PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Improving the accessibility of rail transport for people with disabilities

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The subject of the article concerns the issue of transport accessibility, due to the special needs of disabled persons and persons with reduced mobility. The disability related to the state of health is presented numerically for Poland, including the dysfunctions occurring and also in relation to the population of Europe and the world. The presented values indicate a significant size of problems that cannot be ignored or downplayed in the context of the policy of equal treatment of all citizens. On the basis of European and Polish legal regulations, the issues of rail transport accessibility in relation to meeting the requirements specified in the technical specifications for interoperability are discussed. The conditions specified in the PRM TSI for the “Infrastructure”and “Rolling Stock” subsystems are presented in detail, including the obligation to create registers: railway infrastructure and rolling stock and requirements for the development of strategic documents, such as national implementation plans and access strategies to passenger infrastructure and access strategies to passenger rolling stock. Following the National Implementation Plan of the PRM TSI, a diagnosis of the condition and assessment of the accessibility of Polish railways for people with disabilities was discussed, as well as the functioning principles and actions taken by infrastructure managers and railway operators to eliminate existing barriers. The article also indicates the internal project carried out in the Railway Track and Operation Department of the Railway Research Institute, concerning the development of a method facilitating the preparation of a strategy guaranteeing full access to passenger infrastructure in accordance with the requirements of the TSI PRM. The proposed method uses the questionnaire of the facility, which covers all aspects related to the accessibility of the railway station for people with disabilities. This project is an offer for rail infrastructure managers who are required to have a strategy for each passenger station and are part of the state policy implemented to improve the accessibility of public space.
Rocznik
Tom
Strony
181--191
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Railway Research Institute, Railway Track and Operation Department, iwrobel@ikolej.pl
Bibliografia
 • 1. Antczak R., Grabowska I., Polańska Z.: Podstawy i źródła danych statystyki osób niepełnosprawnych, Wiadomości Statystyczne Rok LXIII 2 (681) 2018.
 • 2. Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (2008/164/WE) (Dz.U. L 64/72 z 7.3.2008).
 • 3. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylająca decyzję wykonawczą 2011/633/UE (notyfi kowana jako dokument nr C(2014) 8784) (2014/880/UE).
 • 4. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji 2011/665/UE (Dz.U. L 264 z 08.10.2011).
 • 5. Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania; UTK, Warszawa 2017.
 • 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 • 7. Krajowy Plan Wdrażania technicznych specyfikacji interoperacyjności, odnoszących się do dostępności systemu kolei unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM), Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017, dostępny na WWW https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/fi les/rail-nip/nip-prm-tsi-poland.pdf [dostęp 23.08.2018].
 • 8. Obsługa osób o ograniczonej możliwości poruszania się na rynku pasażerskich usług kolejowych; UTK, Warszawa 2013.
 • 9. Poliński J., Ochociński K.: Wkład Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa w poprawę dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych, Prace Instytutu Kolejnictwa, 2018 z. 157.
 • 10. Popiel M.: Innowacje służące poprawie dostępności transportu miejskiego dla osób niepełnosprawnych – wybrane przykłady, Prace Komisji Geografi i Komunikacji PTG 2016, 19(3), 46-56.
 • 11. Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
 • 12. Rozporządzenie (WE) Nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego (Dz.U. L 14 z 21.1.2003).
 • 13. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356/110 z 12.12.2014).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz.1996).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1680).
 • 16. Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi – Koleje Dolnośląskie, dostępny na WWW http://www.kolejedolnoslaskie.4bip.pl/index.php?idg=6&id=94&x=2 [dostęp 28.09.2018].
 • 17. Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, dostępny na WWW http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/aktualnosci-pkp-skm/ [dostęp 28.09.2018].
 • 18. Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi – Przewozy Regionalne, dostępny na WWW https://polregio.pl/media/ [dostęp 28.09.2018].
 • 19. Sprawozdania z realizacji norm jakości usług – Koleje Mazowieckie: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/sprawozdanie-z-realizacji-norm-jakosciuslug [dostęp 28.09.2018].
 • 20. Sprawozdania z realizacji norm jakości usług – Koleje Śląskie, dostępny na WWW http://kolejeslaskie.com/bip-2/ogloszenia/ [dostęp 28.09.2018].
 • 21. Sprawozdania z realizacji norm jakości usług – Łódzka Kolej Aglomeracyjna, dostępny na WWWhttps://lka.lodzkie.pl/o-spolce/Dokumenty/ [dostęp 28.09.2018].
 • 22. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.; Urząd Transportu Kolejowego, 2018.
 • 23. Stan zdrowia ludności Polski za rok 2014, GUS, Warszawa, 2016.
 • 24. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017.
 • 25. Uchwała Nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus (RM-111-89-18).
 • 26. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P.50.475).
 • 27. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 • 28. Warunki dostępności przewozów kolejowych dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w umowach o świadczenie usług publicznych, UTK.
 • 29. Wróbel I., Poliński J.: Opracowanie metody niezbędnej do sporządzenia strategii gwarantującej pełną dostępność infrastruktury pasażerskiej zgodnie z wymaganiami TSI PRM, Temat 8730/11, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów IK, lipiec 2018 r.
 • 30. Wróbel I.: Strategie dostępności do infrastruktury pasażerskiej według TSI PRM, Prace Instytutu Kolejnictwa, Zeszyt nr 159/2018.
 • 31. Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych Ipi-1; Załącznik do uchwały nr 1283/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 27 grudnia 2017 r.
 • Internet sources
 • 32. https://dziennikzachodni.pl/pkp-intercitywprowadzilo-przedzial-dla-matki-z-dzieckiemoznaczenia/ga/916268/zd/2042940 [dostęp 28.09.2018].
 • 33. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programinwestycji-dworcowych-na-lata-2016-2023 [dostęp 28.09.2018].
 • 34. http://www.ikolej.pl/httpikolejplsyyovrrhtml/ [dostęp 28.09.2018].
 • 35. https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/pkp-intercity-kolej-duzychinwestycji-7-mld-zlotych-inwestycji-w-komfortnaszych-pasazerow.html [dostęp 28.09.2018].
 • 36. https://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ [dostęp 28.09.2018].
 • 37. https://www.pkp.pl/pl/bez-barier/ [dostęp 28.09.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-71c35dad-8ccd-4cb2-9d0c-80426e43f4a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.