Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7b1d0b3b-a404-4618-98d6-6f758fad8fde

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Wpływ stopnia oczyszczania ścieków na jakość wód powierzchniowych

Autorzy Makowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Wastewater treatment standard influence on the quality of surfaces water
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące jakości wód powierzchniowych oraz wymagań dla ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska. Wskazano na szczególne znaczenie biogenów odprowadzanych ze ściekami. Analizowano małe i średnie oczyszczalnie ścieków obsługujące do 15000 mieszkańców. Obliczono dopuszczalne stężenia biogenów w ściekach odprowadzanych z tych oczyszczalni do małych cieków oraz stężenia w punkcie pełnego wymieszania, przy uwzględnieniu klas jakości wód powierzchniowych. Zwłaszcza dla fosforu otrzymano wartości w większości niższe od wymaganych dla ścieków oczyszczonych. Stwierdzono, że małe cieki nie zapewniają wystarczającego rozcieńczenia ścieków odprowadzanych bez usuwania biogenów. Wskazano na konieczność uwzględnienia wrażliwości wód na zanieczyszczenie oraz jakości i chłonności odbiornika ścieków już w przypadku oczyszczalni obsługujących powyżej 2000 MR.
EN Polish regulations concerning surface water quality and treated wastewater disposed to environment are presented. Particularity the importance of the biogenic compounds in the treated wastewater has been shown. Small and medium wastewater treatment plant which operated up to 15000 PE has been analysed. Acceptable concentrations of nutrient compounds in treated wastewater which are disposed to small rivers and dillution in totally mixed points, allowed for water surfaces quality classes have been calculated. Especially for phosphorus, a lower value than required for purified sewage has been obtained, moreover that in small river its dillution would be not sufficient. Necessity of taking into consideration both water vulnarebility to contamination as well as quality and absorbing capacity of wastewater receiver for wastewater treatment plant above 2000 PE has been sugested.
Słowa kluczowe
PL wody powierzchniowe   jakość wód   związki biogenne  
EN surface water   water quality   nutrients  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 2
Strony 60--65
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Makowska, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Piątkowska 94A, 60-649 POZNAŃ tel. 61 848 7768, mmak@up.poznan.pl
Bibliografia
[1] Błażejewski R.: Wpływ dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, zeszyt 16, s. 59-64, 2000
[2] Dyrektywa nr 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
[3] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
[4] Głowiak В., Kempa E., Winnicki T.: Podstawy ochrony środowiska. PWN, Warszawa 1985
[5] Horan N.J. Biological Wastewater Treatment Systems. Theory and operation. UK Leeds, Wiley, Chichester, 1990
[6] Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ministerstwo Śro¬dowiska, Warszawa, grudzień 2003
[7] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011 GUS, Warszawa 2012
[8] Mazur R.: Monitoring wybranych zanieczyszczeń wód przy zastosowaniu nowych kryteriów ekotoksykologicznych. Rozprawa doktorska. AGH, Kraków 2007
[9] Ochrona Środowiska 2011. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011
[10] Osmólska-Mróz В.: Warunki odprowadzania ścieków komunalnych do wód w świetle wymogów Unii Europejskiej i niektórych państw europejskich. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, zeszyt 16, s. 59-64, s. 21-32, 2000
[11] Prawo Wodne. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 Dz.U. nr 115, ροz. 1229 (z późn. zmian.)
[12] Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej. Warszawa, marzec 2007
[13] Rocznik Hydrologiczny Wód Powierzchniowych. Dorzecze Odry i Rzeki Przymorza między Odrą i Wisłą. Wyd. Komunikacji i Łączności 1983
[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z 27 listopada 2002 (Dz.U. nr 204 ροz. 1728)
[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych z 23 grudnia 2002. (Dz.U. nr 241 poz.2093)
[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód z 11 lutego 2004 (Dz. U. Nr 32 ροz. 284)
[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. nr 162 ροz. 1008)
[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2009 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 27, ροz 169)
[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. nr 257, ροz. 1545)
[20] Sądecką Z.: Stan czystości wód a niezbędny stopień oczyszczania ścieków. Forum eksploatatora, nr 3(42), s. 50-54, 2009
[21] Sądecką Z.: Wymagania stawiane oczyszczalniom ścieków w aspekcie odbiorników ścieków oczyszczonych. Forum eksploatatora, nr 5(44), s.38-43, 2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7b1d0b3b-a404-4618-98d6-6f758fad8fde
Identyfikatory