Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7196b9a1-c17f-42fc-a978-f639249782f7

Czasopismo

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Tytuł artykułu

Systemy zarządzania energią wg PN–EN ISO 50001:2011 jako narzędzie racjonalizacji gospodarki energetycznej w gminie

Autorzy Goranczewski, B. 
Treść / Zawartość http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/issue/archive
Warianty tytułu
EN The energy management systems according to PN-EN ISO 50001:2011 as a tool for rationalising energy management in the commune
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały wytyczne stosowania normy PN-EN ISO 50001:2011 w gminach. Krajowe regulacje prawne, a w szczególności „Ustawa o efektywności energetycznej”, wskazuje na sektor publiczny jako wzorcowy w realizacji zadań związanych z ze zmniejszeniem zużycia energii. Przedstawione zostały regulacje prawne oraz wytyczne Unii Europejskiej i Polski w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, stanowiące bazę dla rozwiązań szczegółowych. Zaprezentowano główne wytyczne Ustawy o efektywności energetycznej. Opisano gospodarkę energetyczną w gminie. W lokalnej gospodarce energetycznej gminy będąc właścicielami / zarządcami obiektów, urządzeń, infrastruktury komunalnej, w rozumieniu przepisów Ustawy, są odbiorcami końcowymi. Pełnią także rolę lokalnych regulatorów gospodarki energetycznej równoważąc interesy dostawców i odbiorców mając na względzie interes zarówno klienta indywidualnego, jak i zbiorowego. Omówiono wymagania normy PN-EN ISO 50001:2011 – System zarządzania energią (dalej norma ISO 50001), która identycznie, jak inne systemy zarządzania normatywnego może wspomóc gminy w osiąganiu celów wynikających z przepisów Ustawy. Obydwa dokumenty mają bowiem charakter komplementarny. System zarządzania energią oparty o wieloletnie doświadczenia innych systemów znormalizowanych zawiera podejście uporządkowane i metodyczne, które może stanowić cenne źródło wsparcia w realizacji zadań w zakresie oszczędnego zużywania energii. Celem artykułu jest zaprezentowanie powstałej w roku 2011 normy w zakresie systemu zarządzania energią.
EN In the paper, the guidelines for applying the norm PN-EN ISO 50001:2011 in communes were presented. The national legal regulations, and especially the Act of energy efficiency, point the public sector as the model one in implementing the tasks connected with reduction of energy consumption. The legal regulations and EU and Polish guidelines concerning rational energy management which are the basis for detailed solutions were presented. Then a description of energy management in the commune is shown. In a local energy management the communes who are owners/managers of facilities, equipment, communal infrastructure in the light of the Act, are the end users. They function also as local regulators of energy management, balancing the needs of providers and users, caring about both the individual and group customers. The requirements of ISO 50001 were described, which identically as other normative management systems can support communes in meeting targets resulting from the regulations of the Act. Both documents have got the complementary character. The energy management system based on many years of experience of other normalized systems includes ordered and methodical approach which can be a valuable source of support in implementing tasks connected with economical energy consumption.
Słowa kluczowe
PL efektywność energetyczna   system zarządzania energią  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Journal of Mechanical and Transport Engineering
Rocznik 2013
Tom Vol. 65, No. 3
Strony 23--35
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., rys.
Twórcy
autor Goranczewski, B.
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Borgosz-Koczwara M., Herlender K., Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii, Energetyka, 2008, 3, s. 194-196.
[2] Borowski P., Powałka M. (red.), Planowanie i zarządzanie w energetyce, Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2009.
[3] Bruce T., District heating and combined heat and power in Europe, w: Utility/Industry Forum Seminar, org. Euroheat & Power, Budapest, November, 2003.
[4] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, Dz.Urz. UE L. 114/64 z 27.04.2006.
[5] Goranczewski B., Klient wewnętrzny w zarządzaniu administracją publiczną, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2001, 26.
[6] Griffin W. R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN 2004.
[7] Imai M., Gemba Kaizen, Warszawa, MT Biznes 2006.
[8] Jeżowski P., Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, w: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorstwo wobec zmian klimatu, Warszawa, SGGW, 7/8 kwietnia 2011.
[9] Koźmiński Α., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN 2007.
[10] Mróz T., Szczechowiak E., Perspektywy rozwoju polskiego ciepłownictwa, Nowoczesne Ciepłownictwo, 2000, 3/4.
[11] Nawech E., Marcus Α., Moon К. Η., Implementing ISO 9000: performance improvement by first or second movers, International Journal of Production Research 2004, 5/1, vol. 42, issue 9, s. 1843.
[12] Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 1998.
[13] Pasierb S. i in., Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energe¬tycznej i ekologicznej, Katowice, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 2010.
[14] Piórkowski J., Elementy kształtujące rynek usług ciepłowniczych w gospodarce wolnorynkowej, Ciepłownictwo w Polsce, 2002, 3/4.
[15] PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
[16] PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
[17] PN-EN ISO 50001:2011 Energy management systems - Requirements with guidance for use.
[18] Polityka klimatyczno-energetyczna UE, Warszawa, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji 2010.
[19] Sosnowska Α., Koncepcja tworzenia klastrów regionalnych a intensyfikacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, w: P. Borowski, M. Powałka (red.), Planowanie i zarządzanie w energetyce, Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2009.
[20] Uchwała nr 202/2009 RM z dnia 10 listopada 2009 w sprawie polityki energetycznej Polski do 2030 roku, www.mg.gov.pl (dostęp: 28.03.2011).
[21] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. Nr 13, ροz. 74.
[22] Ustawa z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. 01.142.1591.
[23] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 153.1504.
[24] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010 nr 113 ροz. 759.
[25] Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U., 2008, nr 223, ροz. 1459.
[26] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U., nr 94, ροz. 551.
[27] www.ure.gov (dostęp: 28.03.2012).
[28] Zielona księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Bruksela, 08.03.2006, KOM (2006) 105 wersja ostateczna.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7196b9a1-c17f-42fc-a978-f639249782f7
Identyfikatory