, Dz. U. 2012, poz. 436, 20 kwietnia 2012 r.
[36] Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych, Dz. Urz. UE L 249/35, 17 października 1995 r.
[37] Dyrektywa Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodastw Państw Członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, Dz. Urz. UE L 317/7, 12 grudnia 1994 r.
Uwagi
1. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
2. Praca wykonana w ramach projektu Biostrateg pt. "Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa" (BIOGAS&EE). Umowa nr Biostrateg1/269056/5/NCBR/2015 11.08.2015r. finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7fbe4c96-bb25-431d-ac38-24373f0a3220
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.8.1