Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d9317f0-70fb-42ef-8ad3-8d7e0c9575ca

Czasopismo

Inżynieria Mineralna

Tytuł artykułu

Effects of Deicing Salt in Protected Areas: Water Quality Monitoring in the River Basin with the Occurrence of a Rare Pearl Mussel

Autorzy Zyval, V.  Krenova, Z.  Raus, M.  Strupl, V.  Zyval, V. jun  Zyvalova, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Skutki usuwaniu lodu za pomocą soli w obszarach chronionych: monitorowanie jakości wody w dorzeczu wraz z analizą występowania rzadkiego perłowego omułka
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The effects of deicing salt on water ecosystems have been studied in the Šumava National Park and Protected Landscape Area. A pilot study was conducted in the Upper Vltava River basin, a habitat of the strictly protected pearl mussel. Dataloggers were used to investigate conductivity, often recommended as an important indicator of water quality. In this pilot project two pairs of dataloggers were installed in two streams crossed by the roads with different road maintenance regime. The first site was established in location, where deicing salt has not been allowed at all, but preliminary results of soil and vegetation monitoring indicated some impacts of deicing salts in this location. The records from dataloggers confirmed this, but conductivity was not so high at the second site. The second site was established on a priority road, permanently maintained by deicing salt. In this site, we often recorded conductivity higher than 75 μS/cm, water quality limit for suitable habitats of the strictly protected pearl mussel. High conductivity may negatively affect viability of the population. From a methodological point of view, there are two main outputs of this pilot project. (1) We found that dataloggers can be frozen and out of records in shallow water during longer frost period. (2) We also confirmed hypotheses that not all ions are transported rapidly through the soil and groundwater. Conductivity was lower during winter and increased with snow melting. During vegetation season dataloggers recorded decrease of conductivity after heavy rains or longer rain period. Conductivity increased again in dry period. We conclude that the dataloggers improve our knowledge of impact of deicing salt in water ecosystems and offer relevant arguments for EIA in the area of high conservation value. Of course more statistical analyses are necessary; more detail information about annual differences in weather conditions and amount of deicing salt applied in different locations (not only a total amount of salt for a whole road) could help to interpret our data.
PL Wpływ wykorzystania soli do usuwania lodu z dróg na ekosystemy wodne badano w Parku Narodowym Szumawa i Parku Krajobrazowym. Badania pilotażowe przeprowadzono w dorzeczu Górnej Wełtawy, siedlisku ściśle chronionego omułka perłowego. Zastosowano rejestratory danych (Dataloggers) do badania przewodnictwa, często zalecanego jako ważny sposób oceny jakości wody. W zrealizowanym projekcie pilotażowym zainstalowano dwie pary rejestratorów danych w dwóch strumieniach przecinanych przez drogi o różnym poziomie utrzymania zimowego. Pierwsza lokalizacja została wybrana w miejscu, gdzie sól do odladzania nie została w ogóle stosowana, aczkolwiek wstępne wyniki badania gleby i monitorowanie wegetacji roślin wskazało na występowanie oddziaływania soli w tym miejscu. Zapisy z rejestratorów danych potwierdziły to zjawisko. Przewodnictwo nie było tak wysokie jak w drugiej lokalizacji. Druga lokalizacja została wybrana na drodze pierwszej kolejności odśnieżania o ciągłym stosowaniu soli do odladzania. W tym miejscu często rejestrowano konduktywność wyższą niż 75 μS / cm, (limit jakości wody dla siedlisk ściśle chronionego omułka perłowego). Wysoka przewodność może negatywnie wpływa na żywotność populacji. Z metodologicznego punktu widzenia uzyskano dwa główne wyniki projektu pilotażowego. (1) Stwierdzono, że rejestratory (dataloggery) mogą zamarznąć w płytkiej wodzie podczas dłuższego okresu mrozu. (2) Potwierdzono hipotezę, że nie wszystkie jony są transportowane szybko przez glebę i wody gruntowe. Przewodnictwo było niższe w okresie zimowym i zwiększało się wraz z topnieniem śniegu. Podczas sezonu wegetacyjnego rejestratory rejestrowały spadek przewodnictwa po ulewnych deszczach lub dłuższym okresie deszczowym. Przewodność ponownie wzrosła w okresie suchym. Przedstawiono wniosek, że rejestratory danych zwiększają wiedzę na temat wpływu soli do odladzania na ekosystemy wodne i oferują istotne argumenty za wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko w obszarze chronionych. Oczywiście konieczne są dalsze analizy statystyczne; więcej szczegółowych informacji o rocznych różnicach warunków pogodowych i ilości soli do odladzania stosowanej w różnych lokalizacjach (nie tylko całkowitej ilości soli dla całej drogi) może pomóc w interpretacji danych.
Słowa kluczowe
PL EIA   Natura 2000   posypywanie dróg solą   monitorowanie ekosystemów   datalogger  
EN EIA   Natura 2000   road salting   ecosystem monitoring   datalogger  
Wydawca Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Czasopismo Inżynieria Mineralna
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 1
Strony 99--102
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Zyval, V.
 • VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, CZ-70833 Ostrava – Poruba, Czech Republic, zyval@geovision.cz
 • GeoVision s.r.o., Brojova 16, CZ-32600 Plzeň 2 – Slovany, Czech Republic
autor Krenova, Z.
 • Global Change Research Centre AS CR, Bělidla 4a, CZ-60200 Brno, Czech Republic
 • Faculty of Science, Charles University, Benátská 2, CZ-12900 Prague, Czech Republic
 • Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice, Czech Republic
autor Raus, M.
 • VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, CZ-70833 Ostrava – Poruba, Czech Republic
 • GeoVision s.r.o., Bádeniho 1, CZ-160 00 Praha 6, Czech Republic
autor Strupl, V.
 • VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, CZ-70833 Ostrava – Poruba, Czech Republic
 • Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Praha 1, Czech Republic
autor Zyval, V. jun
 • GeoVision s.r.o., Brojova 16, CZ-32600 Plzeň 2 – Slovany, Czech Republic
autor Zyvalova, J.
 • Faculty of Science, Charles University, Benátská 2, CZ-12900 Prague, Czech Republic
Bibliografia
1. ANGOLD P.G., 1997: The impact of a road upon adjacent heathland vegetation: effects on plant species composition. Journal of Applied Ecology, 34: 409–417.
2. FINDLAY, S.E.G. & KELLY V.R., 2011: Emerging indirect and long-term road salt effects on ecosystems. Annals of the New York Academy of Sciences, 1223: 58–68
3. KARRAKER N.E., JAMES P.G. & JAMES R.V., 2008: Impacts of road deicing salt on the demography of vernal pool-breeding amphibians. Ecological Application, 18:724–734.
4. KŘENOVÁ Z. & HRUŠKA J., 2012: Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, 2: 56–66.
5. KŘENOVÁ Z. & KINDLMANN P., 2015: Natura 2000 – Solution for Eastern Europe or just a good start? The Šumava National Park as a test case. Biological Conservation, 186: 268–275.
6. RICHBURG J.A, PATTERSON W.A. & LOWENSTEIN F., 2001: Effects of road salt and Phragmites australis invasion on the vegetation of a Western Massachusetts calcareous lake-basin fen. Wetlands, 21: 247–255.
7. RUSEK J. & RUSEK J., 1999: Impact of winter road salting on soil Collembola and other microarthropods. The conference report: 5the Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice : ISB, p. 37.
8. ŠVANYGA J., SIMON O. MINÁRIKOVÁ T., SPISAR O. & BÍLÝ M., 2013: Záchranný program perlorodky říční Margaritifera margaritifera v České republice [Rescue program of the pearl mussel Margaritifera margaritifera in the Czech republic]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 70 pp.
9. WROBEL M., TOMASZEWICZ T. & CHUDECKA J., 2006: Floristic diversity and spatial distribution of roadside halophytes along forest and field roads in Szczecin lowland (West Poland). Polish Journal of Ecology, 54: 303–309.
10. ZÝVAL V., KŘENOVÁ Z., CHOCHOLOUŠKOVÁ Z., ZÝVAL V. JUN. & ZÝVALOVÁ J. 2015: Effects of applying deicing salts to roads in protected areas of the Bohemian Forest region. Silva Gabreta, 21: 43-52.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d9317f0-70fb-42ef-8ad3-8d7e0c9575ca
Identyfikatory
DOI 10.29227/IM-2018-01-16