Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-774ae506-1fbc-4ed4-a962-553b6c533c66

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Gospodarka materiałami i odpadami budowlanymi w aspekcie europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju

Autorzy Ulewicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Management of materials and construction waste in the context of the European sustainable development strategy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zużycie surowców naturalnych i energii oraz emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ponadto sektor ten generuje duże ilości odpadów stałych zarówno na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, jak i podczas ich rozbiórki. Od wielu lat Unia Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu bezpośrednie ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcji materiałów budowlanych oraz wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych na środowisko naturalne. W artykule scharakteryzowano najważniejsze europejskie akty prawne pozwalające na realizację strategii budownictwa zrównoważonego. Omówiono zagadnienia logistyki recyklingu i utylizacji materiałów odpadowych z budownictwa. Dokonano analizy powstających odpadów budowlanych i rozbiórkowych w krajach UE oraz stopnia ich zagospodarowania wraz z identyfikacją przeszkód efektywnego procesu recyklingu.
EN To a considerable degree building industry is responsible for consumption of natural resources and energy and the emission of harmful gases into the atmosphere. In addition, this sector generates large amounts of solid waste, both at the stage of erecting building objects, as well as during their demolition. Since many years EU has launched initiatives aimed at direct reduction of the negative impact of the production process of construction materials and erecting and exploitation of building objects on the environment. In the article there were characterized the most important European legal acts allowing the realization of strategy of sustainable building. There were discussed issues of recycling logistics and disposal of waste materials from building. There was carried out the analysis of generated construction and demolition wastes in the EU countries and the degree of their development, together with the identification of obstacles of the efficient recycling process.
Słowa kluczowe
PL rozwój zrównoważony   budownictwo zrównoważone   ekologistyka   odpad budowlany   zarządzanie odpadami   recyklizacja  
EN sustainable development   sustainable construction   ecologistics   construction waste   waste management   recycling  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 18--21
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Ulewicz, M.
Bibliografia
[1] Dane udostępnione przez Frost & Sullivan.
[2] http://scp.eionet.europa.eu/publications/WP2012_1/wp/WP2012_1.
[3] http://www.ircow.eu.
[4] Informator zamówień publicznych, nr 8, 2013.
[5] Piasecki Michał. 2015. „Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych”. Izolacje 6.
[6] Słowiński Bronisław. 2008. Wprowadzanie do logistyki. Koszalin. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
[7] Sprawozdanie z realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014. 2015. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
[8] Zalecenie Komisji 2013/179/UE z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (OJ L 124, 4.5.2013).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-774ae506-1fbc-4ed4-a962-553b6c533c66
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.06