Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6caabe11-1be2-4dff-9003-209a0ed23f30

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Uzyskiwanie opinii o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000

Autorzy Harasymiuk, J.  Tyburski, J. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN The environmental impact studies of building investments on Natura 2000 areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Uzyskanie przez inwestora opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 to kluczowy element oceny habitatowej. Opinia ta jest wydawana przez organ uprawniony do kontroli przebiegu procesów inwestycyjno-budowlanych pod kątem ochrony środowiska i może poprzedzać wydanie zezwolenia na realizację inwestycji budowlanej na obszarach cennych przyrodniczo. Przeprowadzona kwerenda archiwalno-biblioteczna wykazała brak jednoznacznych kryteriów stanowiących podstawę wydawania takich opinii oraz brak wymagań czasowych odnośnie do ich udostępnienia inwestorom, co może wpływać na wydłużenie procesu inwestycyjnego. Celem badań była analiza opinii o zasadności oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000 wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie w latach 2013 – 2015 w odniesieniu do wytycznych metodycznych ich wydawania oraz czasu wymaganego na ich uzyskanie przez inwestorów.
EN Receiving an opinion on the necessity of an assessment of the environmental impact in an area of Natura 2000 by an investor is a key element of habitat evaluation. The opinion is given by a governmental body which is authorized to control the process of construction from the viewpoint of environment protection and it can precede the issue of a building permit in the areas of a special natural value. An archival-library inquiry showed the lack of univocal criteria being a basis of issuing such opinions as well as the lack of time requirements of their access for the investors which may lead to prolongation of the investment process. The aim of the study is an analysis of opinions on the grounds of the assessments of an environmental impact of building investments in Natura 2000 areas given by the Regional Management of Environment Protection in Olsztyn in the years of 2013-2015 in the respect of the methodological bases concerning their issuing and the required time of their receiving by investors.
Słowa kluczowe
PL Natura 2000   inwestycja budowlana   oddziaływanie na środowisko   ocena oddziaływania   opinia   procedura decyzyjna   czas oczekiwania  
EN Natura 2000   building investment   environmental impact   impact assessment   opinion   decision procedure   waiting time  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 10
Strony 62--64
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Harasymiuk, J.
autor Tyburski, J.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Studium Języków Obcych, Olsztyn
Bibliografia
[1] Engel Janusz 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Warszawa. Ministerstwo Środowiska.
[2] Harasymiuk Jolanta. 2016. „Wybrane problemy uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji budowlanych na obszarach Natura 2000”. Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa: 103 – 113. Płock. Politechnika Warszawska.
[3] Harasymiuk Jolanta. 2017. „Specyfika metodyki przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 inwestycji budowlanej w świetle badań własnych”. Acta Sci. Pol. Architectura 16 (1): 47 – 54. DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.2.06.
[4] Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6 (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.
[5] Rak Adam. 2014. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Warszawa. Wydawnictwo PWN S.A.
[6] Robaszewska Renata, Marcin Płoszka, Dariusz Kałuża, Paulina Wach. 2015. Decyzje środowiskowe. Warszawa. Wydawnictwo Wolters Kluwer.
[7] Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
[8] Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6caabe11-1be2-4dff-9003-209a0ed23f30
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.10.21