Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e2fce9b-4445-47f3-aa79-fe8c1343ecfa

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Sposoby ograniczenia niekorzystnego wpływu zrzutu ścieków opadowych

Autorzy Ociepa, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ways of restricting the harmful influence of run-off wastewater
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Liczne badania wskazują na duże zanieczyszczenie ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych i ich negatywny wpływ na stan czystości i procesy biologiczne w odbiornikach. Na ilość odpływających ścieków do wód powierzchniowych oraz ich jakość ma wpływ szereg czynników związanych z charakterem zlewni, charakterystyką opadów, działaniem sieci kanalizacyjnej itp. Istnieją możliwości ograniczenia ilości ścieków deszczowych odprowadzanych systemami kanalizacji krytej na rzecz miejscowego ich zagospodarowania. Zatrzymanie spływów opadowych i niesionych przez nie zanieczyszczeń u źródła ich powstania przynosi liczne korzyści ekologiczne oraz może wpłynąć na ograniczenie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej. W Polsce retencja i infiltracja ścieków opadowych jest stosowana sporadycznie, dlatego w artykule przedstawiono korzyści i ograniczenia z tym związane. Ponadto wskazano metody redukcji zanieczyszczenia ścieków opadowych spływających do kanalizacji deszczowej, a następnie do odbiornika. Przedstawiono także przepisy prawne dotyczące ochrony odbiorników wód deszczowych.
EN There is much research which points out the great pollution of rainwater sewage which arę disposed from the urbanized areas and shows their negative influence on the purity state and on the biological processes in the receivers. There arę many factors which have impact on the amount of the disposed sewage to the surface waters and on their quality, these factors arę connected with the drainage area character, the characteristics of the rainfalls, the working of sewage system, etc. There arę possibilities of limiting the amount of rainwater sewage, disposed by means of covered sewage systems, by local management of the sewage. The retention of the rain water falls and the sewage which is carried by them, in the source of their appearing, brings many ecological benefits and can also have influence on the costs limitation of building the sewage system. In Poland the retention and the infiltration of rainwater sewage is used sporadically and that is why in the article there was presented the benefits and the limitations which arę connected with that issue. What is morę, there were shown the methods of the reduction of rainwater sewage pollution which flow into the sewage system and then they flow to the receiver. There were also presented the law regulations which concern the protection of the rain water receivers.
Słowa kluczowe
PL ścieki deszczowe   retencja   infiltracja  
EN rainwater sewage   retention   infiltration  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 47--50
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Ociepa, E.
  • Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Częstochowska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa tel.3432509 17, ociepa@is.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] Slyś D.: Retencja, infiltracja wód deszczowych. WPRz, Rzeszów 2008.
[2] Roesner L.A.: Urban runoff pollution - summaiy thought.i - the state-of-practice today and for the 2lst cenrury. Water Set. TechnoL, 1999, (2), 14-18.
[3] Babelski Z.: Ocena zanieczyszczeń ścieków deszczowych z różnych zlewni miejskich. Gaz, Woda i Techn. Sanit., 1999, (11), 12-14.
[4] Dąbrowski W.: Parmetry fizyczne zawiesin wód deszczowych jako podstawa do projektowania systemów podczyszczania. Gaz. Woda i Techn. Sanit., 2001, (6), 7-9.
[5] Twardowski R.: Cliarakterystyka fizyczno-chemiczna wód opadowych i wielkości deponowancyh z opadem atmosferycznym w woj. łódzkim. [W: ] Odprowadzanie i oczyszczenie spływów deszczowych. PZiTS, Łódź 2000.
[6] Nowakowska-Błaszczyk A.: Infiltracja wód opadowych do gruntu, Wodociągi-Kanalizacja, 2007, (11). 50-53.
[7] Sabin L.D., Lim J.H., Stolzenbach K.D. i in.: Contribution of tracę metals fmm atmospheric deposition to stomwater runoff in smali impervious urbaii calchment. Water Res., 2005,39(16), 3929-3937.
[8] Rybicki S.A. i Rybicki S.M.: Odrowadzanie i oczyszczanie wód deszczowych w strefach ochrom ujęć wody. Ochr. Środow., 2001, 80(1), 3-8.
[9] Osmalska-Mróz B.: Problemy środowiska wodnego w rejonach dróg. Inst. Ochr. Środow. i Zasób. Natur., Seminarium nr 11, Warszawa 1997,65-83.
[10] Marsalek J., Rochfort O., Brownlee B. i in.: Ań exploratory study of urban runoff toxicity. Water Sci. TechnoL, 1999, 39(12), 33-40.
[11] Fidela-Szope M.: Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej i pólrozdzielczej. Poradnik. Wyd. Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa 1997.
[12] Nowakowska-Błaszczyk A.: Infiltracja deszczu do gruntu - zalecenia. Wodociągi-Kanalizacja, 2007, 46( 12), 30-32.
[13] Chudziak A.: Ścieki opadowe i roztopowe a środowisko. Wodociągi--Kanalizacja. 2008.47(1), 44-45.
[14] Suligowski Z.: Alternatywa dla wód opadowych. Wodociągi--Kanalizacja, 2008, 50(4), 54-55.
[15] Fidela-Szope M.. Sawicka-Siarkiewicz H. i Koczyk A.: Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami burzowymi z kanalizacji ogólnospławnej. Wyd. Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa 1997.
[16] Krzyszczak M.: Prawo a odprou!adzenie ścieków opadowych. Wodociągi-Kanalizacja, 2008, 50(4), 44-45.
[17] Świgoń Z.: Zagospodarowanie „deszczówki" na terenach miejsko-wifjskich. Wodociągi-Kanalizacja, 2007,40(6), 32-34.
[18] Suligowski Z.: Redukcja sptywu wód opadowych. Wodociągi--Kanalizacja. 2007,40(6), 28-30.
[19] Edel R.: Odwodnienie dróg. WKŁ. Warszawa 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6e2fce9b-4445-47f3-aa79-fe8c1343ecfa
Identyfikatory