Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7ce5edfa-1ea3-45c3-83e1-baa238908d28

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Badanie materiałów opakowaniowych z polietylenu na zawartość metali w świetle obowiązujących aktów prawnych

Autorzy Kolasa, D.  Bajszczak, A.  Łukomska, A.  Dłubak, J.  Rogulski, Z.  Kowalska, S.  Czerwiński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of metals content in polyethylene packaging materials in view of the existing legislation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki oznaczania zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu w materiałach opakowaniowych wykonanych z polietylenu (elementy skrzynek na napoje) w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zaproponowano procedurę analityczną obejmującą mikrofalowe roztwarzanie próbek przy użyciu nowoczesnego mineralizatora UltraWAVE (Milestone) w połączeniu z techniką FAAS oraz badaniem za pomocą analizatora DMA-80 Direct Mercury Analyzer. Zastosowana metoda pozwala na szybkie i sprawne oznaczanie w polietylenie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi pierwiastków. Doboru odpowiednich warunków roztwarzania mikrofalowego dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy składu pierwiastkowego badanych tworzyw metodą spektrometrii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS).
EN Results of lead, cadmium, mercury and chromium determination in packaging materials made of polyethylene (beverage box elements) with reference to the existing acts on packaging and packaging waste management has been presented. A microwave-assisted sample peparation analytical procedure for the determination of metals in polymers using a modern Milestone UltraWAVE digestion system combined with the FAAS technique and a Milestone DMA-80 Direct Mercury Analyzer has been proposed. The method is useful for the quick and efficient determination of hazardous metals in polyethylene. The selection of appropriate conditions for the microwave digestion process has been done on the basis of the results of an elemental composition analysis of polymers using the Energy Dispersive X-ray Spectrometry (SEM/EDS) method.
Słowa kluczowe
PL opakowania   odpady opakowaniowe   polietylen   oznaczanie metali   mineralizacja próbek  
EN packaging   packaging waste   polyethylene   metals content determination   sample digestion  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2016
Tom T. 61, nr 2
Strony 98--105
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys. kolor.
Twórcy
autor Kolasa, D.
autor Bajszczak, A.
  • Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Łukomska, A.
  • Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Dłubak, J.
  • Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Rogulski, Z.
  • Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Kowalska, S.
  • Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Czerwiński, A.
  • Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna).
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
[5] Kolasa D., Arndt B., Bajszczak A.: Przemysł Chemiczny 2013, 92, 606.
[6] Kijeński J., Błędzki A.K., Jeziórska R.: „Odzysk i recykling materiałów polimerowych”, PWN SA, Warszawa 2011, str. 19.
[7] Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.
[8] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
[9] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003.229.2275).
[10] Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
[11] Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniona dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004 r. i 2005/20/WE z dnia 9 marca 2005 r. oraz dyrektywę Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r.
[12] Decyzja Komisji 2009/292/WE z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich stanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
[13] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.888).
[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. 2013.1274).
[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2003.66.619).
[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2015.137).
[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz.U. 2014.412).
[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. 2014.618).
[19] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21).
[20] Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
[21] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
[22] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006.171.1225, z późn. zm.).
[23] http://spectro-lab.pl/mineralizator-ultrawave.html (data dostępu: 23.01.2015)
[24] Nobrega J.A., Pirola C., Fialho L.L., Rota G. i in.: Talanta 2012, 98, 272. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2012.06.079
[25] Muller C.C., Muller A.L.H., Pirola C. i in.: Microchemical Journal 2014, 116, 255. http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2014.04.013
[26] Laird B.D., Chan H.M.: Food and Chemical Toxicology 2013, 58, 381. http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2013.04.033
[27] Jiang J., Feng L., Li J. i in.: Molecules 2014, 19 (4), 4452. http://dx.doi.org/10.3390/molecules19044452
[28] Oviedo J.A., Fialho L.L., Nobrega J.A.: Spectrochimica Acta Part B 2013, 86, 142. http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2013.02.005
[29] Brady J.P., Ayoko G.A., Martens W.N., Goonetilleke A.: Marine Pollution Bulletin 2014, 89, 464. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.09.030
[30] Polskie Centrum Akredytacji. DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, wyd. 5, Warszawa 17.11.2011 r. http://www.pca.gov.pl (data dostępu: 23.01.2015).
[31] Minczewski J., Chwastowska J., Dybczyński R.: „Analiza śladowa. Metody rozdzielania i zagęszczania”, WNT, Warszawa 1973, str. 100.
[32] Minczewski J., Marczenko Z.: „Chemia Analityczna. Tom 2. Chemiczne metody analizy ilościowej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, str. 28—34.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7ce5edfa-1ea3-45c3-83e1-baa238908d28
Identyfikatory
DOI dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.098