Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7b67a5a6-b30f-4c9c-8f81-e4696ba83313

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 10). Podsumowanie

Autorzy Gliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł ten kończy cykl na temat miejscowej wentylacji wywiewnej, zamieszczany począwszy od RI 10/03. Omówione zostały rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do zapewnienia czystości środowiska powietrznego w pomieszczeniach, budowa, wyposażenie oraz zasady projektowania i eksploatacji instalacji odciągów miejscowych. Podano przykłady zastosowań i charakterystykę głównych elementów i zespołów, jak również całych instalacji. Wymieniono przyczyny obniżenia skuteczności działania wentylacji miejscowej wywiewnej. Zamieszczono wykaz przepisów, norm, dyrektyw i literatury technicznej. W niniejszym artykule zostaną zawarte te zalecenia, które są szczególnie ważne z punktu widzenia zapewnienia właściwych warunków pracy.
Słowa kluczowe
PL wentylacja   wentylacja miejscowa wywiewna   odciąg miejscowy   środowisko powietrzne  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2005
Tom nr 1-2
Strony 82--85
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab., fot.
Twórcy
autor Gliński, M.
Bibliografia
1. Malicki M., Odciągi miejscowe. Poradnik projektanta, Warszawa 1959.
2. Malicki M., Wentylacja przemysłowa, Warszawa 1967.
3. Szymański T., Wasiluk W., Systemy wentylacji przemysłowej, Wyd. Politechniki Gdańskiej 2000.
4. Przydróżny S., Wentylacja, Wyd. Politechniki Wrocławskiej 1991.
5. Recknagel H. i in., Poradnik. Ogrzewanie, klimatyzacja, EWFE 1994.
6. Targowski L., Wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymagania, realizacja, zmiany w przepisach, RI 9/03, s. 40-43.
7. PN-EN 12599: 2002. Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, INSTAL 5/02.
9. Makowiecki J., Montaż i eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Arkady 1973.
10. Horstkotte K., Denzler H., Poradnik montera urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Instalator Polski 1999.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 80, poz. 718).
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596).
14. PN-EN 626-1:2001 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zmniejszenie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny. Zasady i wymagania dla producentów maszyn.
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833).
16. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
18. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7b67a5a6-b30f-4c9c-8f81-e4696ba83313
Identyfikatory