Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7eecb0ba-0f3b-49a7-a9b2-9c63e9312a3a

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Prawne, techniczne i metrologiczne skutki oddziaływania zewnętrznym polem silnego magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej

Autorzy Pawłowski, E. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Legal, technical and metrological effects of neodymium magnet field influence on inductive electricity meters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie silnym polem magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej stanowi istotny problem dla przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań skutków zastosowania magnesu neodymowego objawiających się przede wszystkim w postaci: ujemnego błędu pomiaru energii, zwiększenia prądu rozruchu oraz rozmagnesowania magnesu hamującego licznika i trwałego uszkodzenia ustroju pomiarowego licznika.
EN Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an inductive electricity meter is a significant problem of energy companies. The article presents the results of test of the effects of the application of neodymium magnets in the form of: a negative energy measurement errors, increasing inrush current and degaussing the brake magnet of the meter and permanent damage to the meter system.
Słowa kluczowe
PL kradzież energii elektrycznej   indukcyjny licznik energii elektrycznej   magnes neodymowy   dokładność pomiaru  
EN electricity theft   inductive electricity meter   neodymium magnet   measurement accuracy  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2017
Tom R. 93, nr 9
Strony 124--129
Opis fizyczny Bibliogr. 53 poz., rys.
Twórcy
autor Pawłowski, E.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, e.pawlowski@pollub.pl
Bibliografia
[1] Saikiran B., Hariharan R., Review of methods of power theft in Power System, International Journal of Scientific & Engineering Research, 5 (2014), n.11, 276-280
[2] Billewicz K., Kradzież energii za pomocą magnesu neodymowego i jej wykrywanie, Przegląd Elektrotechniczny, 82 (2006), nr.6, 82-85
[3] Billewicz K., Proces wykrywania nielegalnego poboru energii, Pomiary Automatyka Robotyka 11 (2007), nr.11, 48-50
[4] Billewicz K., Nielegalny pobór energii elektrycznej, Przegląd Techniczny, (2007), nr.20, 14-15
[5] Billewicz K., Nielegalny pobór energii elektrycznej, Wiadomości Elektrotechniczne, 75 (2007), nr.5, 18-20
[6] Świtała F., Przepisy a rzeczywistość wykrywania nielegalnego poboru energii, Energetyka, 65 (2012), nr.5, 246-250
[7] Pluta W., Ocena wpływu pola magnetycznego magnesu NdFeB na wskazania wybranych liczników energii elektrycznej, Seminarium szkoleniowe PTPiREE, Podlesice k. Częstochowy, 12.06.2006, 29-35.
[8] Soiński M., Rygał R., Pluta W., Kęspki P., Żurek S., Influence of external stationary magnetic fields on measuring devices, Przegląd Elektrotechniczny, 83 (2007), nr.4, 88-92
[9] Soiński M, Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej, Elektro.info, 66 (2008), nr.7-8, 90-96
[10] Otomański P., Odon A., Wpływ czynników zakłócających na dokładność pomiaru energii elektrycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, 54 (2008) nr.12, 842-844
[11] Pawłowski E., Wpływ pola silnego magnesu neodymowego na pracę indukcyjnego licznika energii elektrycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, 56 (2010), nr.11, 1259-1261
[12] Pawłowski E., The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter, Przegląd Elektrotechniczny, 92 (2016), n.8, 70-73
[13] Kasperczyk B., Ustalanie przyczyn pewnych uszkodzeń indukcyjnych liczników energii elektrycznej, Wiadomości Elektrotechniczne, 78 (2010), nr.1, 31-34
[14] Kasperczyk B., Skórkowski A., Ocena odporności na nielegalny pobór energii indukcyjnych i elektronicznych liczników energii elektrycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, 60 (2014), nr.12, 1201-1204
[15] Gąsiorowicz P, Używanie magnesów neodymowych do zaniżania wskazań liczników energii elektrycznej, Kwartalnik Łódzki, 32 (2011), nr.4, 12-15
[16] Portal Elektroda.pl, Zostałem złodziejem prądu nie wiedząc o tym, http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1071028.html, wątek dyskusyjny założony 2008.08.04
[17] PN-EN 62052-11: 2006 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania ogólne, badania i warunki badań. Część 11: Urządzenia do pomiarów
[18] PN-EN 62053-11: 2006 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe. Część 11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 0,5, 1, 2)
[19] PN-EN 50470-1: 2008 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do pomiarów (klas A, B, C)
[20] PN-EN 50470-2:2008 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) Część 2: Wymagania szczegółowe - Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas A i B)
[21] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 884
[22] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 655
[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220
[24] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1137
[25] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 459
[26] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, tekst jednolity, Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1066
[27] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Dz.U. 2008 nr 5, poz. 29.
[28] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych, Dz. U. 2016 poz. 815
[29] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, Dz.U. 2008 nr 11, poz. 63.
[30] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623
[31] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1200
[32] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, Dz. U. 2016 poz. 2166
[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422
[34] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późn. zm.
[35] Główny Urząd Miar, Instrukcja sprawdzania użytkowych liczników energii elektrycznej prądu przemiennego, Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa, (2000), nr.5, 200-207
[36] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2006 r., sygn. akt K 37/04
[37] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. akt III CZP 107/09
[38] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2003 r., sygn. akt I CKN 252/01
[39] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2010 r., sygn. akt V CNP 52/09
[40] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt II CNP 24/12
[41] Mroczyński-Szmaj Ł., Nielegalny pobór energii - sądowe dochodzenie roszczeń, Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, (2013), nr.77, 191-193
[42] Wojtowicz M., Nielegalny pobór energii elektrycznej – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, 2012 r.
[43] Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie, sygn. akt IC 378/05, proces o ustalenie nielegalnego poboru prądu, Biuletyn Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, 23 (2007), nr.1, 19-21
[44] Słowiński G, Rozliczenia z odbiorcami za dostarczoną energię elektryczną w okresie objętym nielegalnym poborem energii elektrycznej, Biuletyn Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, 33 (2010) nr.4, 8-11
[45] Krogulec W., Nielegalny pobór energii elektrycznej, a rozliczenia z odbiorcami za dostarczoną energię elektryczną w tym okresie, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (2014), nr.4, 28-30
[46] Krogulec W., Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego a nielegalny pobór energii elektrycznej, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (2011), nr.3, 4-7
[47] Bełkowski J., Nielegalny pobór paliw i energii - przykład energii elektrycznej, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 30 (2003), nr.4, 30-32
[48] Szczepańska M., Prawne możliwości dochodzenia opłat za nielegalny pobór paliw lub energii, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 31 (2003), nr.5, 9-11
[49] Figaszewska I., Bełkowski J., O nielegalnym poborze paliw i energii raz jeszcze, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 50 (2006), nr.6, 22-24
[50] Słowiński G., Rozliczenia z odbiorcami za dostarczoną energię elektryczną w okresie objętym nielegalnym poborem energii elektrycznej, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 68 (2009), nr.6, 16-19
[51] Łaba G., Nielegalny pobór paliw i energii w świetle zmian w Prawie energetycznym, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 75 (2011), nr.1, 67-72
[52] Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura we Wrocławiu, Informacja o wynikach kontroli działalności zakładów energetycznych w zakresie ograniczenia nieuzasadnionych strat energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej i wpływu tych strat na wysokość ustalanych taryf – nr ewid.: 159/2005/P04178/LWR, Wrocław, listopad 2005
[53] Instytut Sobieskiego, Doractwo Gospodarcze DGA S.A., Raport 1 Projektu Transition Facility PL2005/017-488.02.04, Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii, Nr ref. 2005/017-488.02.04.01, Warszawa, 2008 r.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7eecb0ba-0f3b-49a7-a9b2-9c63e9312a3a
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2017.09.25