Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-76cd97e4-3094-4fa7-b660-a3e9021caf60

Czasopismo

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Tytuł artykułu

Wymagania prawne i zalecenia dotyczące drogowego transportu chłodniczego

Autorzy Gajewska, T. 
Treść / Zawartość http://www.gmil.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Legal requirements and recommendation connected with road refrigerated transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport chłodniczy stanowi ważne ogniwo w łańcuchu chłodniczym, którego celem jest dostarczenie konsumentom wysokiej jakości produktów z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przegląd obowiązujących wymagań prawnych i zaleceń, które powinny być stosowane podczas transportu artykułów wymagających temperatury kontrolowanej. W szczególności autor skupił się na analizie następujących grup produktów: przewóz ładunków, przewóz produktów żywnościowych, przewóz produktów żywnościowych znajdujących się w stanie mrożonym i głęboko mrożonym oraz przewóz produktów leczniczych. Wejście Polski do Unii Europejskiej, powiązane z dostosowaniem prawa krajowego do unijnych zasad, spowodowało, że regulacje prawne w tym zakresie stały się jeszcze bardziej restrykcyjne.
EN Refrigerated transport constitutes an important link in the cold chain whose aim is to provide consumers with high quality products under appropriate safety conditions. The conducted literature studies present a review of legal requirements and recommendations in the scope of road refrigerated transport. In particular, the author focuses on transport of the following groups of products: transport of cargo, transport of food products, transport of frozen and deep-frozen food products, transport of medicinal products. The legal regulations concerning refrigerated transport have tightened since the Polish accession to the European Union and hence it is crucial to compile the most important legal acts in force.
Słowa kluczowe
PL transport chłodniczy   regulacje prawne   przewóz ładunków  
EN refrigerated transport   legal regulations   transport of cargo  
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 10
Strony 20--26
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor Gajewska, T.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych
Bibliografia
Baryła-Paśnik M., Piekarski W., Dudziak A. (2013). Systemy funkcjonowania transportu żywności w aspekcie regulacji prawnych. Logistyka, (5).
Bogh-Sorensen, L. (2005). Temperature Indicators and Time-Temperature Integrators. Bulletin of International Institute of Refrigeration, (2).
Ćwiertniewski, K. (2008). Jakość i bezpieczeństwo żywności mrożonej i chłodzonej w świetle przepisów unijnych. Chłodnictwo, (10).
Dudzik, S. (2002). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Kraków: Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Dziok, D. (2010). Dobra Praktyka Dystrybucji w logistyce farmaceutyków. Logistyka, (6).
Dzwolak, W. (2008). Bezpieczeństwo żywności wg nowej wersji standardu BRC. Problemy Jakości, (7).
Jedynak, P. (2011). Orientacja na redukcję ryzyka w wybranych znormalizowanych systemach zarządzania. Problemy Jakości, (11).
Jurczak, M. (2011). W mroźni i nie tylko. Logistyka a Jakość, (2).
Kolożyn-Krajewska, D., Sikora, T. (1998). Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w transporcie zgodnie z zasadami HACCP. W: A Rutkowski (red.), Transport żywności. Jakość w transporcie żywności. Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.
Lisińska-Kuśnierz, M. (2010). Społeczne aspekty w opakowalnictwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Małecki, K. (2008). Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zagadnienia prawne. Warszawa.
Petersen, B., Kreyenschmidt, J. (2004). Ein viel verschprechendes Hilfsmittel. Fleischwirtschaft, (10).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Dz. Urz. UE, nr L10.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych, DzU z 2003 r., nr 177, poz. 1733.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych, DzU z 2010 r., nr 173, poz. 1175.
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach, DzU z 2007 r., nr 147, poz. 1040.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, DzU z 2002 r., nr 144, poz. 1216.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, Dz. Urz. WE nr L 31, z późn. zm.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Dz. Urz. UE nr L 107.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Dz. Urz. UE nr L 139.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz. Urz. UE, nr L 102.
Sikora, T. (red.). (2010). Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Steindel, M., Schnotale, J. (2008). Mrożona żywność i jej transport zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Chłodnictwo i Klimatyzacja, (3). Dodatek Specjalny.
Urbaniak, M. (2006). Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Warszawa: Difin.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, DzU. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm., (tekst ujednolicony z 4.06.2012 r.).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU z 2007 r., nr 168, poz. 1186, z późn. zm., (tekst ujednolicony z 13.01.2012 r.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm. (tekst ujednolicony z 14.06. 2012 r.).
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, DzU z dnia 11 września 2001 r., nr 97, poz. 1050, z późn. zm. (tekst ujednolicony z 13.01.2012 r.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, DzU z 2007 r., nr 125, poz. 874, z późn. zm. (tekst ujednolicony z 20.06.2012 r.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, DzU z 2008 r., nr 45, poz. 271, z późn. zm. (tekst ujednolicony z 16.01.2012 r.).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm. (tekst ujednolicony z 7.08.2012 r.).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, DzU z 2010 r., nr 136, poz. 914, z późn. zm. (tekst ujednolicony z 18.01.2012 r.).
Walterska, K. (2008). Firm — przewoźników żywności pilnuje surowe prawo. Rynek Spożywczy, (10).
Zwierzycki, W., Bieńczak, K. (red.). (2006). Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności. Poznań: Systherm.
Zwierzycki, W., Bieńczak, K., Rochatka, T., Stachowiak, A., Tyczewski, P. (2008). Badania pojazdów chłodniczych oraz kontrola temperatury w ładowni (wg międzynarodowej umowy ATP). Dodatek Samochodowy Transport Chłodniczy. Chłodnictwo i Klimatyzacja, (3).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-76cd97e4-3094-4fa7-b660-a3e9021caf60
Identyfikatory