Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-785fbea7-6321-42b6-9613-00e85090de69

Czasopismo

Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej

Tytuł artykułu

Wymagania zapotrzebowania energii przez systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Przegląd prawa polskiego i norm

Autorzy Jędrzejuk, H.  Rusowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The energy requirements by the ventilation system in housing. A review of the Polish legislation and standards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Głównym celem tej pracy jest przedstawienie stanu polskiego prawodawstwa dotyczącego instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i porównanie dotyczące zmian w metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku. W dobrze izolowanych budynkach główna część zapotrzebowania na energię jest generowana przez system wentylacji i dlatego powinien on być prawidłowo dobrany. To jest bardzo ważne, szczególnie w wentylowanych naturalnie budynkach, które są wciąż popularne w Polsce. Niestety większość z tych domów nie ma pomiarów liczby wymian powietrza, więc zapotrzebowanie na energię jest odniesione do warunków projektowych. W celu pokazania ewolucji regulacji prawnych niektóre przykłady obliczeń dla różnych obiektów sq opisane. Konsekwencje zmian w prawodawstwie zostaną podsumowane.
EN The main purpose of that paper is to present the state ofthe Polish legislation concerning a ventilation systems in housing, and to compare the result of the last amendment of the methodology for determining the energy performance of the building. In a well-insulated buildings the main part of the energy used is generated by the ventilation system heat demand, and because of that it should be properly established. This is very important specially in the ventilated naturally buildings, which are still popular in Poland. Unfortunately most of this houses have no measurements of the number of air changes per hour, so the energy demand is referenced to the design conditions. In order to show evolution of the law regulation some examples of the calculations for different buildings arę described. Finally, the consequences of the changes in legislation will be summarised.
Słowa kluczowe
PL wentylacja naturalna   oszczędność energii   efektywność energetyczna   regulacje prawne  
EN natural ventilation systems   energy conservation   energy efficiency   regulations  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
Rocznik 2015
Tom R. 50, nr 6
Strony 22--26
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
  • Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
autor Rusowicz, A.
  • Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Rusowicz A., Grzebielec A., Dofinansowe inwestycji dotyczących budynków energ szczędnych, XLV Dni Chłodnictwa, Grzej Krzyżaniak (red.), 2013, s. 103-109.
[2] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowli (tekst ujednolicony, Dz.U. 2013 póz. 1409).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z t 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać buety i ich usytuowanie (z późniejszymi zmiana Dz.U. 2002 nr 75 póz. 690).
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 20l| zmieniające rozporządzenie w sprawie warl ków technicznych, jakim powinny odpowial budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 m póz. 926).
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z d 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świdectw ich charakterystyki energetycznej, DZ.U. 2008 Nr 201,poz.1240.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania i charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadec charakterystyki energetycznej, Dz.U. 20 poz. 888.
[7] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacji Parametry obliczeniowe powietrza wewnętznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
[8] PN-B-02020:1982 Ochrona cieplna budynk - Wymagania i obliczenia.
[9] PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynk - Wymagania i obliczenia.
[10] PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioremgo i użyteczności publicznej - Wymagania.
[11] PN-EM 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
[12] PN-EM ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużytej energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
[13] PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja budynków - Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań.
[14] Laskowski, L: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, OWPF, Warszawa 2008.
[15] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków (http:/www.mir.gov./budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/efektywnosc_energetyczna_budynkow/tpowe_lata_meteorologiczne/strony/start.aspx strona internetowa w języku polskim, dostęp 09.11.2014).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-785fbea7-6321-42b6-9613-00e85090de69
Identyfikatory