Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c2f3a6b-cd90-4e31-8e02-4ad0e88770c6

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Wpływ turystyki wodnej na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy

Autorzy Hudak, M.  Gortych, M.  Kołodziejczyk, U.  Łankowska, K.  Osysko, I.  Śliwińska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of water tourism on ecological state of the river’s water Paklica
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowym problemem środowiskowym wynikającym z turystyki wodnej są straty przyrodnicze, towarzyszące w sposób nieunikniony budowie, rozbudowie oraz eksploatacji szlaków wodnych. W pracy omówiono wpływ użytkowania szlaku kajakowego na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy (woj. lubuskie). Badania wykonane przez autorów wykazały, że turystyka wodna nie musi oznaczać negatywnego oddziaływania na stan ekologiczny rzek.
EN Primary environment’s problem comes off water tourism is loss nature, accompany in means inevitable build, development and exploitation water’s tracks. In the job was discussed the impact of using canoe trail on ecological state of the river’s water Paklica (Province Lubuskie). Researches made by authors display, that water tourism don’t have to mean negative effect on ecological state of rivers.
Słowa kluczowe
PL stan ekologiczny   wody powierzchniowe   turystyka wodna  
EN ecological state   surface water   water tourism  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2014
Tom nr 156 (36)
Strony 5--14
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Hudak, M.
autor Gortych, M.
autor Kołodziejczyk, U.
autor Łankowska, K.
  • Uniwersytet Zielonogórski, studenckie koło naukowe
autor Osysko, I.
  • Uniwersytet Zielonogórski, studenckie koło naukowe
autor Śliwińska, A.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
1. ADYNKIEWICZ-PIRAGAS M., 2006. Hydromorfologiczna ocena cieków wodnych w krajach Unii Europejskiej jako element wspierający ocenę ekologicznego stanu rzek zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr 3/2006, Polska Akademia Nauk, Kraków.
2. CZABAN S., 2008. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Polsce. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr 9/2008, Polska Akademia Nauk, Kraków.
3. Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego z 2009 r. WIOŚ w Zielonej Górze 2010.
4. Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego z 2010 r. WIOŚ w Zielonej Górze 2011.
5. Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego z 2011 r. WIOŚ w Zielonej Górze 2012.
6. ŁAWNICZAK A.E., GEBLER D., 2011. Wspierające elementy hydromorfologiczne, [w:] Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Soszka H. (red.)., Wyd. Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn.
7. MACIEJEWSKI M. i in., 2004. Ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla typów wód powierzchniowych, zgodnie z wymaganiami zał. II do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Opracowanie IMGW, IOŚ i IM. Warszawa.
8. MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI - arkusze Lubrza, Łagów, Świebodzin, Międzyrzecz, 2005. Geomat Sp.z o.o. Poznań.
9. NACHLIK E. i in., 2004. Identyfikacja i ocena antropogenicznych oddziaływań na wody i ich skutków wraz ze wskazaniem części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych prawem. Metodyka realizacji. PK, Kraków.
10. Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451).
11. Ramowa Dyrektywa Wodna, 2000/60/WE, (Dz.U. L nr 327 z dnia 23.12.2000).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482).
13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1323 z późn. zm.).
14. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm.).
15. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Rastrowa-Mapa-Podzialu-Hydrograficznego-Polski.html.
16. Ziętkowiak Z., 2002 – Mapa hydrograficzna Polski w skali 1: 50 000 - arkusz Łagów, arkusz M-33-127-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
17. Ziętkowiak Z., 2002 – Mapa hydrograficzna Polski w skali 1: 50 000 - arkusz Lubrza, arkusz M-33-139-B. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
18. Ziętkowiak Z., 2002 – Mapa hydrograficzna Polski w skali 1: 50 000 - arkusz Międzyrzecz, arkusz M-33-128-C. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
19. Ziętkowiak Z., 2002 – Mapa hydrograficzna Polski w skali 1: 50 000 - arkusz Świebodzin, arkusz M-33-140-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7c2f3a6b-cd90-4e31-8e02-4ad0e88770c6
Identyfikatory