Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d0818b9-8849-438a-bb3b-8379ab8e2257

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Badania prototypowego systemu do wyznaczania odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych klimatyzowanych magazynów

Autorzy Zbrowski, A.  Kozioł, S. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Study on a prototype system for the determination of heat recovery in ventilation of air-conditioned warehouses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano problematykę dotycząca kondycjonowania powietrza w klimatyzowanych magazynach o wysokich wymaganiach dotyczących standardu klimatu wewnętrznego. Problem omówiono na przykładzie magazynu funkcjonującego w hurtowni farmaceutycznej. Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, hurtownia farmaceutyczna musi posiadać pomieszczenia magazynowe do przechowywania leków, gwarantujące uzyskanie warunków temperaturowych określonych w odpowiednich świadectwach rejestracji. W celu uzyskania wymaganych parametrów cieplnych i wilgotności, przy zachowaniu urzędowych wymagań związanych energooszczędnością nowych budowli, konieczne jest stosowanie urządzeń zapewniających odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczenia w procesie wentylacji. Spełnienie restrykcyjnych wymagań umożliwią jedynie urządzania rekuperacyjne charakteryzujące się wysoką sprawnością i skutecznością odzysku energetycznego. W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie i metodykę badania central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła wentylacyjnego. Podjęcie badań efektywności central wentylacyjnych stosowanych w klimatyzowanych halach magazynowych o zróżnicowanych rozwiązaniach technicznych wymagało zbudowania systemu pomiarowego odtwarzającego rzeczywiste warunki pracy badanego obiektu niezależnie od jego właściwości. W artykule przedstawiono proces badań i doskonalenia prototypu unikatowego systemu do wyznaczania parametrów eksploatacyjnych rekuperatorów ciepła stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej. Doskonalenie systemu polegało na dostosowaniu jego rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych do wymaganych warunków badań nowoczesnych urządzeń wyposażonych we własne systemy sterowania.
EN The article presents the issues of air conditioning in air-conditioned warehouses with high requirements as to the indoor climate . The problem is discussed on the example of a pharmaceutical warehouse. In accordance with the principles of Good Distribution Practice , a pharmaceutical wholesaler must have a separate storage facilities in which medicines are kept, and which guarantees temperature conditions specified in the relevant certificates of registrations. In order to obtain the required parameters of heat and humidity, and complying with the official requirements related to energy efficiency of new buildings, it is necessary to use equipment enabling the recovery of heat from the air sucked out from the room. These stringent requirements can be met only by recuperators with high energy recovery efficiency. The article presents a prototype device and methodology for the study of ventilation with heat recovery. The tests on the effectiveness of ventilation used in air-conditioned warehouses with different technical solutions, required the development of a measurement system reproducing the actual operating conditions of the object , regardless of its properties. The article presents the R&D process for the prototype of an original system for determining the operating parameters of heat recuperators used in mechanical ventilation systems . The improvement of the system consisted in the adaption of its structural and functional elements to test conditions required for modern equipment with own control systems.
Słowa kluczowe
PL hala magazynowa   hurtownia farmaceutyczna   wentylacja mechaniczna   rekuperacja ciepła   dobra praktyka dystrybucyjna   DPD  
EN warehouse   pharmaceutical wholesaler   mechanical ventilation   heat recovery   good distribution practice  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 7054--7065
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zbrowski, A.
autor Kozioł, S.
Bibliografia
1. Dziok D., Dobra praktyka dystrybucji w logistyce farmaceutyków. Logistyka 2010, nr 6
2. Kozioł S., Zbrowski A., Wojtas K., Wrona J., Koncepcja systemu do badania sprawności i bezpieczeństwa wentylacyjnych układów odzysku ciepła. Problemy Eksploatacji 2012 nr 1, s.57-68.
3. Kunysz A., Logistyka leków a prawo farmaceutyczne http://www.poltraf.pl/transport_lekow_a_prawo_farmaceutyczne_anna_kunysz.html [dostęp 0.3.02.2014]
4. Maludziński B., Centrale wentylacyjne rekuperacyjne – odzysk energii cieplnej. Chłodnictwo i klimatyzacja 2006, nr 10.
5. Ministerstwo Zdrowia: Informacja dotycząca warunków przechowywania i transportu szczepionek. http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=b1&ms=351&ml=pl&mi=692&mx=0&mt=&my=692&ma=0013749 1/1 [dostęp 0.3.02.2014]
6. MKT - Średnia Temperatura Kinetyczna. Magazynowanie i transport kontra kaprysy wymogów regulacyjnych. http://www.label.pl/po/srednia_temperatura_kinetyczna.html [dostęp 0.3.02.2014]
7. Norma PN-EN-13141-7:2010: Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Badanie właściwości urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych.
8. Norma PN-EN 308:2011 Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.
9. Pasierb S., Liszka S., Bogacki M., Osicki A., Kukla P., Zieliński T., Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2009.
10. Pełech, A., „Wentylacja i Klimatyzacja-podstawy”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2010.
11. Serafin A., Wysokie temperatury, a jakość leków. http://www.aptekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=688&Itemid=108 [dostęp 0.3.02.2014]
12. Targański W., Odzysk ciepła – przegląd metod. Materiały seminaryjne Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2009, s. 3-19.
13. Zbrowski A., Kozioł S., Kosowska P., Zastosowanie metod CFD w projektowaniu przepływowej komory kalorymetrycznej symulującej warunki klimatu wewnętrznego w budynku mieszkalnym. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XXIV, 11.2012, s 64-67
14. Zbrowski A., Kozioł S., Prymon M., Wojtas K., Analiza stanu powietrza w procesach badań systemów odzysku ciepła. TTS Technika Transportu Szynowego 9/2012, s 597 – 608
15. Zbrowski A., Kozioł S., Wojnar K., Zastosowanie metod CFD w projektowaniu przepływowej komory kalorymetrycznej symulującej zimowe warunki klimatyczne. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XXIV, 11.2012, s 67-70
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d0818b9-8849-438a-bb3b-8379ab8e2257
Identyfikatory