Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-79c00445-c633-4b1a-8ec6-051b97df77b3

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza - polityka UE wobec transportu drogowego

Autorzy Droździecki, S. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport drogowy jest niebywale szkodliwy dla środowiska naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim trwałej degradacji środowiska naturalnego związanej z tworzeniem i eksploatacją infrastruktury oraz emisją gazów spalinowych. Wśród szkodliwych związków znajdują się głównie związki ołowiu, siarki, azotu, a także lotne i ciężkie związki węglowodorów oraz substancje stałe. Już od początku lat 70. poprzedniego wieku ustawodawstwo Unii Europejskiej dążyło do ograniczenia ilości i zwiększenia czystości emitowanych spalin. Początkowo tworzone normy były bardzo łagodne i nie obejmowały wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Prowadzone działania można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią ograniczenia odnoszące się do czystości chemicznej paliw produkowanych i używanych w obszarze Unii Europejskiej. Normy te odnoszą się do zawartości ołowiu i siarki. Drugą z nich są ograniczenia dotyczące ilości i jakości spalin emitowanych przez pojazdy. W tym zakresie unormowania ujęte są w tzw. systemie Norm Euro. Jako narzędzie mające ułatwić osiąganie zamierzonych celów stonowane były również od końca lat 90. dobrowolne porozumienia z producentami pojazdów samochodowych oraz systemy kar i zachęt fiskalnych. Unia Europejska jako sygnatariusz Protokołu z Kioto zadeklarowała redukcją gazów cieplarnianych. Zgodnie z jego ustaleniami przyjęto, iż konieczna jest znaczna redukcja emisji gazów spalinowych z pojazdów samochodowych. Docelowo zakłada się, iż dla pojazdów osobowych do roku 2012 wielkość emisji nie powinna przekraczać 120gCO2/1km. Twierdzi się jednocześnie, iż możliwe jest osiągnięcie pułapu 95gCO2/1km. Dla pojazdów ciężarowych normy te ukształtowane są, w zależności od wielkości pojazdu, na poziomie od 1 do 2,2 g/km, a dla pojazdów ciężkich (pow 3,5T) 1,5g/1kWh.
EN Road transport is extremely harmful to the natural and social environment. This applies above all sustainable environmental degradation associated with the creation and operation of the infrastructure and the emission of greenhouse gases. Among the harmful substances are mainly compounds of lead, sulfur, nitrogen, and volatile hydrocarbons and heavy compounds and solids. Since the early 70s. of the previous century, the European Union legislation sought to reduce the amount and increase the purity of exhaust emissions. Originally created standards were very mild and did not cover all types of road vehicles. The undertaken tasks can be divided into two groups. The first of these limitations are related to the chemical purity of fuels produced, traded and used in the European Union. These standards relate to the content of lead and sulfur. The second of these are restrictions on the amount and quality of the gases emitted by vehicles. They are included in the normalization so called Euro System. The voluntary agreements with manufacturers of vehicles, as a tool to facilitate the achievement of those objectives have also been subdued since the late 90s. It also included systems of fiscal penalties and incentives. The European Union as a signatory of the Kyoto Protocol has declared the reduction of greenhouse gases. According to his findings it was assumed that significant reduction in emissions of greenhouse gases from motor vehicles is necessary. Ultimately, it is assumed that for passenger vehicles by 2012 emissions should not exceed 120gCO2/1km. It is claimed, however, that it is possible to reach the ceiling 95gCO2/1km. For the private cars and freight cars, vans and lorries these standard are formed, depending on the size of the vehicle, at a level of 1 to 2.2 g / km, and for heavy-duty vehicles (over 3.5 T) 1.5 g/1kWh.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   zanieczyszczenie powietrza   koszty zewnętrzne   polityka UE  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Droździecki, S.
  • Akademia Morska W Gdyni
Bibliografia
1. 1999/125/EC: Commission Recommendation of 5 February 1999 on the reduction of CO2 emissions from passenger cars (ACEA); Official Journal L 040; 13/02/1999.
2. 2000/303/EC: Commission Recommendation of 13 April 2000 on the reduction of CO2 emissions from passenger cars (KAMA); Official Journal L 100; 20/04/2000.
3. 2000/304/EC: Commission Recommendation of 13 April 2000 on the reduction of CO2 emissions from passenger cars (JAMA); Official Journal L 100; 20/04/2000.
4. CARS 21 High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry in the European Union; Final Report 2012; 6 June 2012.
5. COM(2007) 19 final; Results of the review of the Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and lightcommercial vehicles; Brussels, 7.2.2007.
6. COM(2009) 593 final; Proposal for a regulation Setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles; Brussels; 28.10.2009.
7. COM(2011) 144 final; Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system; Brussels 2011.
8. Decision 2002/358/CE of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfillment of commitments thereunder .
9. Directive 2003/96/EC of 27 September 2003 on Restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity.
10. Directive 2004/101/EC of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms.
11. Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles.
12. Directive 85/210/EEC of 20 March 1985 on the approximation of the laws of the Member States concerning the lead content of petrol; Official Journal L 96; 03/04/1985.
13. Directive 88/77/EEC of 3 December 1987 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles; Official Journal L 036; 09/02/1988.
14. Directive 93/116/EC adapting to technical progress Council Directive 80/1268/EEC relating to the fuel consumption of motor vehicles; Brussels; 17 December 1993.
15. Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 relating to the sulfur content of certain liquid fuels. Official Journal L 074; 27/03/1993.
16. Directive 98/70/EC of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels Eurovignette Directive; The Voice of Railways; January 2009.
17. Joint Position Paper on the Internalisation of External Costs and the Revision of theEurovignette Directive; The Voice of Railways; January 2009.
18. Regulation (EC) No 443/2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from lightduty vehicles; Brussels 23 April 2009.
19. The car industry commitment to EU to reduce CO2 emissions: a brand-by-brand progress report; European Federation for Transport and Environment; October 2006.
20. COM(95) 689 to the Council and the European Parliament - A community strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and improve fuel economy; Brussels 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-79c00445-c633-4b1a-8ec6-051b97df77b3
Identyfikatory